Inzet van vrijwilligers!

Vele kerken en gemeenten beginnen een nieuw kerkelijk werkjaar in september met een startzondag of een weekend vol activiteiten. De kerk heeft mensen nodig die zich belangeloos inzetten. Vrijwilligers zijn goud waard! Ze zijn actief in de kerk, en op diverse plaatsen in de samenleving zoals de zorg, het onderwijs, de sport, enz. Door hun bijdrage kunnen activiteiten en taken waar minder of geen geld voor is doorgaan. Welke aandacht heb jij voor vrijwilligers?

Dienen

Een gemeente is niet een gebouw van stenen. Gods gemeente bestaat uit mensen. Jezus zelf draagt ons op om te dienen. Hij geeft zelf het voorbeeld. Kort voor Pasen zijn Jezus en de discipelen bij elkaar voor een maaltijd. Tijdens de maaltijd staat Jezus op om zijn leerlingen de voeten te wassen. Enerzijds laat Jezus hiermee zien dat Hij ons reinigt om bij Hem te horen. Anderzijds toont Hij het voorbeeld van een nederige meester. Hij roept ons om liefdevol te dienen. “Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.” (Johannes 13:14,15) Dienen hoort erbij. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Misschien is het zo gewoon dat we dienen, waardoor we vergeten hoe speciaal het is dat mensen zich wíllen inzetten.

 

Beloning

Vanuit het oogpunt van de vrijwilliger is het in eerste instantie van belang het werk te doen voor God. “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen uw meester is Christus!” (Kolossenzen 3:23,24). Als jij je taak alleen doet om eer te ontvangen van de andere kerkleden, dan is dit niet ‘in liefde dienen’. God moedigt ons aan schatten in de hemel te verzamelen en niet op aarde. Natuurlijk weet je dat het Gods wil is dat je zijn gemeente dient, maar je wilt af en toe ook van mensen om je heen horen dat ze het zien en waarderen.

Vanuit het perspectief van de gemeente is het bedanken van mensen essentieel om gemotiveerde mensen te hebben en te houden. Het is goed om elkaar te bemoedigen en te bedanken voor het verrichte werk. Hoe komt het dat er ook in de gemeente zoveel mensen zijn die op een gegeven moment opgebrand raken? Zou het kunnen dat ze te weinig waardering krijgen voor al het werk dat ze doen?

 

Gemeenteleden

Ik zeg met nadruk dat dit waarderen van vrijwilligers niet altijd vanuit de kerkenraad hoeft te komen. De gemeenteleden zijn er verantwoordelijk voor elkaar te bedanken. Juist dan ervaar je dat je één lichaam in Christus bent. Hoe groot is de moeite om de crècheleiding te zeggen dat je het fijn vindt dat ze weer op je baby passen? Of aan degene die de koffie schenkt te zeggen dat de koffie lekker is? Complimenten geven aan de mensen die de kerk schoonmaken. Ook voor de predikant is het goed om te horen wat je aan zijn preek hebt. Bemoedig elkaar door te bedanken en door regelmatig je waardering uit te spreken. Je zult zelf ook gemotiveerder zijn om je eigen taak te doen!

 

Vrijwilligers waarderen

Wat kun je als gemeente doen om vrijwilligers op een goede manier te waarderen?

• Organiseer eens per jaar of twee jaar een dankdienst, waarbij de vrijwilligers centraal staan. Zet ze in het zonnetje. Haal ze op het podium. Geef ze allemaal een kleinigheidje. Organiseer een lunch voor de vrijwilligers. Als dit lastig is, zou je kunnen vragen of iedereen iets meeneemt, zodat je met elkaar de maaltijd kunt delen. Dit geeft een speciaal gevoel van verbondenheid. Laat op een positieve manier waardering blijken voor de inzet van de vrijwilligers.

• Als iemand zijn taak neerlegt om wat voor reden ook, besteedt hier dan specifiek aandacht aan. Noem het in de dienst. Bedank iemand op het podium (als hij of zij dat wil, want niet iedereen vindt dit fijn). Regel een mooi (zelfgemaakt) cadeau. Geef iemand de ruimte in het mededelingenblad om iets te vertellen over hoe hij of zij de periode van vrijwilligerswerk in de kerk heeft ervaren. Laat er ook aandacht zijn voor hun partners, zij hebben tenslotte ook vaak de vrijwilliger ondersteund om het werk in de gemeente te kunnen doen.

• Zorg voor elkaar. Ook als de taak al een tijd geleden is neergelegd, is het fijn wanneer er nog naar iemand gevraagd wordt. Iedereen wil bijzonder en geliefd zijn. Niet alleen actieve leden maken deel uit van de gemeente, ook anderen die geen taak op zich (kunnen) nemen horen erbij.

 

Dit blog is beperkt tot de mensen die zich inzetten in de kerk. Het is echter ook van toepassing op vrijwilligers die je ontmoet buiten de kerk, bijv. in de zorg, bij een sportactiviteit, enz. toon hen je waardering en geef hen complimenten. Zowel in de kerk als buiten de kerk ben je representant van Jezus Christus!

 

Bewerking van een artikel van Carianne Ros voor Idea (nr. 2, 2010)

 

 

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media