Bang voor het levenseinde?!

Vroeg of laat komt er een einde aan je leven. De meeste mensen staan daar niet vaak bij stil. Sommige mensen wel. Ze zijn zo bang voor de dood dat het een allesbepalend thema in hun leven wordt. Als er een einde aan je leven komt, en dan….? Waar komt de angst om te sterven vandaan?

Hoe leven we? Volgens het principe van 'memento mori' (‘gedenk te sterven’)? Meestal is de vertaling in de trant van: leef je leven zo dat jij je ervan bewust bent dat je moet sterven en dat je straks voor God staat. Of leven we naar het 'carpe diem' (‘pluk de dag’)? Vaak vertaald als: je moet vooral nu genieten en doen wat je leuk vindt en niet al te veel nadenken over de consequenties. Misschien is het wijs om beide juist met elkaar in verband te brengen: Gedenk te sterven dus pluk de dag, tot eer van God.

 

Verschillende vragen kunnen je bezighouden: Hoe zal ik sterven? En dan… de eeuwigheid, hoe ga ik die doorbrengen? Hoe oud zal ik worden? Krijg ik een ongeluk, word ik langdurig ziek, krijg ik een hartstilstand, of ... ? Daar kan natuurlijk niemand een antwoord op geven. Angst voor de dood en het stervensproces kunnen op zich terecht zijn. De bijbel noemt de dood de laatste vijand (1 Korinthiërs 15:26). Lijden kan heel heftig zijn. Is daarmee alles gezegd?

 

Naar het begin

In het begin in de tuin van Eden kennen Adam en Eva daar angst? Alles is goed! God is bij hen! Hij geeft hen de opdracht goede rentmeesters te zijn over de aarde en de dieren. Er is geen enkele reden voor angst. Ze kunnen van alles in de tuin genieten. God zegt hen wel: "Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven" (Genesis 2:16-17). Wat gebeurt er? Gods tegenstander komt in de gedaante van een slang en zaait twijfel bij Eva in het vertrouwen dat zij in God heeft: "Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?" (Genesis 3:1b). Het zaaien van twijfel, is een opening die gaat leiden naar angst. Eva laat zich ompraten, ze eet toch van de vrucht en ze geeft ook Adam van de vrucht. Het voorstel van de duivel, om alles te weten en te kunnen, is voor de mens heel aantrekkelijk, eigenlijk: zijn zoals God. Dan gaan hun ogen open, en ontdekken ze dat ze naakt zijn, schaamte vervult hen. Eén van de redenen dat de mens niet mocht eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, is omdat ze dan het kwaad leren kennen en bang zouden worden. Als gevolg van angst gaat een mens verkeerde dingen doen en drijft van God af. Hiervoor wil God hen beschermen. Op het moment dat Adam en Eva horen dat God in de tuin komt, neemt de angst toe, ze gaan zich verstoppen en tonen vluchtgedrag (Genesis 3:8-10). God roept de mens: "Waar ben je?" Hij neemt het initiatief. Hij roept hen tevoorschijn en gaat met hen in gesprek. Adam en Eva beschuldigen elkaar. Door de verstoring in de relatie met God ontstaat onveiligheid: angst overheerst. Ze keren zich van God af. Deze vervreemding van God is de breuk in het vertrouwen op God (ook de zondeval genoemd). Speel je verstoppertje voor God en ren je voor Hem weg? Sluit jij je af voor Hem? Het wonderlijke is dat God de mens blijft zoeken en hem de hand reikt, en Zijn plan van verlossing aanbiedt (Genesis 3:15).

 

Leven door de dood

"Toen dacht God, de Heer: Nu is de mens aan Ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. Nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste Hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken" (Genesis 3:22-24). God heeft ons de dood gegeven zodat wij niet tot in de eeuwigheid in zonde zouden leven. Toen Eva en Adam van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten, ontstond er verwijdering tussen hen en God. Zo wil God echter helemaal niet met ons omgaan. Hij wil ons het leven geven. Hij wil ons in zijn nabijheid hebben, zodat we kunnen genieten van zijn schoonheid en zijn creaties. Daarom stuurde God Adam en Eva weg uit de tuin van Eden. Om te voorkomen dat ze ook nog van de boom van het leven zouden eten en voor altijd verwijderd zouden worden van Gods eeuwigdurende liefde en genade. Juist doordat God ons de dood geeft, geeft Hij ons een kans op het eeuwige leven.

 

Jezus begrijpt jouw angst als geen ander

Jezus was zonder zonde, kan Hij dan wel jouw angst begrijpen? In Getsemane en aan het kruis heeft Hij ervaren wat angst is. Getsemane is de plek waar Hij met zijn discipelen naar toe trekt om te bidden voor zijn gevangenneming. Op dát moment is Hij bedroefd en angstig voor wat Hem te wachten staat (Matteüs 26:36-45). Hij wordt overvallen door doodsangst, zweet valt in grote druppels als bloed op de grond (Lucas 22:41-44). Hij blijft echter bidden, ondanks dat zijn leerlingen in slaap gevallen zijn. Hij bidt: "Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt." Nadat Jezus verraden en gevangen genomen is, breekt het moment van de kruisiging aan. Opnieuw kent Hij een moment van hevige angst en roept luid: "Eli, Eli, lema sabachtani?" Dat wil zeggen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (Matteüs 27:46). Hij brengt met deze schreeuw de hevige kwelling onder woorden, die Hij ervaart bij het opnemen van de zonden, en het gescheiden van God zijn! Als Jezus aan het kruis roept: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest" (Lucas 23:46), dan is daar het vertrouwen in Zijn Vader, die de angst overwint. Jezus is dan ook een hogepriester (middelaar tussen God en jou) die met jou kan meevoelen (Hebreeën 4:14-16). Jezus heeft voor jou de angst doorstaan in vertrouwen op Zijn Vader. Na drie dagen staat Hij op en behaalt Hij de overwinning op de dood (Johannes 20). Wil je dit geschenk van God aannemen?

 

Achter het gordijn

De dood lijkt aan deze kant van het gordijn onze vijand, zodra we door het gordijn naar de andere wereld zullen gaan, zal Jezus daar op ons wachten en ons de hand geven. We zijn niet langer alleen, we leven in eeuwige verbintenis met God, onze liefdevolle en genadige Vader! Amen!

 

Om verder over na te denken

Zoek naar antwoorden op de vragen van je hart: Waar twijfel je over? Waar ben je bang voor? Mag God wel of juist niet jouw Vader worden? Ben je bereid om je leven te verliezen en het zó juist te ontvangen, door het eeuwige leven dat je daarvoor in de plaats krijgt (zie Lucas 9:24)?

'Memento mori' is prima als het je aanzet om goed te leven, angst voor de dood is echter niet de bedoeling. Het belemmert je om te genieten van het leven dat God je nu geeft. 'Carpe diem' is prachtig, echter niet als je daardoor expres zondigt en denkt: de gevolgen merk ik later wel. We mogen genieten van alles wat God ons geeft, echter wel in het daglicht van Gods rechtvaardigheid.

Als we aan de slag gaan met de dingen die God ons in het leven geeft, zullen we meer gericht zijn op het leven. Zoek wie je bent en wat jij het beste kunt, en ga dat doen. Daar word je vanzelf blij van en dan ben je niet langer gericht op dood, wel op het leven. "U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, U wil ik eeuwig loven." (Psalm 30:12, 13).

 

Deze blog is deels geschreven door Daniella Haesevoets en deels een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers maart 2009.

 

De Bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de NBV, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media