Heb jij je plaats ingenomen in het gezin van God?

God heeft zijn kinderen een gezin gegeven: de gemeente of de kerk. De gelovigen in Jezus Christus vormen met elkaar een gemeenschap. Het is belangrijk deel uit te maken van die gemeenschap, en daar je plek in te nemen.
Hoe ga jij om met de roeping om je plaats in te nemen in het gezin van God?

Geloven is een persoonlijk iets. Een ander kan dit niet in jouw plaats doen. Je kunt het geloof niet overerven. Het is nodig zelf een keuze te maken om in God te geloven en te aanvaarden wat Hij je in genade door Jezus Christus aanbiedt, zodat je God leert kennen als je Vader. Je bent echter niet in je eentje kind van God. Kinderen horen bij een gezin. Als gelovigen in Jezus Christus maken we deel uit van zijn lichaam. “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus” (1 Korintiërs 12:12).

 

Het kiezen van een kerkelijke gemeente

Ben je gelovig opgevoed als kind, dan ga je in eerste instantie met je ouders mee naar een bepaalde kerk. Als volwassene ga je op zoek naar wie jij bent, het uitzoeken van een kerk die bij jou past en daar je plaats innemen, hoort daar ook bij. Het kan zijn dat het dezelfde kerk is als die van je ouders, dit is echter niet noodzakelijk. Gods gemeente bestaat niet uit gebouwen en regels. Het gaat erom dat we God kennen als Vader door Jezus Christus en als kind van God gaan leven, de Bijbel is daarin onze leidraad. Kun je God dienen in een bepaalde gemeente? Heb je een open hart naar God toe of ben je veel bezig met allerlei dingen die irritatie veroorzaken? Dan heb je de keuze om met die irritaties aan de slag te gaan, of op zoek te gaan naar een kerk waar jij je wel op je plek voelt. Stel dat jij je continu ergert aan het drumstel en je de muziek veel te hard vindt, of aan de soort liederen die gezongen worden, noem maar op wat bij jou irritaties oproept …  Dan kun je niet horen wat God zegt, omdat je dan te veel gericht bent op je irritaties. Vraag God in deze situatie jouw irritaties weg te nemen en jouw hart te openen voor wat Hij je wil zeggen en welke plaats Hij voor jou heeft.

 

Je plek innemen

Binnen de kerk die je hebt gekozen, is er een plek voor jou weggelegd om God te dienen. Als iedereen zijn of haar eigen plek inneemt, kan het lichaam van Christus goed functioneren. Iedereen heeft een andere taak gekregen, als iemand zijn taak niet oppakt, dan valt daar een gat of iemand anders moet iets doen wat eigenlijk helemaal niet bij hem of haar past. “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven.” (Romeinen 12:4-6a). Jouw bijdrage is belangrijk, je komt niet alleen in de kerk om te ontvangen, er is voor jou ook een bepaalde taak in de gemeente.

 

Lief en leed

“Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde” (1 Korintiërs 12:26). Je bent betrokken op elkaar en leeft met elkaar mee. Je leert de opdracht die Jezus gegeven heeft in praktijk brengen: “Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben” (Johannes 13:34). Geen enkele kerk is perfect. Elke kerk kent zijn problemen en tekortkomingen. Ben je teleurgesteld in medegelovigen? De kerk bestaat uit onvolmaakte mensen zoals jij en ik. Om deze reden veranderen van kerk helpt je meestal niet verder, daar je jezelf meeneemt naar een volgende kerk en je opnieuw mensen ontmoet die onvolmaakt zijn. Jezus Christus is gestorven en opgestaan om de weg voor je te openen om je te verbinden met God de Vader en je te leren leven vanuit Hem. De kerk is een werkplaats: je kunt er groeien in je persoonlijk geloof en groeien in de omgang met God en met elkaar. Het is een leerproces, waarin we elkaar helpen. “Wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft” (Efeziërs 4:32). Loop niet weg als het moeilijk wordt. “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen” (Hebreeën 10:24-25). Als je niet naar de kerk gaat, doe je jezelf en anderen tekort. Je samen inzetten voor Gods gemeente geeft energie en vreugde, tevens zorgt het ervoor dat jij je meer betrokken voelt bij de mensen die daar ook bij horen. Daarmee eren we God!

 

Vragen en tips

• Hoe zie jij de kerk? Schrijf enkele redenen op waarom jij naar de kerk gaat of zou willen gaan.

• Hoe zou jij gestalte kunnen en willen geven aan je roeping om je plaats in te nemen in een kerkelijke gemeente? Doe een gaventest als je niet weet wat je gaven en talenten zijn. Ga in gesprek met iemand van de leiding over welke bijdrage jij zou kunnen leveren rekening houdend met jouw talenten en gaven.

• Neem deel aan de activiteiten die er zijn in de gemeente, geef je bijvoorbeeld op voor een kring. Het bouwt je op, je leert gemakkelijker mensen binnen de gemeente kennen en het helpt je ontdekken wat je voor elkaar kan betekenen.

• Hoe ga je om met irritaties en teleurstellingen in mensen?

 

 

Deze blog is deels geschreven door Daniella Haesevoets en deels een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers april 2011.

 

De Bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de NBV, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media