Is God wel te vertrouwen?

Veel christenen hebben er moeite mee om God te vertrouwen en hun leven aan Hem over te geven. We hebben graag alles zélf onder controle. We kennen God, weten dat Hij er is, maar ervaren het niet zo, we zijn teleurgesteld en vragen ons af: zorgt Hij wel voor mij? Houdt Hij wel van mij?

Eén van de belangrijkste aspecten van het geloof is: God leren vertrouwen. Niet alleen als we alles onder controle hebben, maar juist ook als we Hem en zijn wegen niet begrijpen en het leven niet brengt wat we ervan verwachten. We zijn geneigd om ons vertrouwen te stellen op geld, status, diploma, gezondheid, relaties, enz. Dan is er ineens een crisis: je verliest geld, je baan staat op de helling, jij of een andere dierbare is ziek, je huwelijk loopt op de klippen …

 

Kijk eens diep in je hart: op wie of op wat heb jij je vertrouwen gesteld? Hoe op weg gaan om God te leren vertrouwen ook in moeilijke omstandigheden?

 

1. Kies om je weg met God te gaan. God wil graag dat we op Hem vertrouwen. Veel teksten in de Bijbel verwijzen naar zijn bescherming en zijn hulp. Menselijk gezien zijn zoveel dingen onmogelijk, maar bij God zijn ze mogelijk. God is bovennatuurlijk. Hij stijgt boven de natuurwetten uit. God vraagt overgave. We kunnen niet van twee walletjes eten. Als we onze eigen weg kiezen, kunnen we niet tegelijkertijd de weg van God bewandelen. Welke weg kies jij? Wat houdt je tegen om je volledig in zijn liefdevolle armen te storten? Het kan heel moeilijk zijn als God onze gebeden niet beantwoordt zoals wij dat verwachten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens blij ben dat niet al mijn gebeden verhoord zijn… Dingen waarvan ik dacht dat ze heel goed voor mij zouden zijn, bleken achteraf toch wel anders te zijn dan ik gedacht had. God wist dat. Hoewel ik in eerste instantie teleurgesteld was over de niet-verhoorde gebeden, was ik God hier uiteindelijk juist dankbaar voor!

 

2. Leef vandaag! God kan pas in ons leven aan het werk gaan als we erop vertrouwen dat Hij dat echt dóét. We maken ons zo vaak zorgen voor de dag van morgen, terwijl Hij duidelijk zegt dat we vandaag leven. Piekeren over de toekomst werkt verlammend. Hoe vaak scheppen we niet onze eigen voorwaarden: ‘als … dan’? Als we maar eenmaal een baan hebben, dan… Als mijn man nou maar verandert, dan… Als we in een andere kerk zouden zitten, dan… Ja, dán zijn we gelukkig, dán kunnen we werkelijk leven, dán kan God ons gebruiken voor zijn koninkrijk. De waarheid is dat God helemaal niet zit te wachten op ‘als … dan’. Hij nodigt ons uit nú voor zijn troon te komen en te vragen wat we nodig hebben. We mogen ervoor kiezen nú gelukkig te zijn, ook al zijn de omstandigheden niet perfect. We hoeven niet te wachten totdat we de bestemming hebben bereikt die we zelf hebben bedacht. Er staan zoveel teksten in de Bijbel die zeggen dat God voor ons wil zorgen, dat Hij ons vreugde wil geven, dat Hij ons een overvloedig leven wil geven… Hoe komt het dat je moeite hebt dit te geloven? Waar ben je bang voor? Angst komt juist naar boven als we stilzitten niets doen en ons hoofd openstellen voor piekergedachten. Zodra we iets gaan doen, verdwijnt die angst. Nú leven betekent dat we doen wat we doen en dat we dit zo goed mogelijk doen. Meer is niet nodig. Als je op iets wacht, doe dan ondertussen iets anders. Op die manier laten we los dat we alleen maar dat ene willen en komt er ruimte voor iets anders. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, dus misschien wil Hij wel dat je überhaupt iets anders doet dan wat jij denkt dat goed voor jou is.

 

3. De juiste bril. God houdt van jou. Laat dat eens tot je doordringen. Hij gaf zijn eniggeboren Zoon voor jou. Dit deed Hij uit liefde. Uit liefde voor jou en voor ons allemaal. Vertrouwen heeft met ‘houden van’ te maken. God is te vertrouwen omdat Hij van je houdt en omdat Hij je goede dingen wil geven. Om die goede dingen te kunnen ontvangen, moet je gelóven dat God van je houdt. Welke bril heb jij op? Wil jij de goede dingen in je leven zien? Of zie je alleen de slechte dingen? Paulus zegt in Romeinen 8:28 “En wij weten dat voor wie God liefhebben (…), alles bijdraagt aan het goede”. Hij laat alles, dus ook de slechte dingen, meewerken ten goede. Denk er eens over na hoe het slechte in jouw leven ten goede is uitgepakt. Wat heb je geleerd? Wat is er uiteindelijk toch mooi en goed geworden?

 

4. Stort je hart uit bij God. Het is heel belangrijk om in tijden dat het leven pijn doet, ruimte te nemen om je hart bij God uit te storten en je emoties niet te verdringen. Verdriet heb je over het verlies van datgene wat je vreugde schonk, over de persoon die je lief had en aan wie je gehecht was. Voor anderen is het vaak heel moeilijk om zich in te leven waar jij doorheen gaat, en waarmee jij worstelt. Een ander kan begrip hebben voor jouw omstandigheden en met je meeleven, maar zich er niet in verplaatsen en begrijpen welke betekenis jij eraan geeft. Er is er maar één die dat kan: God. Hij kent je door en door, niets is voor Hem verborgen (Psalm 139). Kijk eens naar schrijvers van de Psalmen hoe zij uiting gaven in de Psalmen aan datgene wat in hun hart leefde en hoe ze God zochten zowel in vreugde als verdriet.

 

5. Stil zijn. Neem regelmatig tijd om stil te zijn voor God, niet uit plicht, maar uit verlangen. Als je dit verlangen niet hebt, vraag God er dan om. Het gaat erom dat we een persoonlijke relatie met de almachtige Schepper van hemel en aarde opbouwen, zodat we ons heil bij Hem zoeken en niet continu zelf alles onder controle willen houden. Vertrouwen is loslaten. Dit is het moeilijkste menselijke proces, echter niet onmogelijk. Vertrouwen heeft te maken met geloven. Geloof is een vrucht van de Geest. Bid voor dit geloof. Bid dat God je zal laten zien dat Hij zielsveel van je houdt en voor je zorgt.

 

6. Tel je zegeningen. Pak een stuk papier, of ga naar de notities op je tablet/smartphone, noteer alle mooie dingen die God voor je doet, de zegeningen die Hij je geeft, ook de momenten dat Hij er is in je verdriet en je pijn, schrijf op als iets jou raakt, en lees dit regelmatig. Vraag God je ogen en hart te openen, zodat je geloof gevoed kan worden en kan groeien. Het is opwindend om te ontdekken, dat God werkelijk een levende God is, een grote, almachtige, eeuwige God, die ook onze Vader wil zijn. “Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht” (Jeremia 17:7,8). Zelfs in tijden van droogte draagt deze boom vrucht. Ook wij mogen vrucht dragen, ook al zijn de omstandigheden niet altijd zoals wij die willen hebben. Richt je blik op Jezus! Hij is onze redding!

 

Deze blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in cv.koers november 2009, rubriek “Hart & ziel”.

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media