Bijbeloverdenkingen

De bijbeloverdenkingen uit de inspiratiebrieven kun je hier nalezen. Overdenk ze, herkauw ze en bewaar Gods woorden in je hart, zodat je erdoor bemoedigd kunt worden op de momenten dat je het nodig hebt!

Groot is uw trouw o Heer!

 

Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

Psalm 145:8,9

 

1. God is genadig en liefdevol

Ik ben zo ongelooflijk dankbaar voor de afgelopen jaren waarin God mij zijn genade en liefde heeft betoond in alle inspiratie, creativiteit en wijsheid die Hij me gegeven heeft om anderen te mogen inspireren en bemoedigen om te leven in overgave aan Hem! Ik heb meer dan twintig kleine en grote boeken mogen schrijven, bijna tachtig Inspiratiebrieven geschreven, en ik weet niet hoeveel blogs en artikelen, nog afgezien van alle lezingen, workshops en trainingen die ik heb gegeven. Zeg ik dit voor mijn eigen eer? Absoluut niet! Alle eer komt onze liefdevolle God toe. Hij is het die mij gezegend heeft om anderen tot zegen te zijn. Net zoals Hij jou gezegend heeft om anderen tot zegen te zijn! Maar het feit dat dit de laatste inspiratiebrief is, maakt dat ik terug kijk om te zien waar ik sta. En het maakt me nederig en dankbaar. Ik ben verwonderd. Verwonderd dat God ons, gebroken mensen, wil gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. En dat Hij ons talenten en gaven geeft die we daarvoor mogen inzetten. Wat een genade! Wat een liefde! Mijn hart jubelt en juicht en ik kan niet anders dan Hem loven en prijzen!

 

Welke talenten heeft Hij jou gegeven? Op welke manier mag jij Hem dienen en liefhebben en meebouwen aan zijn koninkrijk? Hoe heeft God jou zijn genade en liefde getoond?

 

2. God is geduldig en trouw

Al zijn wij ontrouw, God is nooit ontrouw aan ons. Wat een verademing om dat te mogen weten! Hij wacht geduldig totdat we bereid zijn om de deur van ons hart open te doen voor Hem, zodat Hij binnen kan komen (Openbaringen 3:20). Maar hoe geduldig ben jij? Ik voel me vaak een half ontkurkte champagnefles. Ik bruis van de ideeën en ik wil ze graag allemaal gisteren uitgevoerd hebben, maar zo werkt het leven niet. En hoe irritant het soms kan zijn om te wachten, als we leren dat ook wachten zin heeft, dan leren we ook om niet voor God uit te rennen, maar om geduldig met Hem te wandelen. Wat een zegen!

 

Op welke manier heeft God jou zijn geduld en trouw betoond? En in hoeverre kun jij geduldig wachten op Hem en vertrouwen dat Hij je leven leidt?

 

3. God is goed voor iedereen God heeft eenieder in liefde geschapen.

Er is geen mens op de wereld die hier ongewenst is! En het is onze taak als christenen om dat aan anderen kenbaar te maken. God is goed voor iedereen en wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Dus van daaruit worden ook wij opgeroepen om goed te zijn voor iedereen. In hoeverre ben jij bewust zout en licht in deze wereld? Wat zeggen jouw partner, je eventuele kinderen of je beste vrienden of vriendinnen over jou? Ervaren zij dat je vrucht draagt voor God? Kunnen zij Gods liefde proeven wanneer ze in jouw buurt komen? Wat een uitdaging om, met hulp van de heilige Geest, elke dag meer op Jezus te gaan lijken! Maar hoe geweldig zou het zijn als alle christenen zich daar echt van bewust zouden zijn dat ze zich daarnaar mogen uitstrekken, omdat wij Gods gezanten zijn in deze wereld. Laten wij goed zijn, zoals God goed is, zodat mensen die God niet kennen, nieuwsgierig worden naar Hem. Leef ter eer en glorie van zijn heilige naam!

 

Op welke manier laat jij Gods goedheid in de wereld zien? Zien de mensen om je heen dat je werkelijk vrucht draagt? Herkennen zij Jezus in jou? En zien ze de vrucht van de Geest (Galaten 5:22,23) in jou?

 

Kort gebed

Lieve Vader, mijn ziel verlangt naar U! Laat uw wil geschiedde in mijn leven en leid mij, zodat ik vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan. Groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond! Ik prijs uw heilige, liefdevolle naam. Laat mij vrucht dragen voor U! in de naam van Jezus, amen.

Durf te kiezen!

 

Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende.

Deuteronomium 11:26-28

 

1. Je hebt altijd een keuze

Je maakt elke dag keuzes, of je je dat nu bewust bent of niet. Zoals je nu vandaag bent, is het resultaat van honderden keuzes die je eerder in je leven maakte. Grote keuzes, zoals: zal ik verder leren of zal ik gaan werken? Zal ik trouwen? En met wie? Maar ook in de kleine keuzes: zal ik dit cakeje wel of niet opeten…? Zal ik vandaag wel of niet gaan hardlopen? Zal ik de waarheid spreken of een klein leugentje vertellen…? Sommige keuzes lijken neutraal te zijn, want wat maakt het uit of je dat cakeje nu wel of niet op eet? Maar heel veel keuzes geven je zegen of vloek, oftewel: ze zijn óf goed voor je of slecht. En dat merk je niet altijd op de korte termijn, maar wel vaak op de lange termijn. Je kunt niet (onbewust) het slechte blijven kiezen en dan denken dat het je goed zal blijven gaan. In het geval van het cakeje, maakt één cakeje niets uit, maar in de loop der jaren tientallen cakejes maken wel degelijk verschil voor je gezondheid. Een leugentje om bestwil is en blijft een leugen en leugens zijn niet goed voor je. En of je wel of niet verder hebt geleerd, heeft invloed op wat je nu doet…. Máár: of je nu goede keuzes hebt gemaakt of slechte, je kunt er ALTIJD voor kiezen om het vanaf vandaag anders (beter!) te doen.

 

Welke keuzes heb jij gemaakt waar je achteraf spijt van hebt? Is er een mogelijkheid om dat recht te zetten? En hoe kun je er vandaag en in de toekomst voor zorgen dat je de juiste keuzes maakt?

 

2. Wees gehoorzaam aan Gods leiding

Gods woord is ons eerste leidraad in het maken van keuzes. Als je op het punt staat een keuze te maken die lijnrecht tegen Gods woord in gaat, dan kun je er van uitgaan dat het geen goede keuze is. God vindt gehoorzaamheid aan zijn woord enorm belangrijk, omdat Hij weet hoeveel zegen dat brengt in de wereld. En ‘een beetje gehoorzamen’ staat daarin gelijk aan ‘helemaal niet gehoorzamen’. Zondigen is helaas iets wat in onze natuur ingebakken zit. Maar waar het om gaat is dat je het goede wíl doen en dat je je daar elke dag naar uitstrekt. Doe je dat allemaal zelf? Nee, gelukkig niet! We mogen de heilige Geest vragen om ons te leiden en te helpen om de juiste keuzes te maken. En dat betekent dat je (zeker in eerste instantie) heel bewust keuzes moet maken. Wat voor gedachten laat ik toe in mijn hoofd? Hoe spreek ik tegen mijn geliefden? Wat lees ik? Naar welke muziek luister ik? Wat eet ik? En dan vooral: eer ik God met elke grote en kleine keuze die ik maak? Doe ik er alles aan om Hem te volgen?

 

Op welk gebied van je leven heb je goddelijk ingrijpen nodig om je te helpen de juiste keuzes te maken? En is er iemand in je omgeving die je zou kunnen helpen en ondersteunen hierin?

 

3. Richt je op God in alles wat je doet

God wil altijd op de eerste plaats staan in ons leven. En wanneer je continu gericht bent op God en op zijn leiding, dan zál Hij je leiden, ook als je dat niet zo ‘voelt’ of ‘ervaart’. Wat er ook gebeurt in je leven, je kunt er altijd voor kiezen om op God te blijven vertrouwen. Doe wat Hij van je vraagt, of als je dat niet weet: doe wat goed is om te doen (voor zover je dat nu kunt inschatten) en blijf bidden dat God je zal leiden en dat Hij zal ingrijpen als je een verkeerde keuze maakt. Wijk niet af van de weg die Hij je toont en vooral: dien geen anderen goden! Het is niet voor niets dat de eerste drie van de Tien Geboden erover gaan dat we geen andere goden mogen dienen. God vindt dat echt enorm belangrijk! Hij is de almachtige God, onze liefdevolle Vader, maar ook een jaloers God: Hij wil het absolute middelpunt zijn van onze gedachten, van ons spreken en van ons handelen, want juist dán kan Hij de wereld zijn liefde tonen. Besef dat álles en íedereen wat je niet aan God hebt overgegeven geldt als een afgod. En een afgod houdt je letterlijk van God af.

 

In hoeverre is God Heer over ‘jouw’ geld, over ‘jouw’ verlangens, over ‘jouw’ man en kinderen, over ‘jouw’ werk en carrière, over ‘jouw’ leven? Ga op je knieën en geef alles wat je hebt gekregen aan He, terug, zodat je werkelijk leeft tot Gods eer!

 

Kort gebed

Lieve heilige Geest, dank U wel voor uw leiding. Dank U wel dat uw zachte fluisteren in mijn hart me ertoe aanspoort om U te zoeken en om de juiste keuzes te maken. Help mij om elke dag weer te kiezen voor gehoorzaamheid aan Gods geboden en zijn liefdevolle aanwijzingen! In de naam van Jezus, amen.

Sta jij op een kruispunt?

 

Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’

Jesaja 30:20b,21

 

1. God spreekt, de vraag is of jij luistert…

God wil onze leermeester zijn. Hij is almachtig, rechtvaardig en heilig en Hij weet beter dan wie ook hoe je op een goede manier kunt leven. God is namelijk ook je Schepper en je Vader en Hij houdt ongelooflijk veel van je. Zijn wetten en regels heeft Hij niet gegeven om je te straffen of je klein te houden, maar Hij heeft ze juist aan je gegeven om je zijn liefde en genade te tonen en om je te laten groeien en bloeien. Sta jij biddend in het leven? Heb je je oren op Hem afgestemd? Zijn je ogen erop gericht om iets van God te zien? God spreekt uiteraard door zijn woord. Maar Hij spreekt ook door muziek en door de natuur heen. Hij kan tot je hart spreken in soort ‘heilig weten’ door een krantenkop of door één enkele zin uit een boek of uit een gesprek wat je met iemand had.

 

God spreekt elke dag, de vraag is: luister jij naar Hem? Ervaar jij een kruispunt op dit moment? Zo ja, uit welke opties moet je kiezen? Op welke momenten heb jij een ‘heilig weten’ in je leven ervaren? (Her)ken jij Gods zachte stem?

 

2. Wees gehoorzaam

De heilige Geest is er altijd op gericht dat wij elke dag meer op Jezus zullen lijken. Hij wil dat we goede keuzes maken. Uiteraard is de belangrijkste keuze: erken je Jezus als je Redder? Maar daar hangt aan vast of je er voor kiest om werkelijk te leven in overgave aan God of dat je toch stiekem doet wat jij zelf belangrijk vindt. Kies jij ervoor om onmiddellijk gehoorzaam te zijn als God iets van je vraagt of ga je in discussie? Of verzin je excuses om niet te hoeven doen waarvan je eigenlijk weet dat het de juiste keuze is? Besef dat gehoorzaamheid ertoe leidt dat Gods stem steeds helderder zal klinken, maar dat ongehoorzaamheid Gods zachte stem uitdooft. Soms ben je drastisch op zoek naar antwoorden en lijkt het alsof de hemel van koper is. In zo’n geval bid ik altijd: ‘Lieve Vader, ik ga nu naar links. Als dit niet de juiste keuze is, dan bid ik dat U mij in mijn nekvel grijpt en mij andere keuzes laat maken!’ En ik vertrouw er dan op dat de heilige Geest het me ook daadwerkelijk duidelijk zal maken, als ik iets fout doe.

 

Waarvan weet je eigenlijk best dat je het moet doen, maar stel je het uit of verzin je excuses of ga je in discussie? Waarom doe je dat? Wat zou het je opleveren, als je wél naar Gods stem zou luisteren?

 

3. Durf te snoeien

Het allerbelangrijkste is dat je je angsten overwint en écht vanuit vertrouwen leeft. En één van de zaken die daarbij horen is snoeien. Dat klinkt pijnlijk en naar, maar het is eigenlijk een heel mooi proces. Niet voor niets heeft Jezus het over snoeien in Johannes 15, als Hij aangeeft dat Hij de wijnstok is en wij de ranken. Hij wil de slechte dingen en alle ruis en afleiding uit je leven snoeien, zodat je veel meer en mooiere vruchten zult dragen. Wil jij vrucht dragen voor God? Besef dan dat er voor ‘alles een tijd is’, zoals Prediker dat zo mooi verwoordde. Er is een tijd van komen en gaan en het is van belang dat je niet alles in je leven probeert vast te houden. Durf vrij te leven. Leef met geopende handen. Sommige dingen zullen ‘eruit vliegen’, maar andere dingen zullen er juist voor in de plaats komen. Soms heeft dat te maken met je karaktervorming, soms met materiële zaken of met relaties. Het maakt niet uit waar het om gaat: durf te snoeien en God zal je meer vrucht geven. Niet voor jouw eer, maar voor zijn eer en zijn koninkrijk!

 

Wat moet jij snoeien of loslaten? Hoe voelt dat? Zie je al wat er voor in de plaats komt of moet je nog geduldig wachten en/of werken?

 

Kort gebed

Lieve Vader, dank U wel grote God dat U mij ziet en kent en weet wat ik nodig heb. Vader, ik wil graag uw wil doen en de roeping leven die U voor mij voor ogen heeft. Help mij heilige Geest, om de juiste keuzes te maken. Leid mij elke dag met uw zachte stem. In de naam van Jezus, amen.

Wankel evenwicht

 

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Psalm 16:8

 

1. Wankelen

Als je niet op de weg let en op waar je loopt, dan kun je aan het wankelen worden gebracht. Er zit een kuil in de weg, er ligt een steen of je loopt ineens naast de weg in plaats van erop. Dat soort oneffenheden kunnen je aan het wankelen brengen als je ze niet ziet.

Als jij je ogen niet op jouw levensweg gericht houdt kun je ook in je leven aan het wankelen gebracht worden. Je raakt de connectie met de weg kwijt. Je loopt niet meer op je weg, maar bent scheef gegaan. Je bent misschien wel meegegaan met een voorstel waarvan je dacht dat het een goede keuze voor jou was. Je hebt totaal niet in de gaten dat die keuze je niet op jouw weg houdt, maar je er vanaf trekt naar de berm. Dat je door die keuze niet meer op Gods weg voor jou loopt, maar er naast. Het gevolg is dat je wankelt en uit evenwicht raakt. Je ervaart stress, de dingen lukken niet meer zoals jij het wil. Pas als het te laat is merk je dat je niet meer op jouw weg was.

Dit is slechts een voorbeeld van de vele manieren waarop je aan het wankelen gebracht kan worden en uit evenwicht kunt raken. Je kunt je ogen, in plaats van op de weg, richten op mooie aanbiedingen, spullen, advertenties, beloftes, verwachtingen van anderen, verwachtingen van jezelf, taken, afspraken, eisen van anderen aan jou, etc., etc.

 

Waar zijn jouw ogen op gericht? Waardoor ben jij uit evenwicht geraakt?

 

2. Jezus is de weg

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als we onze ogen dus niet meer op de weg hebben gericht, als we uit evenwicht zijn geraakt dan hebben we onze blik niet meer op Jezus gericht. Al die andere dingen waar we ons op kunnen richten bevatten niet de waarheid en het leven, maar kunnen ons aan het wankelen brengen. Om niet te wankelen moeten we onze ogen op de weg gericht houden, op Jezus dus. Als je op de weg ziet dan zie je ook of er wat aan komt dat gevaarlijk is (diepe kuil) of juist goed is (een stukje verhard pad langs diepe modderplassen). Je ogen op de weg, op Jezus, gericht houden geeft onderscheidingsvermogen en geeft inzicht in de waarheid. Als je de Heer (zijn weg voor jou) voor ogen hebt, wankel je niet.

 

Hoe houd jij je ogen op Jezus gericht? Wat zou je nog kunnen doen om de Heer voor ogen te houden?

 

Gebed

Heer, breng mijn ogen steeds terug naar U. Dat ik op U gericht mag blijven. Dat ik U steeds voor ogen mag houden. Geef mij Uw waarheid en het juiste onderscheidingsvermogen om Uw weg te gaan.

 

Deze bijbeloverdenking is geschreven door Elzemarij 't Hart 

(TotalBalance Coach in haar praktijk Elzemarij training & coaching)

Volg jij jouw roeping?

 

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat.

Matteüs 8:2,3

 

1. Jezus luistert naar de nood van mensen

Nee, jij bent Jezus niet. En jouw roeping is anders dan de zijne, maar we kunnen wel veel van Hem leren! Jezus had een doel: namelijk God eren met zijn leven en zijn leven geven voor ons, zodat wij gered zouden worden van de zonde. Maar de jaren dat Hij onderweg was naar dat doel, namelijk het kruis, wandelde Hij met God en deed Hij ‘gewoon’ wat Hij moest doen op de momenten dat Hij dat moest doen. Heel wat mensen die zoeken naar hun roeping zien niet dat ze er al mee bezig zijn. Luister naar de nood of worstelingen van mensen. En vooral: luister naar jouw eigen hart die harder klopt op bepaalde momenten. Het zijn zomaar die momenten dat je bijvoorbeeld iets op televisie ziet of in de krant leest, of hoort van de buurvrouw, dat je denkt: ‘dáár moet ik iets aan doen!! Wat kan ik doen?’, dat God tot je spreekt en laat zien wat zijn wil is voor jou. En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Iemand heeft een taart nodig en jij kunt die bakken. Een ander voelt zich ontmoedigd en jij kunt hem bemoedigen of voor hem bidden. Je hoort iets over vluchtelingen en stort geld. Je leest over klimaatverandering en je besluit om duurzamer te gaan leven. In je gezin, op je werk, op straat, bij school, in de kerk… Open je ogen en oren voor nood en je kunt overal en altijd bezig zijn met datgene wat God wil.

 

Welke nood of welk probleem van iets of iemand raakt jou? Wat zou jij er - met jouw talenten, gaven en persoonlijkheid – aan kunnen doen?

 

2. Jezus luistert naar Gods wil

Het is Gods verlangen dat de wereld zijn licht en liefde zal zien. Hij doet wonderen in mensenlevens om hen te laten zien hoe liefdevol én almachtig Hij is, maar heel vaak kiest Hij ervoor om juist ménsen in te zetten om zijn wil hier op aarde te volbrengen. Jezus luisterde naar Gods wil. Hij was vaak in gesprek met Hem en bracht veel tijd door met zijn Vader en dat deed Hij al vanaf jonge leeftijd. Het was zijn gewoonte om naar te tempel te gaan en regelmatig lezen we dat Hij zich afzonderde van de anderen om alleen te kunnen zijn met God. Juist dáárdoor kende Hij zijn roeping en liet Hij zich niet afleiden. Juist daardoor wist Hij dat God deze man met huidvraat op dat moment wilde genezen. En Hij liet zich volledig leiden door de wil van God.

 

Als jij de roeping wil volgen die God voor je heeft, dan is het essentieel dat je éérst God zelf zoekt. Hij wil altijd op de eerste plaats staan. En Hij vindt het belangrijker om een goede relatie met jou te hebben, dan dat je het vuur uit je sloffen rent voor Hem. Ja, natuurlijk wil God dat we onze talenten en gaven gebruiken – daar vinden we ook zingeving in – maar in de eerste plaats gaat het Hem erom dat je je hart op Hem gericht hebt, zodat je vanuit zijn kracht en liefde op weg gaat en niet vanuit je eigen kracht.

 

Kijk eens naar je agenda: hoeveel tijd en ruimte mag God innemen? In hoeverre luister je naar Gods wil voor jouw leven?

 

3. Jezus vertrouwt op God

Als we kijken naar Jezus’ bediening, dan ziet het er vaak zo makkelijk uit. Iemand komt naar Hem toe met wat voor kwaal of ziekte dan ook, Jezus pakt zijn hand of maakt een modderprutje, bid, spreekt zegende woorden uit en iemand wordt genezen. En Hij roept ons op om hetzelfde en ‘zelfs nog grotere dingen’ te doen (Johannes 14:12). Hoe dan? Wat dan? Wanneer dan? En we roepen het uit naar God: ‘Heer, ik wíl graag uw genezing en licht brengen in deze wereld en ik wíl ook doen wat Jezus deed, maar als ik bid gebeurt er helemaal niets…’. Wat we nodig hebben is vertrouwen. Vertrouwen dat God weet wat goed is in welke situatie dan ook. Hij heeft altijd het goede voor met mensen. En zelfs wanneer Hij vreselijke dingen toestaat in mensenlevens, dan nóg wil Hij die dingen zo gebruiken in mensenlevens dat ze Hem en zijn onvoorwaardelijke liefde zullen leren kennen. Leef dichtbij God en vertrouw erop dat God je dan ook zal leiden. Bid dat God jouw ogen zal openen, zodat je zult zien wat Hij ziet.

 

Wie zit er naast je in de trein of op je werk? Zou God iets aan hem of haar willen geven door jou heen? Wat voor nare of bijzondere dingen maak je mee en hoe zou God die dingen willen gebruiken om jou of anderen dichter bij zijn Vaderhart te brengen?

 

Kort gebed

Jezus, dank uw wel voor het voorbeeld wat U gaf. Help mij om te doen wat U wilt dat ik doe, o liefdevolle, almachtige God! Leer mij uw stille stem te verstaan. Gebruik mij als een instrument in uw handen, opdat U geëerd zult worden. In de naam van Jezus, amen.

Breng jij licht in de wereld?

 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

Matteüs 5:14, 15

 

1. Je bént het licht in de wereld

Op het moment dat jij geboren werd, kwam er een nieuw licht in de wereld. Net zoals God de miljoenen sterren schiep om de hemel ’s nachts te verlichten, schiep Hij de mensen om de aarde van licht te voorzien. Ja, als kroon op de schepping schiep Hij de mensen naar zijn evenbeeld. Besef je dat? Dat je in liefde bent geschapen naar het evenbeeld van God? En dat – of je nou in een warm nest terecht kwam of werd verwaarloosd door je ouders – je geboren werd met een doel? God heeft een plan met jouw leven. Hij wilde dat je hier op aarde kwam en daarom ben je hier. God vindt je belangrijk en heel waardevol. Hij gaf jou je persoonlijkheid, je talenten, je passies, je lichaam, je intelligentie en alles wat er al in zat bij je geboorte. Je hoefde daar niet voor te werken en je hoefde niet eerst te laten zien dat je het waard was om te ontvangen, je kreeg het gewoon. En ja, het is zeker de bedoeling dat je jezelf ontwikkelt en dat je groeit en dat kost tijd, geld en energie, maar de basis is al compleet. En hoe wonderlijk is het toch dat zo’n klein frummeltje als wat ik nu weer in mijn armen mag houden, gewoon licht uitstraalt en vreugde brengt, gewoon doordat hij er ís? Jij bent niet meer zo’n klein frummeltje, maar de wereld zit met smart te wachten op jouw licht!

 

Wat betekent het voor je dat je bent geschapen naar Gods evenbeeld? In hoeverre ervaar je dat je licht brengt in deze wereld? Op welke momenten ontvang jij ‘licht’ van de mensen om je heen? 

 

2. Verstop jezelf niet!

Een stad die bovenop een berg ligt kun je niet verbergen. En je hebt niets aan een lamp als die verstopt zit onder een kap die geen licht doorlaat. Zo heeft de wereld ook niets aan kinderen van God die zichzelf verstoppen… Het onhandige is alleen dat veel christenen helemaal niet door hebben dát ze zich verstoppen, waardoor we met elkaar veel minder licht uitstralen dan eigenlijk Gods bedoeling is. En hoe kun je jezelf verstoppen? Door je te verschuilen achter talloze excuses waarom jij niet kunt zijn wie je bent of niet kunt doen waartoe je geroepen bent. ‘Ik heb geen geld of geen tijd om me verder te ontwikkelen’, ‘Niemand gunt mij een kans om te laten zien wat ik in huis heb’, ‘Ik heb een rothuwelijk en daar gaat al mijn energie aan op’, ‘Ik ben chronisch ziek’, … vul maar in. Je kunt je ook verschuilen achter een slecht zelfbeeld, waardoor je vooral bezig bent met wat andere mensen van je zullen denken, in plaats van gewoon te schitteren. En je kunt je ook verstoppen door allerlei dingen te doen die niets te maken hebben met jouw roeping, maar die wel veel tijd in beslag nemen, zoals bijvoorbeeld televisie kijken of je Facebook bijhouden.

 

Op wat voor manier of op welke momenten verstop jij jezelf of je talenten? Welke mogelijkheden heb je onbenut gelaten, waarin je echt had kunnen stralen? Wat deed dit met je of wat vond je hiervan?

 

3. Geef in eerste instantie licht aan je geliefden

Het staat er echt: steek een lamp aan, zodat hij licht geeft voor een ieder die in huis is. En wie is er bij jou in huis? Ja, in eerste instantie je geliefden, je beste vriend(inn)en, misschien je buren of collega’s. In elk geval mensen die dichtbij je staan. En wat zou het een verschil maken als alle christenen dít zouden beseffen: dat ze hun eerste liefde thuis mogen uitdelen. Want zoveel huwelijken en gezinnen en (vriendschaps)relaties gaan kapot, simpelweg omdat de eerste tijd, energie en aandacht besteed wordt aan andere mensen of taken, dan aan de mensen ‘die in huis zijn’. Eer jij je partner? Heb je hem of haar van harte lief? Kun je je huisgenoten goed vergeven? Kun je zelf ‘het spijt me’ zeggen? Verras je je geliefden met lieve attenties en zegenende woorden? Ben je attent voor je collega’s? Maak je de mensen om je heen blij met jouw aanwezigheid? Besef dat als jouw licht thuis schijnt (of als je geen gezin hebt, bijvoorbeeld op je werk of in je vriendenkring), dat ook het licht is wat de meeste terugkaatsing geeft. Liefde wordt altijd gereflecteerd. Dus als jij thuis ‘je lamp aanzet’, dan zal dat onmiddellijk of op den duur absoluut effect hebben op de sfeer in jouw huis en op de liefde die jij op jouw beurt ook weer terug mag ontvangen.

 

Hoe laat jij jouw geliefden en naasten genieten van het licht dat jij hebt gekregen om uit te stralen? Wat voor effect heeft het, wanneer jij bewust licht en liefde uitstraalt?

 

Kort gebed

Liefdevolle Vader, Schepper van hemel en aarde, dank U wel voor uw talrijke zegeningen! Dank U wel dat U een mooi plan heeft met mijn leven en dat ik uw licht mag uitstralen in de wereld. Heilige Geest, laat mij zien op welke momenten ik mijzelf verstop en help mij om te (blijven) schitteren voor U! In de naam van Jezus, amen.

Ben jij een biddende voorvechter?

 

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Romeinen 12:11,12

 

1. Laat je aanvuren!

Wat motiveert jou? Wat raakt je? Wat zet jou in beweging? Iedereen heeft een bepaalde passie waar hij of zij enthousiast over is of iemand zich daar nu bewust van is of niet. Maar het kan ook zomaar zijn dat je ‘ineens’ wordt aangevuurd om in beweging te komen door iets wat je raakt; iets waar je heel blij of juist heel boos, verdrietig of gefrustreerd over raakt. Het kan zijn dat je iets leest in de krant wat emoties in je oproept, waardoor je denkt ‘hier móet ik wat mee’. Of dat er iets in je leven gebeurt wat je niet zomaar kunt negeren. Paulus zegt daarover: ‘laat je aanvuren… en dien de Heer’, oftewel: luister naar de heilige Geest en doe wat Hij je zegt om te doen. Ook al sta je ergens alleen voor, omdat anderen een andere mening hebben dan jij, dan nóg is het belangrijk om God te gehoorzamen. Lastig? Ja. Mogelijk? Ja, zeker, want de Heer strijdt met je mee. Dus laat je nooit ontmoedigen. Laat je enthousiasme of de sterke gevoelens die je ergens over hebt niet bekoelen, maar laat je leiden door de heilige Geest, want: ‘Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ (Romeinen 8:31).

 

Wat speelt er op dit moment in je leven, waarvan je weet dat je het (eigenlijk…) bespreekbaar zou moeten maken? Waarom doe je het wel of niet?

 

2. Wees verheugd en vervuld van hoop

Nee, het is niet makkelijk om een biddende voorvechter te zijn. Het vergt tijd, energie, discipline en soms sta je er (voor je gevoel in elk geval) helemaal alleen voor. Maar met God aan je zijde heb je altijd hoop. Je hebt hoop, omdat je weet dat Jezus de strijd al gewonnen heeft op Golgotha. En je weet dat de duivel kan schreeuwen en tetteren en op een slinkse wijze kan proberen om kapot te maken wat God zo mooi bedoeld had, maar dat God altijd zal overwinnen. En die hoop geeft vreugde! En die hoop zal je ook standvastig maken en moed geven wanneer het moeilijk wordt. Sterker nog: júist wanneer het moeilijk wordt, zal een door hoop gevoed persoon nóg beter zijn of haar best doen, nóg harder strijden en nóg standvastiger zijn om Gods wil te doen. Ja, je zúlt tegenspoed ondervinden, daar kun je op rekenen. Maar je kunt er ook op rekenen dat als jij je als een biddende voorvechter opstelt, God je altijd zal bijstaan!

 

Op welk gebied in je leven heb je (meer) hoop en vreugde nodig? Op welke momenten ben jij strijdlustig om Gods wil te doen en wat doet dit met je?

 

3. Bid onophoudelijk

De enige manier waarop we (leren) weten welke weg God wil dat we gaan is door onophoudelijk met Hem verbonden te zijn. ‘Bid onophoudelijk’, zegt Paulus. En o, wat is dat toch een krachtige zin! Stel je toch eens voor dat we daadwerkelijk onophoudelijk zouden bidden? Dat we continu verbonden zouden zijn met de almachtige, liefdevolle en rechtvaardige God die hemel en aarde gemaakt heeft en die de wereld vrede, vreugde en liefde wil geven? Misschien heb je het gevoel dat je (lichamelijk of geestelijk) niet veel (meer) betekenen voor je omgeving, maar je kunt altijd bidden. En bidden is het krachtigste wapen wat we als christenen in handen hebben. Besef je dat als je Gods vrucht brengt in de wereld, dit slechts de vrucht is die je (alleen of met anderen) biddend hebt gezaaid? God komt altijd in beweging wanneer zijn volk Hem aanroept. ‘Jullie zullen mij vinden, wanneer jullie mij met hart en ziel zoeken’ zegt Jeremia.

 

Zoek jij Hem? Smacht je ernaar tijd met Hem door te brengen? Ben je in alles afgestemd op Gods wil? ‘Bid onophoudelijk’ daadwerkelijk dóen, zou weleens de belangrijkste bezigheid in je leven kunnen zijn! Wat zou het je opleveren wanneer je daadwerkelijk onophoudelijk zou bidden? En wat zou het je kosten, wanneer je dit niet doet?

 

Kort gebed

Jezus, ik bewonder U voor de moed die U had om zoveel lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en om Gods licht daarover te laten schijnen. Geef mij uw liefde, vrijmoedigheid en kracht om hetzelfde te doen! Amen.

Laat je leiden door de Geest

 

Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Romeinen 8:5,6

 

1. Leg je eigen natuur af

O, wat is het toch makkelijk om je eigen weg te gaan en de keuzes te maken die ‘gewoon goed voelen’… Ja, natuurlijk wil je Jezus wel volgen, maar als Hij niet duidelijk genoeg spreekt (of misschien luister je niet goed genoeg…), dan weet je toch gewoon niet wat Hij wil? Gods stem kunnen verstaan begint bij het zoeken van God en het leren kennen van Hem. En wanneer je bewust de keuze maakt om je ‘eigen natuur af te leggen’, dan geef je God de mogelijkheid om je hart en gedachten te zuiveren van de wereldse kijk op het leven en het te vervangen door zijn perspectief. God doet de dingen zo vaak zo anders, dan dat wij ze zouden doen. Het is niet voor niets dat er staat geschreven: ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen -spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen’ (Jesaja 55:8,9). Wanneer jij ‘je eigen natuur aflegt’, dan leer je om Gods plannen te volgen en om zijn weg te gaan – de weg van heling, leven en vrede, in plaats van de weg die de duivel graag wil dat je gaat – de weg die je tot zonde en naar de dood leidt… Wat kies je?

 

In hoeverre ben jij bereid om ‘je eigen natuur’ af te leggen en te leven zoals de Geest het graag wil? 

 

2. Laat je leiden door Gods Geest

Paulus roept op om je te laten leiden door de Geest. En dat leiden gebeurt niet door een touw om je nek te binden en je als een soort ezel overal mee naartoe te slapen. Nee, Gods leiding wordt door Jezus zelf omschreven als ‘ik ben de Goede Herder en mijn schapen volgen mij’ (Johannes 10). Oftewel: de schapen luisteren naar zijn stem en kiezen ervoor om dezelfde weg te gaan die de Herder loopt. Niet door middel van dwang, maar uit vrije wil. Het is aan jou om je iedere dag weer over te geven aan God, om je bewust af te stemmen op Hem en op zijn wil én om gehoorzaam te zijn aan zijn wil. De heilige Geest zal je nooit dwingen om iets te doen, want Hij is een echte gentleman. Maar Hij zal je wel aansporen en aanmoedigen om de juiste keuzes te maken. Soms zijn het keuzes waar jij vanuit je eigen natuur van harte mee instemt, maar soms zijn het ook keuzes die Hij wil dat je maakt waar jij niet (meteen) enthousiast over bent. ‘Wat zegt u, Heer? Moet ik dát doen…? Nee toch zeker? U denk toch niet dat ik… ga doen?’ En voordat je het weet ga je in discussie en is de mogelijkheid weer voorbij om het goede te doen. Bid de heilige Geest dat Hij je alert maakt, zodat je zijn stem meteen herkent en vraag Hem ook om je de vrijmoedigheid te geven om te doen wat Hij van je vraagt. Wanneer je leert om God te gehoorzamen, zal dat levensveranderend zijn én het zal je echte vrede geven!

 

Mag de heilige Geest jou aansporen om het goede te doen en ben je dan ook gehoorzaam aan Hem?

 

3. Leef vanuit Gods vrede

Jezus zei: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ (Johannes 14:27). Gods vrede geeft échte rust, hoop en vertrouwen, dwars door alles heen. Leven vanuit Gods vrede, betekent dat we moeten leren leven in het oog van de tornado. Ja, de storm, de tornado, kan ons volledig omsluiten, maar daar in het midden van die tornado is God en zijn genadige liefde aanwezig om ons gerust te stellen en om ons nieuwe moed te geven. Richt je ogen niet op de stormen in je leven, maar houd je blik strak gericht op Hem die onvoorwaardelijk van je houdt en die de bemoedigende woorden sprak: ‘Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’ (Deuteronomium 31:6)

 

In hoeverre richt jij je bewust op God, zijn almacht en zijn aanwezigheid in je leven? En op welke momenten ben je geneigd om je juist te richten op de storm? Wat is het verschillende resultaat?

 

Kort gebed

Heilige Geest, dank U wel dat U bereid bent om in mijn hart te wonen. Ik bid U dat U mijn hart en gedachten zult zuiveren en heiligen, zodat ik niet doe wat ik zelf wil, maar mij echt laat leiden door U. Help mij om de juiste keuzes te maken. In de naam van Jezus, amen.

Vier de vrijheid!

 

HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God. Psalm 118:27,28

 

1. God heeft ons het Licht gebracht

God is zo ongelooflijk goed, trouw en liefdevol. Nadat Eva en Adam gezondigd hadden door hun ongehoorzaamheid had Hij het op kunnen geven en zijn hele ‘ik-maak-mensen-naar-mijn-evenbeeld-plan’ in de prullenbak kunnen gooien. Maar dat deed Hij niet. Zelfs toen Hij zo’n spijt kreeg dat Hij in de tijd van Noach de hele wereld ten onder wilde laten gaan, bleven zijn ogen zoeken naar dat ene mensenhart wat Hem wél wilde dienen en liefhebben… hoe wonderlijk toch dat Hij zoveel geduld en liefde heeft. Hoe zeer de wereld ook keuzes maakt die niet Gods plan zijn, Hij blijft trouw. En zo zond Hij zijn eigen Zoon – Zijn Licht - naar de aarde, zodat wij uit de ban van de zonde zouden kunnen komen om met Hem in vrijheid te leven. Ja, zonde regeert nog steeds in deze wereld. En ja, ook wij christenen maken nog regelmatig verkeerde keuzes of reageren niet in liefde zoals God het graag ziet (bijvoorbeeld als je kritisch negatief, chagrijnig of oneerlijk bent), maar door Jezus’ offer mogen we elke keer vergeving en genade ontvangen. Wat een vrijheid!

 

2. Vier feest!

‘Vier feest!’, zegt God. Feestvieren geeft energie en het is een manier van ontspanning. Het geeft je nieuwe kracht en hoop en ook moed om te volharden. Dus zing, dans en vier feest, gewoon omdat je Gods geliefde kind bent. Besef je dat eigen lijk wel genoeg? Jij bent een Koningskind! Jij bent een kind van de allerhoogste God, de Bron van het leven. Voor God is niets onmogelijk en wij mogen putten uit die onuitputtelijke Bron. Weet je niet (meer) hoe je feest moet vieren? Kinderen kunnen het geweldig goed, dus als je even niet meer weet hoe het moet: nodig een stel kinderen bij jou thuis uit en laat je verrassen door hun vindingrijkheid om een feestje van het leven te maken. Succes en vreugde gegarandeerd!

 

3. Loof de Heer, jouw God

Prijs de Heer! Leef vanuit dankbaarheid en tel elke dag de zegeningen die Hij je geeft. Hoe meer pijlen van de duivel op je af komen, des te belangrijker is het om juist God te zoeken en je te richten op alles wat wél goed gaat of wat er wél goed is. Het is zo makkelijk om je te laten verlammen door wat er mis kan gaan. Maar hou je blik omhoog gericht! God aanbidden en Hem loven en prijzen is een van de heerlijkste dingen om te doen. Wanneer je God aanbidt, richt je je hart op Hem die jou geschapen heeft, op de almachtige Schepper van hemel en aarde. Laat dit eens goed tot je doordringen: jij mag die grote God aanbidden en door die aanbidding laat God meer van zichzelf aan jou zien. Hij wil zichzelf met jou delen in de volmaakte liefde die Hij is. God is zo groot en liefdevol. Hij is echt ál je lof en eer waard. Wanneer je Hem prijst en aanbidt zal je hart verlicht worden, doordat het je eraan herinnert met Wie je praat; je Vader, Koning, Vredevorst, Vriend. God is de enige ware, trouwe en liefdevolle God. Zijn naam is hoger dan alle namen.

 

Kort gebed

Liefdevolle Vader, Koning der koningen, U bent onze God en we prijzen uw heilige naam! Gezegend wie komt in de naam van de Heer, want U brengt het licht. U brengt zegen over de wereld. Jezus, dank U wel voor uw geweldige offer en voor het voorbeeld wat U ons gaf om mensen te zegenen en lief te hebben. Heilige Geest, geef mij uw vreugde en vrede om feest te kunnen vieren! Amen.

Gods trouw in de verleiding

 

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Jakobus 4:7 

 

1. Onderwerp je aan God

Dit is het allerbelangrijkste wat je als mens kunt doen: jezelf vrijwillig onderwerpen  aan God. God wil graag de Koning in ons leven zijn, Hij wil de eerste plek in ons leven innemen. Maar door de zondeval - lees Genesis 3 - werden we zelf de koningen en koninginnen in ons leven. We willen ons leven zelf regelen, zelf weten welke keuzes we maken en zelf bepalen wat goed voor ons is en wat niet… en wat komen we dan toch bedrogen uit! God kent je beter dan wie ook. Hij kent je zelfs beter dan jij jezelf kent, want Hij heeft jou geschapen. Hij kent je diepste gedachten en gevoelens, zelfs die gedachten en gevoelens waar jij je niet bewust van bent. Hij weet wat je nodig hebt. Hij weet waardoor je groeit en waardoor je juist afgebroken wordt. En Hij heeft het allerbeste met je voor. Wanneer jij ervoor kiest om je elke dag te laten leiden door Hem, dan geef je de heilige Geest de kans om je elke dag meer op Jezus te laten lijken. Onderwerp je aan God, leef dichtbij Hem, beroep je op het kostbare bloed van Jezus en de duivel zal van je wegvluchten.

 

Op welke manier kun je je elke dag onderwerpen of overgeven aan God? In hoeverre merk je verschil in je leven wanneer je dit wel en wanneer je dit niet bewust doet? 

 

2. Verzet je tegen de duivel

Je verzetten tegen de duivel is een actief proces! Je kunt niet achteroverleunen en dan denken dat hij vanzelf weggaat, want dat doet hij niet. Zoals 1 Petrus 5:8 zegt: ‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.’ En besef dan dus ook dat jij die prooi bent! De duivel wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we ons afwenden van God, zodat Hij niet langer op de eerste plek in ons leven staat. Want de duivel weet dat wanneer we dát loslaten, hij alle kans heeft om ons te grazen te nemen en ons te verleiden tot (grote) zonde. Kijk naar Jezus en leer van Hem, hoe Hij zich verzette tegen de duivel. Lees Matteüs 4:1-10. Jezus verzette zich tegen de duivel met Gods Woord. Hij bleef God trouw. En Hij sprak hem ferm toe met de woorden: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Wij zijn zelf niet krachtig genoeg om de duivel te weerstaan, maar we mogen Jezus aanroepen in onze strijd tegen de duivel. Doe dat dan dus ook…!

 

Op welke momenten ben jij vatbaar voor verleidingen? En hoe reageer je erop?

 

3. Doe dit elke keer weer!

In Lucas 4: 1-12 lezen we hetzelfde verhaal over hoe Jezus verleid werd door de duivel, maar standhield. En wat mij raakt hierin is de volharding van de duivel. Hij probeert het niet één keer, maar wel drie keer – met verschillende invalshoeken - om Jezus tot zonde te verleiden. Wees je hiervan bewust! Als de duivel jou probeert te verleiden, zal hij het echt niet bij één keer laten. Telkens opnieuw zal hij zijn best doen om jou te laten wankelen, zodat je toch toegeeft aan de dingen die God niet wil in jouw leven. En lees dan ook de laatste zin: ‘Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.’ Oftewel: hij kwam weer terug! Besef dat we elke dag waakzaam moeten blijven. Onderwerp je elke dag aan God, leef in overgave aan Hem en Hij zal je de kracht, onderscheiding van geest en moed geven om de duivel te weerstaan. En weet: God is trouw! Je mag altijd bij Hem terugkomen als het wel is misgegaan…

 

Wat valt jou op in Matteüs 4/Lucas 4 waar we lezen over de beproeving die Jezus onderging? Op welke manier kun je elke dag waakzaam blijven?

 

Kort gebed

Almachtige, heilige God en liefdevolle Vader, dank U wel dat we altijd weer tot U mogen naderen. Heilige Geest laat mij alstublieft zien op welke vlakken ik (onbewust) keuzes maak die mij afhouden van U, liefdevolle God. Ik wil mij (opnieuw) verootmoedigen voor U. Ik bid U dat U de eerste plaats in mijn leven inneemt. Maak mij sterk en moedig om de duivel te weerstaan. In de naam van Jezus, amen.

Ben jij een schelle cimbaal?

 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 1 Korintiërs 13:1,2

 

1. De liefde is cruciaal

Ook al lijkt het er soms op dat de wereld in beweging gezet wordt door seks en geld, niets is minder waar. Het enige waar een mens écht z’n bed voor wil uitkomen ’s ochtends is liefde; échte, het liefst onvoorwaardelijke liefde. We zijn geschapen om Gods liefde te ontvangen en weer door te geven aan de mensen om ons heen. Door Gods liefde kunnen we bloeien. Door zijn liefde kunnen we groeien en schitteren. Door een liefdevolle bril is het veel makkelijker om feedback of kritiek te ontvangen. Door de liefde komen we in beweging, ook als we eigenlijk net bedacht hadden om op de bank te gaan zitten. Door de liefde zorgen we goed voor onszelf en voor onze naasten. Door de liefde… Wow, Gods liefde is zó groots en meeslepend. Het geeft zoveel energie, passie en richting aan ons leven. En juist daarom is de liefde zo cruciaal.

 

Wat betekent (Gods) liefde voor jou?

 

2. De liefde maakt je woorden zacht

Pas als je je bewust bent van iets negatiefs in je leven, dan kun je het veranderen. Maar als je het je niet bewust bent, dan blijf je gewoon doen wat je nou eenmaal doet. De Bijbel omschrijft zichzelf als een tweesnijdend zwaard. Hebreeën 4:12 zegt dat het woord van God in staat is onze opvattingen en gedachten te ontleden, waardoor – als we tijd doorbrengen met God en zijn Woord – Hij ons elke dag een beetje meer kan veranderen naar het evenbeeld van Jezus. Laat je inspireren door Gods Woorden over hoe échte liefde eruit zou moeten zien: Zij is ‘geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid…’ (1 Korintiërs 13:4-6). Stel je toch eens voor dat jouw denken, spreken en handelen continu gericht waren op deze prachtige waarden die Gods liefde ons wil geven…

 

In hoeverre ben jij je bewust van de woorden en de toon waarop je spreekt? En besef je ook dat de meeste woorden die je uitspreekt eerst gedachten waren? Hoe kun je investeren in goede gedachten?

 

3. Je bent niets zonder liefde

Je kunt prachtige gaven en talenten hebben gekregen, maar als je ze niet gebruikt vanuit liefde, dan kunnen ze je makkelijk hoogmoedig maken. Als je de gave hebt gekregen om te profeteren, maar je doet het niet vanuit Gods liefde, dan kan het al snel leiden tot hoogmoed of tot het kapot maken van andere mensen, omdat je het in zult zetten voor je eigen eer. Als je alle geheimen kon doorgronden, maar Gods liefde niet had, dan zou je iedereen kunnen manipuleren. Al bezat je alle kennis of geloof dat bergen kan verzetten, als het niet onderbouwt werd door liefde, dan was het doods. God wil dat we denken, spreken en handelen uit liefde – elke dag weer. Je hoeft dat niet uit je eigen tenen te persen: Hij wil je zijn liefde geven. Eerst voor jezelf en vanuit die overvloed om uit te delen aan de mensen om je heen.

 

Hoe kun jij Gods liefde in de wereld uitdelen? Wat doe jij, wat je eigenlijk zonder liefde doet en hoe kun je daar alsnog liefde in brengen?

 

Kort gebed

Lieve Vader in de hemel, ik verlang naar uw liefde! Vul mijn hart en gedachten met liefdevolle gedachten, zodat ik ook in mijn spreken en handelen liefdevol zal zijn. Heilige Geest, maak mij bewust en alert, zodat ik het wéét wanneer ik niet liefdevol was… En geef mij de moed om mijn excuses aan te bieden. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Ga voor goud!

 

…want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is.

1 Korintiërs 3:11-13a

 

1. Jezus wil je fundament zijn

Zonder fundament kan een huis niet blijven staan. Je kent het verhaal van de man die zijn huis bouwde op het zand – hij ging volledig zijn eigen gang, liep de kantjes er vanaf en het werd zijn ondergang. Maar je kent ook het verhaal van de man die zijn huis bouwde op de Rots – hij luisterde naar de woorden van Jezus en deed wat Hij hem zei. Zijn huis bleef staan toen de storm kwam. Waarop heb jij jouw huis gebouwd? Als er stormen in je leven komen en het gaat niet zoals je wilt, sta je dan stevig geworteld? Of word je bang, paniekerig, chagrijnig…? Bid dat Jezus je zal laten zien op welke gebieden jij zelf het fundament in je leven wil zijn, oftewel op welke vlakken jij het liefst je eigen gang gaat. En vraag Hem om je een écht stevig fundament te geven. Bid om honger en dorst naar zijn woord en naar zijn aanwezigheid, zodat je je dag en nacht naar Hem uitstrekt in alles wat je denkt, doet en zegt.

 

In hoeverre is Jezus in alles jouw fundament? 

 

2. Je werk is belangrijk

Onderschat je werk nooit! Alles wat je doet is belangrijk. Als God de mussen en de bloemen belangrijk vindt, hoeveel te meer vindt Hij jou dan belangrijk! God wil dat we met goud bouwen, elke dag opnieuw. En dat kan in alles wat je doet. Broeder Laurens was kok in het klooster en hij maakte zelfs het simpel bakken van een ei tot een ware aanbidding. Hij was zich er terdege van bewust dat álles wat Hij deed voor God belangrijk was. Als jij vanuit een ‘gouden’ instelling leeft, dan ben je je heel bewust van wat je denkt en met welk motief je dingen doet. Als je denkt: ‘ach, dit kan wel, er is toch niemand die het ziet…’ en je weet dat het niet honderd procent zuiver of liefdevol is, besef dan dat Jezus je wel ziet. Hij veroordeelt je niet, maar Hij wil je wel zíjn manier van leven leren. Als je rotzooi op straat ziet liggen, ruim je het dan op? Als mensen roddelen, grijp je dan in? Doe je wat je beloofd hebt? En als je buurvrouw ziek is, ga je dan even langs met lieve woorden en een sinaasappel? Liefhebben kan zo simpel zijn en besef: God ziet álles wat je doet, hoe nutteloos het in deze wereld ook lijkt.

 

Wat verandert er in je leven, als je je heel bewust bent dat álles wat je doet een ‘aanbiddingsdienst’ voor God kan zijn?

 

3. Bouw met goud

God ziet alles wat je doet. En dat niet alleen: hij weet ook hoe je erover dénkt als je bezig bent. Als jij met ‘hout’ bouwt, dan bouw je eigenlijk vanuit plicht en dat is niet wat God wil. Hij wil dat we elke taak die we doen uit liefde doen. Kan dat? Jazeker, als we dicht bij zijn Vaderhart blijven leven, dan kunnen we alles wat we doen heel bewust vanuit zijn vrede en liefde aanpakken. Ga voor goud! Oftewel: ga voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Leef heilig en zuiver. Ga voor échte liefde, niet voor plicht en kies er elke dag voor om heel bewust te leven vanuit Gods rust. Weiger om (nog langer) te overleven, maar lééf. Je hoeft niet alles te doen, je hoeft niet altijd maar te dienen: vraag God wat Hij graag wil dat je doet en doe dat vanuit rust, vrede en vooral liefde.

 

Hoe kun jij het ‘hout’ uit je leven bannen en elke dag leven met ‘goud’?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, dank U wel dat U het fundament in mijn leven wil zijn. Ik bid U dat U laat zien hoe ‘mijn bouwwerk’ eruitziet, zodat ik weet waarmee ik bouw: goud of hout. Heilige Geest, ik bid U om mij rijkelijk te voorzien met vrede en liefde, zodat ik vanuit uw rust kan leven en alleen die dingen doe dit U van mij vraagt. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Als God nee zegt

 

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba’ Vader.

Romeinen 8:14,15

 

1. God ziet ons als zijn kinderen

Hoe bijzonder is het toch, dat wij, door het offer van Jezus, Gods eigen Zoon, óók Gods kinderen worden… We zijn niet zomaar mensjes, we zijn Gods erfgenamen, koningskinderen! En juist vanuit dat perspectief wordt het makkelijker om te begrijpen dat God soms nee zegt. Misschien heb je zelf kinderen en weet je wat het is om een ouder te zijn, maar in elk geval ben je zelf ooit kind geweest. En wat is de grootste taak van ouders? In liefde opvoeden! Want als een kind niet wordt opgevoed, dan wordt het een klein draakje, wat niet zelden uitgroeit tot een enorme draak… En wil je dat als ouder? Nee, natuurlijk niet! Je wilt een kind dat luistert naar zijn of haar eigen hart, maar ook rekening houdt met anderen. Je wil een kind wat in stabiliteit en liefde opgroeit, zodat het zélf zout en licht zal zijn in de wereld. En dat kan alleen als het wordt opgevoed. Nee, het is niet leuk om nee te zeggen tegen je kind, zeker niet wanneer het vervolgens krijsend op de grond gaat liggen. Maar het is wel belangrijk, omdat het anders nooit leert omgaan met grenzen. God ziet jou als zijn geliefde kind, als Hij nee zegt, zegt Hij dat niet om je te pesten, maar om je zijn liefde te tonen!

 

Kun je momenten herinneren waarop je wist dat God nee zei tegen je? Hoe reageerde je daarop? En hoe verandert je perspectief op dat nee, vanuit de wetenschap dat je Gods geliefde kind bent?

 

2. God wil dat we vrij zijn van angst

Het enige wat God wil, is dat we leren om Hem te vertrouwen en dat we leven vanuit de wetenschap dat Hij een goede God is en dat Hij het beste met ons voorheeft. Zoals Deuteronomium 32:4 het zegt: ‘Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.’ God is de almachtige God en de Schepper van hemel en aarde die alles in zijn handen heeft, maar juist omdat Hij ook onze Vader wil zijn, zal Hij continu voor ons strijden. Hij wil dat we op Hem vertrouwen. Hij wil dat we naar Hem toe rennen, wanneer ons iets dwarszit. En Hij zal naar ons luisteren, ons troosten en ons liefhebben. Soms zal Hij advies geven, soms zal Hij je gewoon een knuffel geven en soms helpt Hij op een manier, zoals alleen Hij dat kan. God wil je zózeer vullen met zijn liefde en met zijn Geest, dat je niet langer in angst hoeft te leven. Met Hem aan je zijde en in je hart kun je alles overwinnen. Het enige dat je hoeft te doen, is blijven vertrouwen!

 

Op welke momenten ben je bang of ongerust? Hoe reageer je in die situaties? Wat zou er gebeuren, wanneer je écht elke dag op God en zijn goedheid zou vertrouwen?

 

3. God wil dat wij in zijn nabijheid leven

Als we in Gods nabijheid leven, dan zullen we ook ontdekken dat Hij echt rust en vrede kan geven in élke situatie. Als God nee zegt, dan doet Hij dat met een reden. Ofwel het gevraagde is niet goed voor ons en zal ons beschadigen (ook al zien we dat zelf niet…), ofwel ons motief klopt niet, ofwel God is bezig ons karakter sterker en mooier te maken, ofwel het kan schadelijk zijn voor iemand anders, ofwel… er zijn zoveel redenen te verzinnen waarom God nee zou zeggen, maar ik weet niet of het zo belangrijk is om het ‘waarom’ te weten. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dicht bij Hem blijven, wat er ook gebeurt. Blijf Bijbel lezen en bidden. Blijf je voeden vanuit Gods Woord, zodat de heilige Geest je kan bemoedigen en inspireren om de juiste keuzes te (blijven) maken. Hoe meer we zijn verbonden met Gods Geest, des te meer zullen onze gebeden ook in overeenstemming zijn met Gods wil en dus verhoord worden. Jij hebt Gods Geest ontvangen, om zijn kind te kunnen zijn. Dus: geef niet op, maar blijf Hem zoeken!

 

In hoeverre doe je je best om bewust in Gods nabijheid te blijven? Op welke manier ervaar je dat God persoonlijk bij jouw leven betrokken is? En hoeveel ruimte geef je de heilige Geest in je denken, spreken en handelen?

 

Kort gebed

Lieve Vader, Grote God, wat een voorrecht dat ik U Vader mag noemen, dat U zelfs mijn papa wil zijn. Vader, ik belijd dat ik het soms moeilijk vind om U te vertrouwen, zeker als ik bid en vervolgens (voor mijn gevoel) geen antwoord krijg of ‘nee’ als antwoord krijg. Toch wil ik er echt op vertrouwen dat u het goede met mij voorheeft. Vul mij met meer van uw Geest alstublieft! In Jezus’ naam, amen.

 

 

Je bent tegen alles bestand 

 

Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

Filippenzen 4:12,13

 

1. Het leven is wisselvallig

Soms lijkt het wel alsof de één allemaal nare dingen op z’n bordje krijgt, terwijl het een ander altijd maar voor de wind lijkt te gaan. Eerlijk? Nee, helemaal niet. Maar het leven ís niet eerlijk. Het leven is wisselvallig en wispelturig: het ene moment vaar je in rustig vaarwater, en het andere moment kan er zomaar ineens een storm opsteken. Mensen die op zichzelf en op hun eigen kracht vertrouwen zullen dan al snel merken dat het moeilijk is om stand te houden. Ze worden somber, negatief, soms zelfs zwaar depressief, met alle gevolgen van dien. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. De prachtige tekst uit Jesaja 40 heeft mij al vele malen door tijden van tegenspoed heen geholpen: niet kijken naar (of boos worden op…) de wisselvalligheden van het leven, maar erop vertrouwen dat God je Rots is. Want Hij is stabiel en trouw en Hij heeft de hele wereld in zijn liefdevolle hand.

 

Op wie op wat stel jij je vertrouwen? Op welke momenten ben je geneigd om ‘naar de storm’ te kijken, in plaats van naar de stabiele Rots? En wat was het effect daarvan op je leven? 

 

2. Oordeel niet over jezelf of anderen

Wat is het toch makkelijk om naar de tuin van de buren te kijken, want daar is het gras toch altijd net iets groener… Maar wat levert het je op? Helemaal niets! Erger nog: het maakt je ontevreden over je eigen leven. En vanuit die ontevredenheid (en afgunst!) wordt het zo eenvoudig om te oordelen over anderen. Er zijn zoveel mensen gekwetst doordat christenen ófwel zoiets riepen als: ‘Als je een écht sterk geloof had, dan was je nu niet ziek geworden of dan had je nu wel een baan of geld gehad…’. Of dat ze jaloers tegen elkaar zeiden: ‘Moet je die zien. Die heeft het goed voor elkaar! Die heeft zeker… bla, bla, bla iets negatiefs gedaan om succes te bereiken.’ Oordeel niet! God is een goede God. En Hij is soeverein. Bepaal niet voor Hem of iemand het ‘verdient’ om straf te krijgen of een beloning: wees liever een zegen voor jezelf en voor de mensen om je heen door anderen hun succes te gunnen en door hen bij te staan in moeilijke tijden.

 

In hoeverre ben je geneigd om mensen te (be)oordelen op hun bezit, status, relaties of anderszins? Sta jij gunnend in het leven of afgunstig?

 

3. Leef vanuit Gods kracht

En hoe heerlijk is het dat we erop mogen vertrouwen dat God trouw is. Leer te leven vanuit zijn kracht, vanuit zijn liefde en vooral vanuit zijn genade. Want juist dan zul je zijn zegen ervaren in je leven. Natuurlijk willen we liever dat alles goed met ons gaat: dat we gezond zijn, liefdevolle relaties hebben, een leuke baan en een mooi huis. Maar dat is niet waar het in dit leven om draait. Als het erop aan komt en als je álles kwijt raakt dat je lief is/was, dan mag je altijd weten: God laat je nooit los! En jij bent tegen ALLES bestand, door Hem die jou kracht geeft. Vertrouw op Hem en je zult nooit bedrogen uitkomen. Overigens spreek Paulus er in Filippenzen 4:14 (dus één vers verder) over dat hij er blij om is dat de Filippenzen in zijn moeilijkheden deelden. We hebben anderen nodig om sterk te blijven. En anderen hebben ons nodig. Gods kracht laat zich vaak zien door de mensen om je heen. Vraag om gebed of om hulp als je het nodig hebt. En geef het aan een ander als je ziet dat hij of zij het nodig heeft. Want op die manier wordt Gods kracht en liefde zichtbaar in de wereld!

 

Waarin zou jij graag meer kracht (of liefde, vreugde, vrede, genade of iets anders) ontvangen in je leven? Hoe zou je meer of bewuster kunnen leven vanuit Gods kracht, zodat je tegen alles bestand bent?

 

Kort gebed

Grote, almachtige God, dank U wel dat U mij ziet en kent en weet wat ik meemaak. Dank U wel dat ik niet hoef te wanhopen. En dank U wel dat ik ook niet hoogmoedig of trots door het leven hoef te gaan, maar dat ik in dankbaarheid mag aanvaarden wat U mij geeft. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Zeg NEE tegen de verleiding!

 

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

Psalm 51:12-14

 

1. Wees standvastig

‘Maak mij standvastig’, zingt David, nadat hij geconfronteerd is met zijn grote zonde, namelijk dat hij geslapen heeft met Batseba en haar man heeft laten vermoorden. Overspel, bedrog, leugens… zelfs de grote David, een man naar Gods hart, is er niet vrij van. ‘O Heer, maak mij standvastig!’ als in: bescherm mij tegen alle verleidingen! David verlangt ernaar dat zijn hart gezuiverd wordt en zijn geest vernieuwd. Zou hij zijn daden ongedaan willen maken? Ook al zou hij het willen, hij weet dat dit niet kan. Maar hij weet ook dat God hem niet in de steek laat en dat hij (keer op keer) bij die liefdevolle God genade en vergeving kan ontvangen. En hij wil meer dan dat: hij wil niet alleen vergeving ontvangen – een gezuiverd hart en een vernieuwde geest-, hij wil ook voorkomen dat hij nog een keer zondigt! En dus bid hij dat God hem daarbij zal helpen, omdat hij weet dat hij in zijn eentje weer zal falen.

 

Hoe standvastig ben jij? En in hoeverre verlang jij naar een zuiver hart en een vernieuwde geest? Bid God dat Hij je dat zal geven en dat Hij je zal beschermen tegen het kwaad.

 

2. Leef in Gods nabijheid

Hoe meer we in Gods nabijheid leven, des te beter we bestand zijn tegen verleidingen. Als we zijn liefde en zijn aanwezigheid in ons hart voelen, zullen we minder snel geneigd zijn om te zondigen, omdat we Hem willen gehoorzamen. Daarbij geeft de heilige Geest ons kracht om de duivel te weerstaan – alleen lukt ons dat niet. Nou misschien houden we het wel even vol, maar uiteindelijk gaan we toch voor de bijl, omdat het zoveel makkelijker is aan de verleiding toe te geven, dan om ertegenin te gaan. Alsof je bovenaan een grote glijbaan staat: zolang je op het plateau blijft, is er niets aan de hand. Maar zodra je een been naar beneden laat hangen en zeker met twee… dan glij je weg of je nou wil of niet. Dus: blijf op dat plateau. Of beter nog: zorg dat je überhaupt niet op de glijbaan van de verleiding klimt.

 

Op welke gebieden in je leven ervaar jij dat je jezelf ‘op een glijbaan’ bevindt? En hoe zou leven in Gods nabijheid je kunnen helpen om te voorkomen dat je zondigt?

 

3. Wees verheugd

Vreugde en kracht gaan heel vaak samen. Als jij je vreugdevol en blij voelt, heb je veel meer energie en ben je daadkrachtiger, dan als jij je somber of verdrietig voelt. Dat is ook de reden waarom de duivel zo graag onze vreugde en vrede steelt: hij weet dat hij daarmee ook kracht van je afneemt. David bidt tot God om ‘de vreugde van vroeger en om de kracht van een sterke geest’. Wanneer was jij voor het laatst echt vreugdevol? Wanneer had je voor het laatst bijna buikpijn van het lachen? Kinderen lachen zo ongelooflijk veel vaker en makkelijker dan volwassenen… maar we hebben de vreugde van vroeger nodig! Het is ook niet voor niets dat Paulus in Filippenzen 4:4 zegt: ‘Wees verheugd, ik zeg u nogmaals: wees verheugd!’ Vreugdevol zijn is een goddelijke opdracht!

 

Wanneer voel jij je vreugdevol? En op welke momenten ervaar jij de kracht van een sterke geest? Vreugde is een vrucht van de Geest. Kom je tekort? Bid dat Hij je zal vervullen met vreugde!

 

Kort gebed

Lieve Vader, rechtvaardige, grote God! Ik bid U om genezing van mijn ziel, om vernieuwing van mijn hart en mijn geest. Zuiver mij en heilig mij, zodat ik rein voor U kan staan. O Jezus, dank U voor uw offer – geef mij onderscheiding van geesten, zodat ik de verleiding herken en daar NEE tegen zeg!

 

 

Jij bent goed zoals je bent!

 

Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij. Deuteronomium 32:11,12

 

1. God waakt over jou

Je merkt het misschien niet altijd, maar God waakt over jou. Net zoals een arend over zijn jongen waakt als ze leren vliegen, zo waakt God ook over jou. Als de kleintjes moeten leren vliegen, dan schudt de arend ze min of meer uit hun nest. Dat klinkt niet liefdevol, maar anders leren ze nooit vliegen. Ze moeten gestimuleerd worden om uit te vliegen. En als ze dan vallend leren vliegen, dan houdt de arend zijn jongen nauwlettend in de gaten. Hij zweeft erboven en zodra een jong echt dreigt neer te storten vliegt de arend pijlsnel naar beneden om het kleintje op zijn vleugels op te vangen. Natuurlijk is het veel comfortabeler om in het nest (je comfort zone) te blijven, maar dan leer je niets, je groeit niet en je zult ook nooit Gods grote liefde ervaren. Besef: je kunt nooit dieper vallen, dan waar Gods handen je weer opvangen.

 

Durf jij ‘uit te vliegen’? En wil je erop (leren) vertrouwen dat God over je waakt, ook als je dreigt neer te storten?

 

2. God draagt je door de zware stormen heen

Hij ziet je en Hij weet wat je nodig hebt. Hij kent je worstelingen, je pijn, je verdriet. En Hij wil je graag troosten en je omarmen in zijn liefde. Er zijn zoveel mensen die blijven hangen in de ‘waarom-ik’ vraag, waardoor ze maar moeilijk Gods liefde kunnen ontvangen. Ben jij boos op God? Vind jij je leven onrechtvaardig? Is er teveel wat niet goed is in je leven en vraag jij je af wanneer God ooit zal ingrijpen? Spreek je boosheid, je onbegrip en je twijfels biddend uit. Schreeuw het uit als het nodig is. Maar verwacht dan ook dat God je zal antwoorden. God wil zo graag dat we voorbij die waarom-vraag kijken en erop leren vertrouwen dat Hij met ons is, ook als het stormt in ons leven. Maar dat kan alleen als je Hem een kans geeft om te laten zien hoe Hij voor je zorgt.

 

Als je bordje te vol is, in hoeverre ga je dan naar God toe met je vragen, twijfels en gevoelens? En kun je voorbij de ellende kijken en nadenken over alles wat er (nog) goed of mooi is in je leven? Zo ja, of zo nee, wat doet dit met je?

 

3. God leidt je

God weet welke weg het beste voor jou is. En vanuit zijn liefde en genade wil Hij je dolgraag op die weg leiden. Soms weet je precies wat het beste is om te doen en op andere momenten lijkt de hemel stil te zijn. Maar ook in de stilte is God er. Misschien wel juist in de stilte; net zoals Elia God pas ervoer toen Hij in een zachte fluistering langs hem heen kwam. Elia hoorde God niet in de storm, niet in de aardbeving en niet in het vuur... maar wel in het gefluister van een zachte bries (1 Koningen 19:11-13). En zo fluistert de heilige Geest ook in jouw oor of jouw hart. Het is belangrijk dat we de harde ‘ruis’ – alles wat ons afhoudt van God - uit ons leven bannen, zodat we stil (durven) zijn en zijn stem (leren) verstaan.

 

In hoeverre ben jij regelmatig stil voor God? Welke ‘ruis’ belemmert jou om Gods fluisteringen in je hart te horen? Hoe kun je deze ruis opruimen?

 

Kort gebed

Vader, dank U wel dat U zo’n liefdevol God bent. Dank U wel dat U over mij waakt, ook als ik het mij niet bewust bent en dank U wel dat U alles wat er gebeurt in uw almachtige plan met mijn leven integreert. Ik geef mijzelf over aan uw liefde, in de naam van Jezus, amen.

 

 

Leer van de wijzen

 

Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud, wierook en mirre.

Matteüs 2:11

 

1. Ze deden wat ze geloofden dat ze moesten doen

Wat zou er makkelijker zijn, dan dat God een ieder van ons een uniek boterbriefje uit de hemel zou sturen, met precies alle gegevens van zijn plan voor ons leven… Helaas krijgen we dat niet. En toch: soms zijn er van die momenten waarop je ineens lijkt te weten: dít is wat ik moet doen. Het is niet perse beredeneerbaar, het is niet logisch, maar het is een diep ‘weten’ van binnen en je kunt er gewoon niet omheen… De drie koningen (eigenlijk staat er nergens een aantal, maar er werden drie geschenken gegeven, vandaar het getal drie) waren waarschijnlijk astrologen die – gewoon omdat ze dat nou eenmaal deden - de sterren nauwkeurig in de gaten hielden. En op een dag was er ineens iets anders: ze merkten een heel bijzondere ster op – een koningsster. En toen ze de ster zagen, wisten ze: we moeten de nieuw geboren Koning eer bewijzen. Ze hadden net zo goed kunnen blijven waar ze waren, want wat is het nut om een pasgeboren baby eer te gaan bewijzen? Waarom zo’n verre reis ondernemen, terwijl je niet eens zeker weet of het echt waar is wat je dacht te hebben gezien? Maar ze voelden: we móeten gaan! En ze gingen.

 

Ben jij bereid om (dagelijks) te doen wat je gewoon moet doen? En wat als je ineens het gevoel hebt: ‘nu moet ik dit gaan doen’, doe je het dan ook (biddend)?

 

2. Ze gaven niet op

De wijzen kwamen in Jeruzalem en ze gingen direct naar het paleis, in de veronderstelling dat de Koning daar geboren zou zijn. Maar ze troffen er geen baby aan, alleen een jaloerse, bange koning: koning Herodes. Ze hadden teleurgesteld naar huis kunnen gaan, denkende dat hun bevindingen misschien toch niet juist waren geweest, maar iets weerhield hen daarvan. Hier in het paleis was dan geen nieuwe koning geboren, maar ze hadden niet voor niets de ster gezien en ze moesten hoe dan ook deze Koning eer bewijzen. Herodes deed alsof hij heel geïnteresseerd was en die ‘andere koning’ ook eer wilde bewijzen, maar eigenlijk wilde hij Jezus doden. Hij riep de hogepriesters en schriftgeleerden bij hem en wist toen aan de wijzen te vertellen dat het kind in Betlehem geboren moest zijn. Ze gingen wederom op weg en vanaf dat moment ging de ster die ze gezien hadden voor hen uit – hij wees hen de weg! En de ster stond stil boven de plaats waar het kind was.

 

In hoeverre luister jij naar Gods stem en volg je zijn aanwijzingen op? Ben je geneigd om het op te geven als het lastig wordt of ga je door – erop vertrouwend dat God voor je uit zal blijven gaan?

 

3. Ze gaven Jezus hun kostbaarheden

Wat een prachtig beeld dat deze wijzen hun kistjes openden met kostbaarheden en ze aan Jezus gaven. Ze gaven goud, wierook en mirre. Enerzijds wordt gesteld dat goud symbool stond voor Jezus’ aardse koningschap, het wierook voor de goddelijkheid van Jezus en mirre voor zijn begrafenis. Maar anderzijds waren dat ook de kostbaarste geschenken die iemand kon geven in het Oosten. Stel je toch eens voor dat jij je aller kostbaarste bezittingen aan Jezus zou geven… En toch is dat wat Jezus van ons vraagt: Hij wil dat we leren om alles – wat Hij ons eerst gegeven heeft – in zijn handen te leggen. Enerzijds zodat we niet aan vast zitten en anderzijds zodat Hij dat (door ons heen) kan gebruiken in zijn koninkrijk.

 

Welke ‘kostbaarheden’ heb jij aan Jezus te geven? Ben je bereid om alles wat ‘in jouw kistje zit’ in zijn handen te leggen? Wat zou het met je doen, wanneer je dit werkelijk (elke keer opnieuw) zou doen?

 

Kort gebed

Jezus, Koning der koningen, ik wil U alle eer geven in mijn leven. Neem alles wat ik heb en laat het mij zien als ik nog iets heb achtergehouden in ‘mijn kostbaarhedenkistje’. Leer mij om in uw echte vrijheid te leven en om U dag in dag uit te volgen – ook als ik niet alles begrijp of kan beredeneren. Ik prijs uw heilige naam! Amen.

 

 

Ontvang Gods vreugde!

 

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’

Lucas 2:10,11

 

1. Wees niet bang

Telkens worden in de Bijbel deze woorden weer herhaald: wees niet bang! Kennelijk moeten we er telkens weer aan herinnerd worden, dat we niet bang hoeven zijn. En ook nu komt de engel van God met deze woorden naar de herders toe: ‘wees niet bang’. Makkelijker gezegd, dan gedaan misschien. Want o, wat kunnen we toch veel dingen op ons afkomen die ons makkelijk angst aanjagen of dingen die ons bezorgd proberen te maken. Laat je niets wijsmaken: je hoeft niet bang te zijn! Waarom niet? Omdat onze Redder geboren is! Wat er ook gebeurt in je leven, Jezus belooft telkens weer: Ik ben met je – alle dagen van je leven. In goede en in slechte dagen, Ik ben erbij.

 

Wat zou er gebeuren als je, in plaats van je op je zorgen of problemen te richten, continu bewust zou zijn dat jouw Redder bij je is en voor je zorgt?

 

2. Jezus is het goede nieuws

Jezus werd als een cadeautje verpakt: in doeken gewikkeld lag Hij daar in die voederbak. Die kleine baby, die voor allen een groot Licht zou zijn, hoe bijzonder is dat. Maar op wat voor manier is Jezus dan eigenlijk een groot Licht? We zeggen: ‘Hij schijnt zijn licht in de duisternis’, ja, en wat betekent dat dan? Ten eerste kunnen al onze zonden – alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan, gedacht of gezegd – alleen door Jezus vergeven worden. We zijn eigenlijk gedoemd om veroordeeld te worden, maar Hij kwam op aarde om ons van die veroordeling te redden (Johannes 3:17). Ten tweede kan de liefde van Jezus onze pijn en verdriet wegnemen, wat ons door de wereld is aangedaan. Ieder mens is in zijn of haar leven gekwetst. En er zijn heel wat mensen die hun hele leven gekwetst rondlopen, terwijl dat niet nodig is. Want als Jezus’ licht in ons leven komt, dan neemt Hij die pijn weg en geeft ons er vreugde en vrede voor terug. Ten derde is Hij een licht in de duisternis als we niet weten welke keuzes we moeten maken. Hij gaf ons de heilige Geest die ons beloofd heeft om ons te leiden op de weg die God wil dat we gaan. Als wij leren gehoorzamen aan Gods stem in ons hart, dan zullen we goede keuzes maken. We hoeven niet langer doelloos rond te dolen, elke dag zal zinvol zijn, wanneer we die bewust met God leven.

 

Wie is Jezus voor jou? Op welke manier zou jij graag willen dat Hij zijn licht in jouw leven schijnt?

 

3. Laat je vullen met zijn vreugde

Een cadeau moet je eerst aanpakken als het je gegeven wordt. En vervolgens moet je het uitpakken. Heel wat mensen beseffen helemaal niet dat Jezus het grootste cadeau is wat ze ooit kunnen ontvangen. Maar ook christenen beseffen lang niet altijd wat de werkelijke impact is van Jezus’ komst. Hij wil ons vrijmaken van zorgen en angst en ons hart vullen met liefde en vertrouwen. Hij neemt al onze schuld en schaamte weg en geeft ons er vrede voor terug. Hij neemt ons verdriet en geeft ons er vreugde voor terug. Aan jou om zijn cadeaus te willen ontvangen. Open je oren, je ogen, je hart en je handen en bid dat Immanuel (God met ons) je zal geven wat je nodig hebt.

 

Waarin kun jij wel (meer) vertrouwen, vrede of vreugde ontvangen?

 

Kort gebed

Liefdevolle Vader, dank U wel voor het grote cadeau wat U ons gaf, door uw Zoon Jezus naar de aarde te laten komen. Vul mij met uw vertrouwen, vrede en vreugde, zodat ik op mijn beurt een licht zal zijn voor de mensen om mij heen. In de naam van Jezus, amen.

Je hoeft het niet alleen te doen!

 

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven.

1 Korintiërs 12:27,28a

 

1. Je bent een onderdeel van het geheel

Wat kan het toch eenzaam voelen, als je het gevoel hebt dat je alles alleen moet doen. We kunnen ons makkelijk inleven in de woorden van Martha die naar Jezus riep: ‘Kan het u niet schelen, dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen?’. Bah, het is helemaal niet leuk om al het werk alleen te moeten doen. Ja, je krijgt dan wel ook alle eer voor jou alleen… maar is dat wat je wil? Wil je leven voor je eigen eer en doe je je werk om waardering te ontvangen van anderen? Of wil je liever leven voor Gods eer en de waardering die je krijgt aan Hem opdragen in dankbaarheid? Als je wil leven voor zijn eer, dan is het belangrijk dat je inziet dat God jou als een deel van het lichaam van Christus heeft gemaakt en bedoeld. Hij wil graag dat we samenkomen om Hem te aanbidden en dat we de verschillende gaven en talenten samenbrengen bij elkaar, zodat we daar mét elkaar van kunnen genieten. Je bent nooit alleen: jij bent onderdeel van Gods gezin.

 

Op welke momenten voel jij je alleen en eenzaam? En wat doet dat met je? En op welke momenten voel jij je juist een onderdeel van het geheel? Wat doet dat met je?

 

2. Je hebt je eigen gaven en talenten gekregen

Je bent bedoelt als onderdeel van het geheel. Niemand kan alles. En dat hoeft ook niet. Doe gewoon wat jij kunt en vraag een ander om hulp voor de dingen die jij niet kunt. God heeft mij geschapen met een passie de talenten om te spreken en te schrijven, zodat ik daarmee anderen kan inspireren om in overgave te leven aan God. Maar eerlijk is eerlijk: zonder Daniella – mijn steun en toeverlaat die mij heel wat mailtjes uit handen neemt en die ervoor zorgt dat facturen verstuurd en betaald worden – zou ik mijn werk niet kunnen doen! Doordat God haar zo gezegend heeft met haar kwaliteiten, kan ik mij gewoon voorbereiden op het geven van een lezing en hoef ik niet meer zelf alle praktische zaken te regelen. Wat een zegen! En het mooie is: op die manier samenwerken met elkaar, geeft zo’n enorme vreugde! Dus: met wie zou jij kunnen samenwerken?

 

Welke talenten en gaven heeft God jou gegeven? En in hoeverre zet je deze – samen met anderen - in voor het bouwen van Gods koninkrijk?

 

3. Het is Gods wil dat we samenwerken

Het nadeel van samenwerken is soms wel dat het moeilijk kan zijn. Met de één werk je makkelijker samen, dan met de ander. Soms is het fijn om aanvullend te zijn in persoonlijkheid en talenten, maar soms kan juist dat ook enorm botsen. Wat we moeten leren om naar ieder ander te leren kijken vanuit Gods perspectief: wat heeft God in de ander gelegd waarmee hij of zij God op zijn of haar specifieke manier kan dienen en liefhebben en hoe kunnen we samenwerken tot eer van Hem? God houdt van eenheid. Hij wil niet dat we elkaar in de weg zitten, Hij wil graag dat we elkaar stimuleren en bemoedigen om je beste zelf te worden. En tja, soms is het nodig om een hartig gesprek te voeren met elkaar. Soms is het nodig dat jij (of een ander) inziet dat je je bezig houdt met zaken die een ander veel beter kan… In elk geval wordt God er blij van, als er in harmonie wordt samengewerkt. Dus: doe jij je best om een vredestichter te zijn? (En dan bedoel ik: een échte, niet terwijl je continu stiekem een innerlijk gevecht hebt met een ander…)

 

Wanneer vind je het makkelijk en wanneer juist moeilijk om met andere mensen samen te werken? Op welke manier zou jij in je leven God kunnen eren door samen te werken met anderen?

 

Kort gebed

Lieve Vader, dank U wel dat ik bij het lichaam van Christus – uw gezin - mag horen. Dank U wel dat U een plaats voor mij hebt binnen uw gemeente en dat ik met anderen mag samenwerken om met elkaar uw koninkrijk te bouwen. Heilige Geest, leer mij om op een goede en liefdevolle manier samen te werken. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Mag ik een nieuw hoofd alsjeblieft?

 

Namelijk dat u, …, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en bekleedt u met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
Efeziërs 4:22-24*

 

1. Ruim je oude kleding op

In principe gaat deze tekst over geestelijk volwassen worden. Daarmee wordt niet bedoeld: de Bijbel uit je hoofd kennen en tig teksten kunnen citeren, maar zoals Paulus eerder schrijft: ‘Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, ….. maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus’ (Efeziërs 4:14-15)*. Dat is een stuk van het oude afleggen en het nieuwe aandoen. Je laat je niet meer misleiden door drukte, behoefte aan bevestiging of erkenning. Maar God zal steeds zichtbaarder worden in jou! Niet makkelijk, maar wel mogelijk. In de NBV staat het als volgt: Dat u de nieuwe mens moet aantrekken. Ik denk dan gelijk aan mijn kleding. In de fase van pubertijd naar volwassenheid is mijn kledingstijl behoorlijk veranderd. En het was toen hoog tijd om mijn kast op te ruimen en kleding weg te doen die niet meer bij mij paste. Zo is het ook in het geloof. Als je geestelijk volwassen wordt zal je merken dat hierdoor je houding ook verandert. En onthoud dit: je draagt ook niet de kleding van je oma als je 30 bent. Dat komt pas een aantal fasen later als het goed is! Zo hoef je ook niet in één keer volwassen te worden in je geloof. Dit mag in stappen gaan.

 

Welke oude kleding wil jij weg gooien? Oftewel: waarin wil jij vernieuwd worden? Leg dit in gebed voor bij God en vraag Hem in jou te werken.

 

2. Trek nieuwe kleding aan

Hoe werkt dat, die nieuwe mens aandoen? Vaak word je geconfronteerd met je ‘oude mens’. Alsof je terug kruipt in je oude kloffie die heerlijk zit. Veel van ons gedrag is automatisch, wat betekent dat het makkelijk is om in oud gedrag terug te stappen. Toch is er ook goed nieuws. Elke ochtend word je wakker met nieuwe hersencellen. Deze hebben jouw oude patronen nog niet aangeleerd. Daardoor zijn we in staat om wel te veranderen! Of zoals iemand die blind wordt, hersengebieden van het zicht blijkt om te zetten naar gebruik voor het horen. Ons lichaam past zich aan, als het in situaties komt waar het zich moet aanpassen. Het vraagt om geduld en doorzettingsvermogen om ons in liefde aan de waarheid te houden (vers 15). 
Elke dag dat jij iets nieuws probeert past je hoofd zich daar op aan: fysiek en geestelijk. En in de loop van de tijd zal je verandering merken. Maar hoe doe je dat concreet? In liefde aan de waarheid houden klinkt wellicht nog vaag. Hoe gaat dat mijn denken veranderen? 
Efeziërs hoofdstuk 4 t/m 6 geven daar veel aanwijzingen voor. 
Laat je niet afschrikken door een hoop regels, geboden en verboden. Zie de grote lijn erin. Ik wil je uitdagen om deze week de teksten in te delen in de volgende categorieën:


 • Doet God recht            Doet God pijn
   
 • Doet mijzelf recht         Doet mijzelf pijn

 • Doet de ander recht     Doet de ander pijnIn feite dienen al deze aanwijzingen tot een groter doel: namelijk dat jij vernieuwd wordt. En als jij vernieuwd wordt zal jij steeds meer jouw plek binnen Gods Koninkrijk mogen innemen. Tot opbouw van anderen zodat Hij zichtbaar wordt in jou.

 

Zie jij de grote lijn er in? Zo ja, wat valt je dan op?

 

3. Doe het samen

Het is niet voor niets dat deze tekst staat in het gedeelte over gemeente zijn. ‘Van Hem (Christus) uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde’ (vers 16). Jij mag hierbij dus ondersteund worden door anderen die deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat is niet gek, sterker nog, het is noodzakelijk. Op die manier groei jij niet alleen, maar het hele lichaam!

 

Wie gaat jou helpen bij het uitruimen van je kast en shoppen van kleding voor de nieuwe jij?

En nog 1 laatste vraag:
 Over welke van de vele opdrachten uit hoofdstuk 4-6 zou jij een specifieke bijbelstudie willen doen?

 

Kort gebed


Liefde Vader, dank voor wie U bent, zo machtig, zo heilig en toch zo dichtbij. Dank U dat we in staat zijn om ons denken te vernieuwen. Heilige Geest wilt U dat in mij doen? Help mij te vertrouwen op U. In Jezus naam, Amen.

 

*De Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan de HSV © Uitgeverij Jongbloed 2010 en Stichting HSV 2010.

 

Deze bijbeloverdenking is geschreven door Judith Versprille 

(TotalBalance Coach in haar praktijk Peptalk)

 

Hillsong Worship ‘Broken vessels (Amazing Grace)’

Ontvang Gods wijsheid

 

Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint. Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet.

Spreuken 3:13-15

 

1. Wijsheid geeft geluk

De Bijbel noemt mensen gelukkig die wijsheid hebben ontvangen. Gods wijsheid ontvang je door Gods Woord te bestuderen, maar vooral ook door biddend open te staan voor wat de heilige Geest je aan inzichten wil geven. God wil graag met ons spreken. Hij wil ons leiden op de weg die Hij wil dat we gaan. En dat doet Hij door zijn Woord, maar ook door je persoonlijk aanwijzingen te geven. Gods wijsheid geeft je onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad. Het helpt je om de juiste beslissingen te nemen, waardoor je op de goede weg blijft. En Gods wijsheid geeft je geluk, omdat, als je zijn wil doet, je dit vreugde en vrede zal geven wat je verstand te boven gaat. Wie wijs is, weet wanneer hij moet spreken en wanneer hij zijn mond moet houden. Wie wijs is durft beslissingen te nemen, die wellicht op de korte termijn niet comfortabel zijn, maar die op de lange termijn goede vruchten zullen geven.

 

In hoeverre ben jij erop gericht vanuit wijsheid te leven, zoals God het bedoeld heeft?

 

2. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen

‘Alles wat je zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet’… zo, dat is wel een zin waar je een tijdje over na kunt denken. Kennelijk is Gods wijsheid zo kostbaar, dat het meer waard is dan zilver, goud of edelstenen... En toch weet ik zeker dat de meeste mensen – als ze zouden mogen kiezen – zouden kiezen voor goud in plaats van voor wijsheid. Waarom is het dan toch zo kostbaar? Nou ja, ten eerste: als je de juiste keuzes maakt, dan scheelt dat niet alleen vaak veel (leer)geld, het levert ook geld op, omdat je bijvoorbeeld goede investeringen doet of omdat je op een creatieve manier door een crisis heen kunt worstelen met Gods wijsheid. Maar ook: als we vanuit Gods wijsheid leven, zullen we liefdevoller zijn naar onze omgeving toe, waardoor onze relaties verbeteren en dus kostbaarder worden. Of ook: wijsheid leert ons wachten op Gods tijd, waardoor we niet voor de zaken uitrennen, en dus kunnen leven vanuit rust en vrede.

 

Ben je het ermee eens dat wijsheid kostbaarder is dan goud? Waarom wel of niet? Zo ja, op welke manier vind jij wijsheid kostbaarder dan edelstenen?

 

3. God wil je dolgraag zijn wijsheid geven

God geniet ervan als we zijn geboden volgen. En als we ons in Gods wetten verdiepen en ze ook opvolgen, merken we vanzelf dat daar Gods zegen op rust. Ga maar na: bijvoorbeeld zijn gebod ‘wees liefdevol naar elkaar toe’. Als je liefdevol bent in je denken, spreken en handelen, dan wordt iedereen daar beter van toch? ‘Wees eerlijk en rechtvaardig’. Hoe heerlijk is het om zaken te kunnen doen met iemand die betrouwbaar is, zowel in zijn woorden als in zijn daden? ‘Zorg voor de weduwen en wezen’. Hoe goed is het, als we ons bewust worden van al die mensen in nood die (Gods) hulp wel zouden kunnen gebruiken? God wil je gebruiken als zijn handen en zijn voeten. En als je bidt om zijn leiding en wijsheid, dan zal Hij je de weg wijzen die Hij graag wil dat je gaat. Jij krijgt Gods wijsheid en de wereld ontvangt daardoor weer wat meer van Gods licht.

 

Wat zou er (kunnen) veranderen als je elke dag zou bidden om Gods wijsheid voor alle beslissingen die je moet nemen?

 

Kort gebed

Lieve Vader in de hemel, Schepper van hemel en aarde. Dank U wel voor uw goedheid, uw genade en uw liefde. Heilige Geest, leidt mij op de weg die U wilt dat ik ga. Geef mij wijsheid en onderscheidingsvermogen, zodat ik het verschil weet tussen goed en kwaad. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Sta op en schitter!

 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER zijn luister is boven jou zichtbaar. 

Jesaja 60:1,2

 

1. Sta op en schitter is Gods opdracht voor ons

God heeft jou precies zo gemaakt als Hij wilde dat je zou zijn; met jouw unieke combinatie van je persoonlijkheid, je schoonheid, je talenten en al je eigen-aardigheden. En Hij vindt je mooi! We hebben van Jezus geleerd dat wij als christenen het zout en het licht zijn in deze wereld, omdat God zijn licht door ons heen wil stralen in de duisternis. En dat kan klinken als een zware opdracht, maar jij schittert als je gewoon bent zoals God jou bedoeld heeft. Het is belangrijk dat jij weet hoe kostbaar je bent, omdat je vanuit dat weten ook de kostbaarheid in anderen zult gaan zien. Sta op en schitter is Gods opdracht voor ons, omdat Hij erdoor groot gemaakt wordt als wij stralen. Maar ook omdat wij er zelf gelukkig en dankbaar van worden, net zoals de mensen om ons heen die ervan mee mogen genieten, als wij schitteren voor Hem!

 

Op welke manier ben jij bewust of onbewust aan het schitteren voor God?

 

2. Je mag Gods licht weerspiegelen

Je hoeft niet continu te denken: ‘ik moet schitteren, ik moet schitteren,…’, want dan wordt het een last, in plaats van dat het vreugde met zich mee brengt. Besef dat wij als christenen Gods licht uitstralen, omdat Hij zijn licht over ons laat schijnen. En ‘je licht is al gekomen’, namelijk Jezus. Oftewel: we mogen zijn voorbeeld volgen en erop vertrouwen dat als wij biddend op weg gaan, God zelf zijn licht niet alleen over ons, maar ook door ons heen zal stralen. Het belangrijkste is dat wij leren om alles op te ruimen en weg te doen wat ons ervan weerhoudt om te schitteren: angsten, belemmeringen, te-klein-denken-van-jezelf, schuldgevoelens, zorgen, schaamte, maar ook te-druk-zijn of geen-tijd-maken-voor-God zijn elementen die ons eerder mat en moe maken, dan schitterend. Maak het schitteren niet te groot, wees gewoon wie je bent. Wees liefdevol, vriendelijk, gevuld met vreugde, vrede en goedheid, net zoals de heilige Geest je zal aansporen om te zijn. En luister naar zijn zachte fluisteren in je hart, zodat je weet welke weg God wilt dat je gaat.

 

Wanneer je zomaar aan iemand denkt, zou God dan willen dat je aandacht geeft aan die persoon? Wie zou je vandaag kunnen liefhebben? 

 

3. God gaat met je mee Je bent nooit alleen.

Jezus ging naar zijn Vader om plaats te maken voor de heilige Geest. En de heilige Geest wil graag in je hart wonen. Overal waar jij gaat, daar is Hij ook. Hij zal je waarschuwen en beschermen. Hij zal je aansporen om anderen lief te hebben en om steeds meer vrucht te dragen. Hij zal je Gods waarheid in je hart en gedachten geven. En Hij vindt het heerlijk om je te laten zien hoe mooi God jou gemaakt heeft en om je elke dag opnieuw te vullen met Gods overvloedige liefde. Jij bent Gods geliefde kind – leef vanuit die waarheid en je zult automatisch stralen en schitteren, omdat het zoveel blijdschap en vreugde geeft dat God zo ongelooflijk veel van je houdt!

 

Wat zou er gebeuren, als je (nog veel) bewust(er) zou leven vanuit de kracht van de heilige Geest, in plaats van het te verwachten van jezelf?

 

Kort gebed  

Liefdevolle Vader, dank U wel dat U uw licht over mij schijnt. En dank U wel dat U zo ontzettend veel van mij houdt! Grote God, ik verlang ernaar om te schitteren voor U. Heilige Geest, help mij om alles op te ruimen wat mij daarvan weerhoudt alstublieft. In de naam van Jezus, amen. 

 

 

Vol van Gods liefde!

 

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

1 Johannes 4:17,18

 

1. Gods liefde is volmaakt

Het grootste gebod wat Jezus ons gaf, was dat we God moesten liefhebben met heel ons hart, onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf (Matteüs 22:37-39), want liefhebben is de kern van het hele evangelie. Zo staat er dan ook in vers 40: ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat’. Oftewel de liefde en het liefhebben is het fundament van alles wat God ooit bedacht had. En dat zien we ook duidelijk in de Bijbel terug. Iedere keer zien we dat God zijn liefde toont. Hij is genadig. Hij is rechtvaardig. Hij is trouw en blijft trouw, zelfs als wij ontrouw zijn. Hij heeft de Schepping in al haar schoonheid geschapen, zodat we daarvan kunnen genieten. Hij heeft ons talenten gegeven om van betekenis te kunnen zijn in deze wereld. Hij gaf relaties en liefde tussen mensen. Hij gaf ons vele beloften waardoor we vanuit hoop mogen leven. En bovenal: Hij gaf ons zijn Zoon, zodat het kwaad niet langer het laatste woord heeft, maar zijn liefde. Gods liefde is volmaakt!

 

Welk vers of stuk uit de Bijbel over de liefde raakt jou in je hart? En wat houdt het voor jou in dat God jou zijn volmaakte liefde wil geven? 

 

2. Gods liefde laat je zijn als Jezus

Door Gods liefde en genade, hoeven we de dood niet te vrezen, want we zullen de eeuwigheid in Gods aanwezigheid doorbrengen. En je hoeft nooit (meer) bang te zijn voor Gods oordeel, als jij je heil bij Jezus gezocht hebt. Maar christen zijn gaat niet alleen over ‘ik mag naar de hemel’, het is ook Gods licht en liefde over de wereld verspreiden. Als jij je laat vullen door de heilige Geest, dan zal God je van binnenuit steeds meer veranderen, zodat je zult gaan lijken op Jezus. God wil dat wij zijn handen en zijn voeten zijn. En zoals Hij zijn liefde aan ons gegeven heeft, zo mogen ook wij liefde geven aan de mensen om ons heen. Gods liefde zal je vrijmoedig en krachtig maken. Gods liefde zal je vrucht laten dragen. En Gods liefde zal je leiden op de weg die Hij wil dat je gaat, zodat Hij zijn geweldige plan voor jouw leven in jou kan bewerkstelligen.

 

Waarin of op welke momenten lijk jij nu al op Jezus? En waarin zou je nog wel wat verandering naar zijn evenbeeld kunnen gebruiken? Wat zal het effect op je omgeving zijn, als je bent zoals Jezus?

 

3. Gods liefde is sterker dan angst

De volmaakte liefde sluit angst uit: wat een geweldige belofte! Dus als je bang bent, bid dan dat God je vult met zijn Vaderliefde. Lees zoveel teksten als je kunt vinden in de Bijbel die over de liefde gaan en voel, dat als je je op Gods aanwezigheid richt, al het andere vervaagt. Hoe heftig je leven ook is: God is altijd sterker! Leef vanuit vertrouwen en je zult vrede en vreugde uit gaan delen. Maar bid niet: ‘God wat wilt U dat ik doe?’, als je niet bereid bent om te gaan waar Hij je zendt. Want God vindt gehoorzaamheid enorm belangrijk. Het is niet voor niets dat Jezus in Johannes 15 zei dat we in zijn liefde zouden blijven, als we ons aan zijn geboden zouden houden. Ben je bang om op weg te gaan? Vrees niet, want God is met je. Hij staat je terzijde en Hij gaat met je mee, waar jij ook gaat. Angst heeft nooit het laatste woord, Gods liefde wel.

 

Op welke momenten heb je ervaren dat Gods liefde sterker is dan angst? Hoe zou je leven zijn als je voortaan niet meer vanuit angst, maar vanuit vertrouwen zou leven?

 

Kort gebed

Lieve Vader, ik dank U voor uw grote genade! Dank U wel, Jezus voor uw oneindige liefde. Dank U wel dat U alle straf voor mij gedragen hebt, zodat ik in vrijheid mag leven. Heilige Geest, ik bid U: vul mij vandaag met nóg meer van Gods liefde, zodat ik werkelijk verschil mag maken. Ik verlang ernaar om te zijn zoals Jezus. Geef mij moed en kracht om op weg te gaan – uitreikend naar anderen, vanuit uw overvloed aan liefde. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Laat je niet ontmoedigen!

 

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.

Klaagliederen 3:22-24

 

1. Je leeft!

Door al die ontmoedigingen of ontmoedigende gedachten, kun je soms het gevoel hebben dat je liever een hele lange winterslaap wilt houden, dan dit leven te leven wat je nu hebt. Maar besef: elke dag van je leven is een geschenk van God. Hij is bij je en Hij laat nooit varen wat zijn hand ooit is begonnen. Hij wil dat je leeft. Hij wil dat je ademt, dat je beweegt, dat je liefhebt – dwars door alle omstandigheden heen. Weet je wat het cynische is van het ontmoedigingsoffensief van de duivel? Dat het niet eens grote dingen hoeven te zijn die op je af komen, waardoor je ontmoedigd kunt raken. Het zijn eerder de kleine momenten van angst, pijn, verdriet, teleurstelling die bij elkaar allemaal kleine druppels vormen die de spreekwoordelijke emmer op een gegeven moment doen overlopen. En het is belangrijk om dit te beseffen! Want als jij elk klein ‘ding’ meteen bij God neerlegt, dan kan de duivel daar niet ineens iets heel groots van maken. Maar juist omdat we te vaak denken: ‘ach, ik red het zelf nog wel…’, vergeten we naar God te gaan. Geef niet toe aan de ontmoediging, maar besef: genadig is de Heer, ik leef!

 

Welke kleine druppels van ontmoediging zijn er op dit moment in jouw leven? En hoe ga je daarmee om? Wat zou er gebeuren als je elke druppel in Gods handen legt?

 

2. Elke dag geeft God je wat je nodig hebt

Wat zijn wij mensen toch goed in het maken van verlanglijstjes. We willen gezond zijn, een fantastisch huwelijk hebben, gezellige-altijd-luisterende-kinderen hebben, een goede baan hebben waarin we onze talenten kunnen ontwikkelen en kunnen samenwerken met leuke mensen, we willen een mooi huis, voldoende geld op de spaarrekening, goede vrienden… en zo kan ik nog wel even doorgaan. En wat gebeurt er als we dat niet krijgen of niet hebben of misschien wel hadden, maar weer hebben moeten inleveren? Juist, we raken ontmoedigd… En dat is nou juist wat God niet voor ons wil. Hij wil dat wij beseffen dat Hij zelf de onuitputtelijke Bron is van vreugde, vrede en liefde en dat niets en niemand ter wereld ons kan geven wat ons hart werkelijk nodig heeft, dan alleen Hij. Bid tot God. Roep het naar Hem uit. En zie: elke dag geeft Hij je genoeg voor die ene dag. Niet voor morgen of voor volgende week, maar voor vandaag: ‘geef ons heden ons dagelijks brood’…

 

Welke nieuwe weldaden heeft God je vandaag geschonken? En op welke manier kun jij je nog meer bewust worden van Gods aanwezigheid in jouw leven?

 

3. Vestig je hoop op de Bron van het leven

Nee, het leven zal je niet altijd geven of brengen wat jij ervan verwacht. We hebben nou eenmaal te maken met lijden, verdriet en teleurstellingen. Maar die hebben nooit het laatste woord! Wat er ook gebeurt, elke dag opnieuw heb jij zelf de keuze om je te laten ontmoedigen óf om je te laten oprichten door die Ene die zo ongelooflijk veel van jou hield, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft om jouw schuld, schaamte, pijn en verdriet op zich te nemen. Hoe uitzichtloos de situatie ook is waar je in verkeert: God is almachtig en bij Hem is er altijd hoop. Niet af en toe, maar elke dag opnieuw. Geef het niet op! Wees volhardend en standvastig en richt je blik op God zelf elke dag opnieuw. Als je alles verliest en alles kwijt bent geraakt, dan nog is God daar. Vestig je hoop op Hem en voel zijn liefdevolle armen om je heen. Jij bent niet alleen aan het strijden en aan het worstelen, God strijd met je mee. Dit leven lijkt soms eindeloos lang en vermoeiend, maar straks in de eeuwigheid is dit leven slechts een druppel op een gloeiende plaat van tijd. God houdt van je – voel je zijn liefde?

 

Wat zou je aan God willen geven? Waarin heb je zijn hulp nodig? Wat verandert er in je perspectief, als jij je blikrichting verandert? Kijk niet naar je zorgen, maar naar Jezus

 

Kort gebed

Liefdevolle Vader, trouwe God, dank U wel. Dank U wel dat U mij ziet, mij kent en precies weet wat ik nodig heb. Ik bid U voor…Geef mij alstublieft nieuwe kracht, nieuwe hoop, nieuwe moed om door te gaan en om vol te houden. Jezus, dank U wel voor uw offer voor mij. Heilige Geest, ik wil leven vanuit uw vrede en vreugde! In de naam van Jezus, amen.

Focus op één ding tegelijk

 

Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.

Spreuken 14:23

 

1. Doe gewoon elke dag iets

Ja, het leven kan op sommige momenten zóveel van je vragen dat je al moe bent, zodra je je bed uitgestapt bent ’s ochtends. Herken je dat? Je weet dat er heel veel taken liggen te wachten en je hebt geen idee waar je mee moet beginnen, want alles lijkt even belangrijk te zijn… Maar van (structureel) teveel taken op je bordje hebben, kun je burn-out raken, overspannen en zelfs depressief worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? De Bijbel roept ons op om ons werk met plezier te doen (Efeziërs 6:7), niet om ons bijvoorbaat somber te voelen over alles wat er nog moet gebeuren. Dus: neem eerst de tijd om biddend na te denken over wat je allemaal moet doen en over het resultaat wat je (op den duur) wilt bereiken. Is dit ook wat God wil? Ja? Zet dan gewoon een eerste stap en doe ook dit biddend. Doe elke dag iets en het zal hoe dan ook resultaat opleveren. En als je ervoor waakt dat je ál je werk (dus ook je huishouden, administratie of met je kinderen spelen) voor de Heer doet, dan zal Hij je zegenen met kracht, energie, hulp, of wat je dan ook nodig hebt.

 

Wat zou jij vandaag kunnen doen? Welke eerste stap zou je kunnen zetten? Of wat wil je perse vandaag gedaan hebben, zodat je weer even wat lucht hebt?

 

2. Alles wat je doet levert iets op

‘Elke inspanning levert iets op’, zegt Spreuken. En dat is waar: alles wat je doet werkt mee aan een bepaald resultaat. Juist daarom is het ook zo belangrijk om niet maar klakkeloos iets te doen, maar er goed over na te denken wát je doet en waarom, want óf je resultaat is mooi en goed óf het is eigenlijk niet wat je wilt… Als je je huis opruimt, dan is het resultaat dat je de dingen kunt vinden die je nodig hebt en dat je een fijn huis hebt om in te leven. Als je gezond eet, heb je meer kans om gezond te blijven, dan als je jezelf elke dag volpropt met koekjes en chocola. En als je elke dag 100 woorden schrijft, heb je op den duur een boek. Misschien (nog) niet het beste boek, maar daar kun je anderen dan weer voor inschakelen om je bij te helpen. Er staat ook in de Bijbel: ‘wat je zaait, zul je oogsten’ (Galaten 6:7). En ik merk dat ik hier graag over nadenk bij de dingen die ik doe: ‘wat ik nu zaai, zou ik dat ook willen oogsten?’ Oftewel: doe ik de dingen die ik doe uit liefde? Wat zeg ik wel en wat niet en op vooral: op welke manier? Wil ik chaos in mijn huis? Oftewel: geef ik eraan toe om die papieren nu hier te laten liggen? Of wil ik juist orde en loop ik tóch even naar de papierbak…?

 

Als je alles kon kiezen, hoe zou je ideale leven er dan uitzien? Wat kun je vandaag doen om daar iets van te ontvangen of bereiken?

 

3. Waak ervoor dat je teveel belooft

Loze praatjes leiden tot gebrek. Gebrek aan tijd. Gebrek aan geld. Gebrek aan levenslust… En dat zijn zowel de ‘ik-heb-er-nu-geen-zin-in-dus-ik-ga-mijn-vriendin-maar-eens-even-bellen-momenten’, als ook dat je teveel belooft. Als jij teveel taken op je bordje hebt liggen, denk er dan eens over na hoe al die taken daar gekomen zijn. Als je iemand bent die snel enthousiast is, dan ligt er een gevaar op de loer dat je snel dingen belooft, die je vervolgens ook moet waarmaken. Als je iemand bent die vaak de verantwoordelijkheid op zijn of haar schouders neemt of als je niet zo’n ster bent in delegeren, dan kan het ook zomaar zijn dat er allerlei taken op jouw bord liggen die een ander ook had kunnen doen. Zorg er voor dat je altijd ruimte in je agenda houdt voor onverwachte momenten. Want ofwel de tijd wordt inderdaad ingevuld door allerlei situaties die zomaar tussendoor komen of die ineens geregeld moeten worden, ofwel je hebt zomaar een uurtje vrij… hoe heerlijk is dat!

 

In hoeverre heb je vandaag ruimte in je agenda ingeplant? En wie zou jou ergens mee kunnen helpen?

 

Kort gebed

Lieve Vader, dank U wel dat U almachtig bent en alles in uw handen heeft. Vader, ik dank U dat U ook mijn leven in uw handen heeft en dat niets wat er gebeurt buiten U om gaat. Ik bid U om hulp. Help mij om de juiste prioriteiten te stellen en om de juiste dingen te doen. Ik heb U nodig in mijn leven. In de naam van Jezus, amen.

Stop met zwoegen, ontvang Gods zegen!

 

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap.

Psalm 127:1,2

 

1. Laat de Heer je huis bouwen

O, wat willen we toch graag alles zelf doen en de controle vasthouden… maar wat levert het je op wanneer je dat doet? Controle willen hebben is hard werken! En op zich is er niets mis met hard werken (betaald of onbetaald), maar wel wanneer het teveel wordt en je op het randje staat van instorten. In het paradijs gaf God al werk aan Adam en wij mensen vinden het dan ook fijn om onze talenten te kunnen ontwikkelen en om nuttig bezig te kunnen zijn. Maar werken is niet hetzelfde als zwoegen! God heeft een plan met je leven en wanneer je in dat plan loopt, dan zul je merken dat het vaak veel gemakkelijker gaat, dan wanneer je zelf bedenkt wat goed is om te doen. God wil niet dat we zwoegen, Hij wil dat we ons afstemmen op Hem en met Hem samenwerken. En ja, de duivel vindt het heerlijk wanneer we zwoegen! Want zwoegen zorgt ervoor dat je een kort lontje hebt, dat je niet meer helder na kunt denken en dat je vatbaarder wordt voor ziektes en somberheid.

 

Is dat hoe je wil leven? Waarover wil jij de controle hebben, terwijl God je vraagt om het aan Hem over te laten en geduldig te wachten totdat Hij je vraagt om mee te bouwen aan het huis? 

 

2. Stop met zwoegen

In Gods koninkrijk ben je 24/7aan het werk. Klinkt vermoeiend? Maar dat is het niet, want voor God ben je ook aan het werk wanneer je slaapt. Bijzonder toch? Welke werkgever zegt nou: ‘Je mag in de tijd van de baas slapen?’ Nou, de Grote Baas zegt dat dus. Sterker nog: Hij heeft ons lichaam zo geschapen, dat we niet zonder slaap kunnen. Slapen geeft je nieuwe creativiteit en wijsheid. En toch zijn er veel mensen die ervoor kiezen om in de adrenaline te blijven doorjakkeren, om maar zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Stop hiermee! Gun jezelf rust en slaap, want ook al lijkt het alsnog dat je nog van alles kunt doen, je mentale gesteldheid werkt veel langzamer als jij je brein geen rust gunt en je maakt veel meer fouten, die je dus vervolgens weer moet herstellen. Zoals de wijze Prediker schreef: ‘Maar beter één hand rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van de wind’ (Prediker 4:6).

 

Is er iets waar je bang voor bent, waardoor je te hard werkt (als dit op jou van toepassing is)? Wat zou er gebeuren als je nooit meer zou zwoegen voor iets?

 

3. Geniet van Gods zegen

Gun jezelf om te genieten van Gods zegen. Je mag wandelen in zijn tempo. En Hij loopt nooit harder dan nodig is. Stem jezelf elke ochtend op Hem af en vraag God zelf wat Hij graag wil dat je doet deze dag. Haal adem en geniet. Tobben en je zorgen maken nemen je levensgeluk weg. En niet alleen dan van jou, maar ook dat van je geliefden. Neem jezelf voor om deze zomer heel bewust te genieten – of je nou vakantie hebt of niet. Gun jezelf om (even) in de zon te zitten, om een goed boek te lezen en om een slomer tempo aan te nemen, zodat je echt kunt bezinnen. Nodig Jezus uit op je bank naast je en luister naar wat Hij je te zeggen heeft.

 

Waarvan geniet jij? En hoe kun je (meer) genieten van Gods zegen? Hoe kun je zijn zegen delen met de mensen om je heen?

 

Kort gebed

Liefdevolle Vader, wat bent U toch goed! Hoe bijzonder is het dat U mij uw creativiteit en wijsheid wil geven, terwijl ik mag rusten. Vader, ik wil niet zwoegen. Leer mij om in uw tempo te wandelen, zodat ik kan genieten van alle prachtige dingen die U mij gegeven hebt. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Leef onder je Vaders vleugels!

 

Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.

Psalm 36:8-10

 

1. Gods liefde is ongelooflijk kostbaar!

Ik heb het gevoel dat we het zo vaak maar ten dele beseffen hoe ongelooflijk kostbaar Gods liefde is… Lees de Bijbeltekst van vandaag nog een aantal keer. Wat doet het met je? Welke woorden springen eruit? Is er iets wat God tegen je zou willen zeggen? Wat zou er gebeuren als elke christen werkelijk compleet gehuld zou zijn in Gods liefde? En als we elke dag opnieuw zouden denken, spreken en handelen vanuit die complete liefde? Gods liefde is zo kostbaar omdat het een onvoorwaardelijke liefde is. Een liefde, waar je altijd op kunt rekenen, welke fout je ook gemaakt hebt. Er is vergeving in die liefde, maar ook vreugde, vrede en rust. Wie je ook bent, wat je ook doet of niet doet: God wil je Vader zijn en Hij houdt van je. Gods liefde laat geen ruimte voor angst (1 Johannes 4:18). In zijn liefde hoef je niet bang te zijn, je geen zorgen te maken. Je hoeft jezelf niet te bewijzen en je hoeft niets te presteren. Wat een verademing! O, hoe kostbaar is uw liefde, Vader!

 

Besef je hoeveel jouw hemelse Vader van je houdt? Waar denk jij aan als je aan Gods kostbare liefde denkt? En hoe zou je meer van zijn liefde kunnen ontvangen in je leven?

 

2. Je mag bij je Vader schuilen

Naast alle mooie facetten van het leven, zullen er ook altijd weer dingen op je pad komen die minder leuk zijn (soms zacht uitgedrukt…). Maar God is erbij. Zijn liefde zal je beschermen tegen de pijn van de wereld. Ja, alles kan mis gaan en je kunt je totaal mislukt voelen, maar ook dan laat jouw hemelse Vader je niet stikken! Jij bent geliefd, oneindig geliefd… Het is altijd Gods doel om je dichter naar zijn Vaderhart te trekken. Ook de nare dingen in je leven zal Hij in dat doel voor jouw leven verwerken. Hij wil niet dat je pijn hebt, maar Hij vindt het heerlijk als je bij Hem komt schuilen. God is niet alleen de rechtvaardige rechter en een heilig God, Hij wil ook echt jouw Abba, Vader zijn, oftewel jouw Papa.

 

Ren jij naar jouw hemelse Vader toe, zodra er iets naars gebeurt? Of ben je geneigd het eerst met andere mensen te bespreken of zelf oplossingen te gaan bedenken?

 

3. Je mag je leven vanuit je Vaders overvloed en vreugde

Gods liefde is altijd vrij toegankelijk. Alleen wij kunnen onszelf zo vreselijk in de weg zitten, waardoor we zijn liefde niet of te weinig ontvangen. En uiteraard doet de duivel er graag nog een schepje bovenop met nare gedachten zoals bijvoorbeeld: ‘zie je wel, God zorgt niet voor je. O, je denkt dat Hij van je houdt? Nou Hij houdt van iedereen, behalve van jou, want jij bent zo stom en zo lelijk en zo…’ Luister niet naar die leugens! Blijf luisteren naar Gods waarheid; Jezus is de Goede Herder, Hij zal je blijven zoeken, want Hij houdt van je. Schuil bij God en vergeet niet Hem te danken en te aanbidden onder alle omstandigheden. Want juist dan zullen je ogen (weer) opengaan voor zijn overvloed. En vergeet niet: God is een God van overvloed. Kom jij iets tekort? Bid God erom en Hij zal je geven wat je nodig hebt. Nee, dat is niet altijd wat jij denkt dat je nodig hebt… Leer zien met geestelijke ogen: kijk om je heen en geniet van de overvloedige schoonheid en alle rijkdommen en zegeningen. Gods Geest wil je zó vullen met zijn liefde en vreugde, dat je niet anders kunt dan vanuit je overvloed weer uitdelen.

 

Welke zegeningen heeft God je vandaag gegeven? En afgelopen week? In hoeverre leef jij vanuit een tekort-denken of vanuit Gods-overvloed-denken? Wat kun je vandaag uitdelen?

 

Kort gebed

Lieve Vader, open mijn ogen en mijn hart, zodat ik kan ontvangen van U. Ik wil U loven en prijzen met mijn leven. Ik schuil bij U en ik dank U dat U altijd een uitkomst biedt, op welke manier dan ook. Vader, in welke omstandigheden ik mij ook bevind: trek mij naar uw Vaderhart toe. Vul mij, heilige Geest, met uw overvloedige liefde!

 

Leef als een kampioen!

 

Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat.

1 Korintiërs 9:24b-26

 

1. Ren als de atleet die wint

God heeft je alles gegeven om het leven te leiden wat Hij voor jou voor ogen heeft. Hij wil dat je Jezus’ leerling bent en dat je anderen tot zijn leerling zult maken (Matteüs 28:18-20). Dat betekent dat je goed je eigen leven onder de loep moet nemen, voordat je anderen gaat leren hoe God het fijn vindt dat je leeft. Een atleet traint dag in dag uit. En als ‘de atleet die wint’, zouden wij er ook op gericht moeten zijn om elke dag te trainen. Train jezelf in onophoudelijk bidden. Train jezelf in het leren uit Gods Woord. Train jezelf in vergeven. Train jezelf in je beloftes houden, de waarheid spreken en liefdevol over anderen praten. Maar ook: kijk eens naar hoe een atleet leeft. Hij traint niet alleen, hij let er ook op dat hij gezond eet, hij gunt zichzelf een goede nachtrust, hij is zich bewust van wat hij leest, wat hij kijkt en met wie hij omgaat. Want alles wat hij doet heeft effect op het resultaat van de wedstrijd.

 

Hoe zou kunnen je leven als een kampioen? Waarin zou jij willen trainen?

 

2. Ga voor de onvergankelijke erekrans

Het allerbelangrijkste in je leven is je relatie met God. Hij wil graag dat we in volledige overgave leven aan Hem. En dat betekent dat we ons ook bewust moeten zijn van datgene wat komen gaat. We leven niet alleen in het hier en nu, we zullen de eeuwigheid met Hem doorbrengen. Ben jij er klaar voor om jouw Koning te ontmoeten? Doe jij wat je doet, met het oog op die eeuwigheid? Leef je voor jezelf of ben je er bewust van dat God je hier met een specifiek doel op aarde heeft gezet? Wie of welke doelgroep zou Hij willen dat je dient? Ga voor die onvergankelijke erekrans. ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’, schreef Paulus in dezelfde Korintiërsbrief (13:13).

 

Doe jij wat je doet uit liefde? In hoeverre ben je je bewust van de onvergankelijke erekrans? Ben jij bewust elke dag aan het liefhebben?

 

3. Focus op je doel

Het leven heeft hordes die je moet nemen. Een winnaar bereid zich daarop voor. Zo heeft mijn zusje ooit een marathon in India gelopen – in de verstikkende hitte, in een heuvelachtige omgeving en waarbij ze halverwege (toen de winnaars binnen waren) gewoon het verkeer (inclusief koeien) weer ‘loslieten’… En ze heeft het gehaald, omdat ze één doel had: ‘Ik moet deze marathon halen, om zoveel mogelijk geld op te halen voor het weeshuis daar in India’. Wanneer je gefocust blijft op je doel, geeft dat energie en kracht om door te gaan op de momenten dat je het eigenlijk op wilt geven. Maar besef: een winnaar geeft het nooit op! En jij bent een winnaar in Christus. Hij hield vol tot het bittere einde aan het kruis… met een ongelooflijke beloning voor ons allemaal: het eeuwige leven!

 

Wat voor doel(en) heeft God jou gegeven? Zie je het grote plaatje en weet je welke kleine stappen je kunt zetten om dat doel te bereiken?

 

Kort gebed

Vader, ik bid U dat U uw doel voor mij kenbaar maakt. Ik wil voor U leven, alleen voor U! Vader, neem mijn leven en gebruik het zoals U het wilt gebruiken in uw koninkrijk. Maak mij een winnaar voor U, Heer! Amen.

 

 

Van teleurstelling naar vertrouwen

 

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Johannes 14:1

 

1. Wees niet ongerust

Het is zo gemakkelijk gezegd: wees niet ongerust. Ja, als het goed gaat, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wat als je ontslagen wordt? Of als je huwelijk op knappen staat? Of als je kind ernstig ziek is? Wat als je teleurgesteld raakt in mensen? Wat als de dromen van je hart eindelijk lijken uit te komen… en het toch weer op niets uitloopt? Niet ongerust zijn, terwijl er zoveel op je af komt waar jij je ongerust over kunt maken, lijkt het niet haalbaar. En toch is het iets wat Jezus regelmatig herhaalt. ‘Maak je geen zorgen’, ‘Werp al je zorgen op Mij’, ‘Vertrouw op Mij’, ook als het anders loopt dan jij bedacht hebt en je eigenlijk heel erg teleurgesteld bent. Wees niet ongerust is mogelijk, als jij je niet op de teleurstellingen, of op de problemen of je verdriet richt, maar je in vertrouwen wendt naar Diegene die alles in zijn handen heeft: God zelf.

 

Waarin ben jij teleurgesteld? En hoe reageer jij op je teleurstellingen in je leven?

 

2. Val, maar sta weer op

Teleurstellingen zorgen ervoor dat je verlamd raakt. Het haalt de energie uit je leven. Het zuigt je leeg. Je wordt er moedeloos van en je raakt je focus kwijt: ‘Was het wel Gods bedoeling?’ of ‘Heb ik het dan wel goed gezien?’, ‘Heb ik de juiste keuzes gemaakt?’, zijn vragen die naar boven borrelen en die ervoor zorgen dat jij over jezelf, over anderen of over de situatie gaat twijfelen. Als het aan de duivel ligt, wil hij het liefst dat je valt en dat je vervolgens moedeloos op de grond blijft liggen. Maar wat Jezus tegen je zegt is: ‘sta weer op! Ga naar God toe, stel je vertrouwen op Hem die alles in zijn handen heeft. Hij zal deze teleurstelling gebruiken als een mooi puzzelstuk in zijn plan, ook al zie je dat nu nog niet…’

 

Ben je bereid om door Jezus’ ogen naar je situatie te kijken? Zijn er nog dingen die je misschien eerst (beter) moet leren, voordat God je de verlangens van je hart zal geven?

 

3. Vertrouw op God en op Jezus

Op God en op Jezus vertrouwen is niet iets wat je heel even doet en vervolgens weer loslaat. Leven in vertrouwen is een levensstijl – een soort ‘bid onophoudelijk’. Iedere keer als je dreigt de koers te verliezen – als je bang bent, je zorgen maakt, je het even niet meer weet hoe je nou verder moet - omdat de duivel je probeert op de één of andere manier onderuit te halen, ga jij naar de Kapitein toe van jouw levensschip met alles wat je bezighoudt. Simpelweg bij Hem te zijn, zal je rust geven en vertrouwen, omdat je weet dat Hij een vaardige Kapitein is. Hij weet hoe Hij op alle verschillende windvariaties moet reageren en Hij raakt nooit de koers van jouw leven kwijt. Vertrouwen op God geeft je rust, vreugde, energie en vooral: die vrede die de wereld niet geven kan, maar Jezus wel!

 

Hoe zou je meer vanuit een constant vertrouwen op God kunnen leven? Hoe kun je voorkomen dat je (telkens) weer teleurgesteld raakt?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, dank U wel dat U ons in alles bent voorgegaan. Hoe bijzonder is het toch dat U ons opdroeg om ons niet ongerust te maken op het moment dat U bijna werd opgepakt en verloochend door uw beste vrienden. Jezus, ik geef U … (vul in) en ik bid U om uw leiding en uw vrede, zodat ik geduldig kan wachten op uw tijd en uw wijze waarop U antwoord zult geven op mijn gebeden.

 

 

Gods vreugde is voor jou

 

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 15:11

 

1. Jezus geeft je zijn vreugde

Jezus houdt van jou. En vanuit zijn liefde voor jou wil Hij heel graag dat je naar Hem luistert, omdat Hij weet dat als je dat doet je het best tot je recht zult komen. Als je Jezus volgt, dan krijg je hoe dan ook te maken met lijden, máár je krijgt ook een intense vreugde. Een speciale vreugde die niets te maken heeft met je omstandigheden, maar die voortkomt uit het feit dat je je zó intens geliefd voelt door God, dat de rest er niet meer toe doet. Vreugde is een gave van de Geest (Galaten 5:22,23). Als je Jezus aanneemt als Heer van je leven, dan ontvang je ook de heilige Geest. En de heilige Geest wil je (elke dag!) graag vullen met Gods vreugde, omdat die vreugde je moed en hoop zal geven om door te gaan als het leven zwaar is. Helaas zijn er ook veel christenen die nooit Gods vreugde lijken te ontvangen, omdat ze blijven hangen in hun problemen, angsten en zorgen. Richt je blik op Jezus, en Hij zal je hart vullen met een onbeschrijflijke vreugde die je verstand te boven gaat!

 

In hoeverre ervaar jij Gods vreugde in je leven? Bid je dagelijks om Gods vreugde? Dank je God ook dagelijks voor al zijn kleine en grote zegeningen?

 

2. Jezus’ vreugde is volkomen

God kent jou beter dan wie ook. Hij kent jou zelfs beter dan jij jezelf kent! Hij weet wat het beste is voor jou. Maar wij mensen zijn eigenwijs, we vinden vaak dat wij het beter weten dan God. We laten ons meesleuren door onze gevoelens, angsten en verlangens, zonder na te denken over wat God nu eigenlijk wil. Eerst doen en daarna bidden of God het wil zegenen… ‘Nee’ zegt Jezus! ‘Ik wil dat je éérst luistert naar Mij en dán pas je beslissingen maakt.’ Hij zegt: ‘Blijf in mijn liefde, zoals ik ook de liefde van mijn Vader bleef…’ (Johannes 15:9). Waarom? Omdat je dan zijn intense vreugde kunt ontvangen, die vreugde die werkelijk ‘volkomen’, oftewel compleet is, omdat het je de nauwe verbondenheid geeft met God, je hemelse Vader. Alsof je een dikke knuffel van liefde krijgt, waardoor angsten en zorgen wegspoelen. Jezus’ vreugde is zó allesomvattend dat het kan doordringen tot in de diepste ellende van de wereld!

 

In hoeverre ben je in alles wat je denkt, doet en zegt gericht op Gods wil in je leven? Ben jij eerder geneigd om te kijken naar ‘de beren op de weg’ of om op te zien naar je almachtige God?

 

3. Jezus’ vreugde is onwankelbaar

Jezus’ vreugde kun je ontvangen door je tranen heen. Op onverwachte momenten kan het je ineens overspoelen, als een golf van liefde in je hart. Als je elke dag leeft vanuit Jezus’ vreugde, dan heeft dat ook een zeer positief effect op je omgeving. Juist omdat Jezus’ vreugde niet afhankelijk is van de omstandigheden waarin je verkeert, is het stabiel. Dus, als jij leeft vanuit Jezus’ stabiele vreugde, dan kunnen andere mensen door jou opgebouwd en bemoedigd worden. Je bent niet langer een elastiek dat continu uit elkaar getrokken wordt door je gevoelens en door alles wat je overkomt of meemaakt; jij staat op een Rots, een onwankelbare rots. En vanuit Jezus’ liefde voor jou kun je vol vertrouwen op weg gaan. Hij leidt je en jij volgt. Ja, er zullen donkere dalen zijn en hoge bergen, maar Jezus biedt je zijn vreugde aan voor onderweg!

 

Ken jij mensen die écht vanuit Jezus’ liefde en vreugde leven? Wat doet dat met jou? In hoeverre leef je ook zelf vanuit die stabiele vreugde van Jezus?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, dank U wel voor uw offer voor mij. Dank U wel dat U mij zo intens liefheeft! Ik bid U: vul mij alstublieft met uw volkomen liefde en vreugde, zodat ik door het lijden heen, net als U, als een rots kan zijn voor mijn omgeving. Ik wil niet wankelen door angsten of emoties, ik wil leven vanuit uw onwankelbare vreugde. Want U regeert! Amen.

 

 

Kom aan de tafel van de Heer

 

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’

Matteüs 26:26-28

 

1. Jezus nodigt je uit

Eén van de bekendste psalmen is Psalm 23, waar de woorden in staan: ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.’ Jezus nodigt je uit aan zijn tafel. En dat is niet zomaar een tafel, maar het is De Tafel van genade, van vrijheid, van overvloed en van liefde. Voor het oog van de vijand (Judas) ging Jezus aan tafel. Zijn hoofd was zojuist gezalfd met olie door een vrouw (Matteüs 26:6-13 - Maria Magdalena?) en ja zijn beker zou overvloeien van genade. Alleen Jezus kon de beker drinken die God Hem te drinken gaf. En zelfs Hij riep uit: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Matteüs 26:39). Jezus nodigt je uit. Hij heeft het offer al gebracht. Hij is al gestorven en uit de dood opgestaan en jij mag het geloven dat Hij stierf voor jou. Al was jij de enige op deze wereld, dan nóg zou Jezus hebben gedaan wat Hij deed!

 

In hoeverre ben jij je ervan bewust - juist op deze Goede Vrijdag - dat Jezus speciaal voor jou stierf? En wat houdt het in of wat betekent het voor je dat Hij stierf om jouw zonden te vergeven?

 

2. Neem, eet, dit is mijn lichaam

Jezus nodigde zijn leerlingen uit aan zijn Pesachtafel - het feest waar de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte werd herdacht - en na de maaltijd brak Hij het brood en sprak zijn bijzondere woorden. En als je dat dan in het licht van Pasen ziet, dan kun je Jezus bijna zoiets horen zeggen als: ‘Ja, jullie dachten dat de bevrijding uit Egypte wonderlijk was, maar nu gaat er iets gebeuren wat écht alle verstand te boven gaat. Mijn lichaam zal verbroken worden, mijn kostbare, zuivere bloed zal stromen… Ik zal door de diepste hel gaan, daar waar mijn Vader niet aanwezig is, om jullie van die hel te kunnen redden! Dát is pas bevrijding. Dus neem dit brood en eet ervan, drink deze beker en proef de goedheid van de Heer. Want door mijn dood en opstanding zal God je vergeving schenken en redden.’

 

In hoeverre neem jij Jezus’ aanbod van bevrijding aan? Waarvan zou jij bevrijd willen worden? Waar zou je graag vergeving voor willen ontvangen?

 

3. Drink allen hieruit, dit is mijn bloed

En zo mogen we gedenken dat Jezus’ bloed stroomde, zijn bloed van genade waardoor wij vergeving mochten ontvangen. Maar daar houdt het niet op, want Jezus biedt ons ook zijn beker aan: ‘Ben jij bereid om de beker te drinken die Ik dronk?’ Ben jij bereid om de weg te gaan die Jezus ging? Ben jij bereid om Hem te volgen tot aan het kruis? Of ben je net als zijn leerlingen die hem stuk voor stuk verloochenden, tot Petrus aan toe, terwijl hij gezworen had Jezus nooit te verlaten… Jezus vraagt je om Hem te volgen. Hij laat je niet alleen, Hij zal de weg voorgaan die Hij reeds heeft afgelegd. Jezus kent de weg en Hij zal je leiden, zoals de Goede Herder zijn kudde schapen door het donkere dal heenleidt en ze laat rusten in groene weiden bij het vredige water. Dus: kom aan de tafel van jouw Heer, want er wacht je een groot avontuur!

 

Ben jij bereid, om vanuit de vergeving die God jou gaf, jezelf en anderen te vergeven? Ben je bereid om eventuele boosheid, verdriet, wrok, bitterheid en zelfs haat los te laten, zodat Jezus’ liefde en genade tot je diepste ziel kunnen doordringen?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, dank U wel voor uw geweldig offer… Wat een genade dat U voor mij en voor mijn zonden gestorven bent! Jezus, ik heb U nodig. Ik wíl zo graag zonder zonde leven, ik wíl U zo graag volgen tot het kruis, maar ik kan het niet. Ik weet dat ik U zal verloochenen, zoals U wist dat uw discipelen, uw vrienden, U zouden verloochenen… Vergeef mij Jezus, want ik weet niet wat ik doe. Vergeef mij en richt mij op. Grote God, liefdevolle Vader, help mij om weer op te staan en U weer te volgen. Dag aan dag wil ik gaan waar U mij zendt. Heilige Geest, ik bid U om uw liefdevolle leiding! In de naam van Jezus, amen.

 

 

Vertrouw op de Heer

 

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Spreuken 3:5,6

 

1. Vertrouw op de Heer met heel je hart

Hoe je het ook wendt of keert: het leven is niet louter rozengeur of maneschijn. Ieder mens zal op één of meerdere momenten in zijn of haar leven geconfronteerd worden met lijden. En als het (nog) niet je eigen lijden is, dan kan het lijden van iemand anders - zeker als het een geliefde is – ook wel degelijk impact op jouw leven hebben. Toch zegt God: ‘Ik ben de almachtige, Ik heb de wereld in mijn handen.’ En dus mag je erop vertrouwen dat Hij ook jou in zijn machtige handen heeft. Hij weet wat je in je leven meemaakt. Hij weet wat er zwaar of moeilijk is. En Hij zegt ook: ‘Vertrouw me maar. Leg je hand in mijn handen en ik zal je hier doorheen leiden, zodat deze situatie je sterker zal maken en je meer op Jezus zal gaan lijken.’ Belangrijk is vooral dat je God vertrouwt met je héle hart. Leg juist die dingen in zijn handen, waarvan je zelf geneigd bent om ze vast te houden. Want als je dat niet doet, zul je (veel sneller) wankelen…

 

Over welke dingen maak jij je zorgen? Besef je dat dit de delen zijn in je hart waarmee je niet of te weinig op God vertrouwt…?

 

2. Steun niet op eigen inzicht

Wij mensen zijn behoorlijk kortzichtig. Zoals wij denken dat iets het beste is, zo zal het ook het beste zijn redeneren we. Maar we zijn ook zo wispelturig als wat… want de ene dag kunnen we bedenken dat ‘dit’ de beste oplossing is, terwijl op een andere dag juist ‘dat’ de beste keuze lijkt te zijn… Dus: steun niet op je eigen inzicht, maar overleg alles met God. Breng elke belangrijke en onbelangrijke keuze bij God, zodat Hij je kan leiden. Soms zal Hij je duidelijk antwoorden. En soms zegt Hij gewoon: ‘Kies zelf maar, het maakt niet uit.’ Als jij je hart (elke dag!) op God hebt afgestemd en Hem in alles vertrouwt, dan zal je eigen hart ook betrouwbaar zijn (of worden).

 

Op welke momenten in je leven steunde je op je eigen inzicht? Wat was het effect? En wanneer ging je juist naar God toe met je beslissingen en hartsverlangens? Wat was hiervan het resultaat?

 

3. Denk aan God bij alles wat je doet

Als je God betrekt bij heel je leven, zul je merken dat Hij je echt gaat leiden. Je ontmoet bijvoorbeeld allerlei mensen die je mag bemoedigen of inspireren of voor wie je kunt bidden. Hij zal je in wonderlijke situaties terecht laten komen, waarbij je denkt: ‘Hoe is dit mogelijk?’ Maar bij God is alles mogelijk! Denk aan Hem bij alles wat je doet en Hij zal voor jou de goede weg uitstippelen. Nee, het zal niet altijd leuk zijn. Soms is de weg zwaar en frustrerend. Het kan zelfs zijn dat er momenten komen waarop je het op wilt geven… Je kunt kiezen: of je richt je op je (mogelijke) problemen, óf je richt je op God en op zijn liefde. En besef: Jezus is je in alles voorgegaan. Je mag zijn voorbeeld volgen en Hij zal je elke dag weer nieuwe kracht, energie, wijsheid, creativiteit en vooral zijn liefde geven. Als jij aan God denkt en als je doet wat Hij je zegt, dan eer je Hem met je leven!

 

Op welke gebieden van je leven zou je graag willen zien dat God jouw ‘weg baant’? Leef je ter ere van jezelf of ter ere van God?

 

Kort gebed

Lieve Vader, ik wil leven vanuit vertrouwen, niet vanuit angst. Heilige Geest, help mij om telkens weer vanuit uw liefde te leven, zodat de angst geen grip op mij krijgt. Jezus, ik dank U voor uw offer. Dank U wel dat U mij het geweldige voorbeeld gaf om vanuit vertrouwen op weg te gaan, ook als het moeilijk wordt… Ik dank U Vader, dat U de weg voor mij zal banen. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Leef vanuit Jezus’ passie

 

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. (…) Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Johannes 15:9,10,12

 

1. Jezus leefde vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde

God hield ongelooflijk veel van zijn Zoon Jezus. Op het moment dat Hij gedoopt werd, en daarmee de zalving kreeg om zijn zware opdracht te gaan vervullen, sprak God vanuit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’ (Lucas 3:22). De passie waarmee Jezus leefde kwam volledig voort uit liefde. Gods hartstocht voor deze wereld, stroomde door zijn aderen en Hij kon niet anders dan in alles wat Hij deed of zei Gods liefde laten zien. ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad’, klonken Jezus woorden toen, maar ook vandaag nog: ‘Ik heb jou lief, zoals de Vader mij liefheeft.’ Hoe heeft de Vader lief? Geduldig, vol goedheid, zonder afgunst, zonder ijdel vertoon, zonder zelfgenoegzaamheid. Gods liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Gods liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar ze vindt vreugde in de waarheid, want alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze’ (1 Korintiërs 13:4-7).

 

Leef jij vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou? En in hoeverre heb jij op Gods manier lief? 

 

2. Jezus had anderen onvoorwaardelijk lief

Omdat Jezus leefde vanuit het diepe wéten dat Hij door God geliefd was, kon Hij ook zichzelf en anderen onvoorwaardelijk lief hebben. Ons menselijk liefhebben is vaak zo beperkt. Ja, we wíllen wel onvoorwaardelijk liefhebben, maar het is zo moeilijk om vol te houden. Zeker als een ander ons (structureel) niet liefdevol behandelt, is het ontzettend moeilijk om van diegene te blijven houden. Moeilijk, maar niet onmogelijk, als we ons blijven richten op God. Jezus werd verraden door

één van zijn twaalf vrienden. Hij werd niet getroost of bemoedigd door zijn drie beste vrienden. Hij werd verloochend. Hij werd uitgejouwd. Hij werd uitgescholden, geslagen… Maar Hij bleef in Gods liefde: ‘Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.’ Hoezeer we Jezus ook graag willen volgen, we zullen altijd weer geconfronteerd worden met ons menselijke onvermogen… Maar Jezus houdt van jou, ook als je telkens weer faalt. Ga naar Hem toe. Ga naar het kruis. Leg je onvermogen in Gods handen en zie hoe Hij je zal oprichten: ‘Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde!’ En ga vanuit Gods liefde opnieuw op weg.

 

Als je het leven van Jezus bestudeert, waarin zie je dan dat Hij vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde leefde?

 

3. Jezus wil dat we zijn voorbeeld volgen

Liefhebben is een keuze. Je kunt ervoor kiezen te wachten op de liefde van anderen, voordat jij gaat liefhebben. Of je kunt ervoor kiezen om de ander lief te hebben zoals Jezus deed: leven vanuit Gods liefde, waardoor je altijd genoeg hebt om uit te delen. Jezus’ leven, dood en opstanding is niet alleen onze redding, het dient ook als ons voorbeeld. Kijkend naar Hem, kunnen we leren liefhebben zoals God liefheeft.

 

Welke onvoorwaardelijke liefdeskeuzes kun jij vandaag maken? Op welke manier kan Jezus’ passie en liefde jouw leven veranderen – je huwelijk, je werk, je omgeving?

 

Kort gebed

Lieve Vader, ik bid U om Jezus’ passie in mijn leven. Ik wil leven vanuit úw liefde voor de wereld. Open mijn ogen en mijn hart voor die mensen en dingen die U belangrijk vindt. Geef mij uw overvloedige Vaderliefde, zodat ik leef vanuit het diepe vertrouwen dat U alles in uw hand heeft. Ik prijs U en loof U, liefdevolle God! In de naam van Jezus, amen.

 

 

Doe je afgoden weg!

 

Laban was van huis gegaan om zijn schapen te scheren. Rachel nam de kans waar om de godenbeeldjes van haar vader te stelen. (…) Rachel had de beeldjes in een kameelzadel verstopt en was daarop gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent maar kon ze niet vinden. ‘Wees alstublieft niet boos dat ik niet voor u opsta,’ zei Rachel tegen haar vader, ‘ik ben ongesteld.’

Genesis 31:19 en 34,35

 

1. Afgoden claimen je

Ik ben op dit moment aan de afronding bezig van ‘Je bent waardevol – bijbelstudies’. Ja, ik weet het, het ene boek ligt nog niet in de boekhandels of ik schrijf alweer een nieuwe. Maar ik ben dankbaar dat God me de creativiteit, energie en wijsheid hiervoor geeft, dus ik hoef Hem alleen maar te volgen. Eén van de hoofdstukken gaat over onze afgoden en het afleggen van de leugens over ons leven. Ik schrijf de bijbelstudie naar aanleiding van de geschiedenis van Abraham, Isaak en Jakob en daar trof ik dit bijbelvers aan. Ik kende het verhaal natuurlijk wel, maar de woorden raakten me nu: Rachel bedriegt zowel haar man, Jakob, als haar vader omdat ze perse die godenbeeldjes mee wil nemen… En dat terwijl zij met haar man mee gaat naar het beloofde land wat die Ene, Ware, God hen beloofd heeft. Afgoden hebben iets magnetisch. Ze maken je hebberig, leugenachtig en je hebt er alles voor over om het maar te bezitten. Afgoden claimen je. Ze slokken je liefdestijd op, tijd die je eigenlijk met je geliefden zou moeten doorbrengen. Ze kosten jou je geld, je energie en je ontnemen jou je vrijheid.

 

Wat vind jij enorm belangrijk in je leven? Waar zou je niet zonder kunnen (voor je gevoel…)?

 

2. Afgoden maken je blind

Het is altijd gemakkelijker om de afgoden in andermans leven te ontdekken. We weten precies wie wat belangrijk vindt en waar de ander de meeste tijd aan besteedt. Zeker in huwelijken, kunnen de partners vaak precies aangeven wat er in prioriteit vóór hen komt… ‘Alles belangrijker dan ik’, wordt er geroepen. ‘Jij ook altijd met je …’ (vul maar in). Maar net zoals die balk en de splinter, is het vooral belangrijk dat we de heilige Geest bidden dat Hij onze ogen opent voor onze eigen afgoden, want afgoden maken je blind. Je hebt niet door hoeveel tijd, geld en energie je eraan besteedt. Je weet niet dat ze de plek van God in je hart hebben ingenomen. Afgoden gillen heel hard als je ze geen aandacht geeft en Gods stem is slechts een zachte, liefdevolle fluistering die verloren dreigt te gaan in de herrie van de afgoden. Wat geeft jou voor je gevoel zin en geluk in je leven, naast of in plaats van God? Van wie verwacht of verlang jij waardering en liefde? Waar besteedt jij de meeste tijd aan? En voor wie doe je dat – is het voor Gods eer of voor jouw eigen eer, zekerheid en waardering?

 

Waaraan herken jij afgoden bij iemand anders? En hoe zit het in jouw eigen leven?

 

3. Alleen God kan je bevrijden

Als je denkt: ‘oké, ik weet welke afgoden mijn leven beheersen, ik doe ze weg’, dan kom je bedrogen uit. Wij mensen zijn niet krachtig genoeg om zelf tegen de afgoden in ons leven te vechten. Besef je dat álles wat jij belangrijker maakt dan God een afgod is? Besef je dat als je denkt: ‘een leugentje om bestwil kan geen kwaad’, je daarmee tegen God zondigt en je dát dus belangrijker vindt dan de wetten van God? Besef je dat als je zucht: ‘Had ik maar …, dan was ik gelukkig’, dat je ontevreden bent over Gods voorziening in jouw leven? Besef je dat als je continu bezig bent om te kijken of je nieuwe ‘likes’ of ‘volgers’ hebt op social media, je dat waarschijnlijk meer (tijdelijke!) waardering geeft dan Gods liefde? Belijd dat je andere dingen en mensen belangrijker vindt dan God, bid dat de heilige Geest je ogen en je hart zal openen, zodat je, met het schaamrood op je wangen, zult moeten erkennen dat alleen God, de enige, echte God is. En dat alles daaromheen slechts surrogaat is, als we het belangrijker maken dan God zelf.

 

Zou jij je leven opnieuw aan God willen toewijden? Wat let je om nu op je knieën te gaan?

 

Kort gebed

Lieve Vader in de hemel, open mijn ogen en verlos mij van mijn blindheid. Vader, ik ben mij zo vaak helemaal niet bewust van de afgoden in mijn leven. Ik weet dat ik uw regels overtreed en dat wil ik niet… Heilige Geest, kom en reinig mij alstublieft. Geef mij een nieuw hart. Geef mij nieuwe ogen. Geef mij nieuwe oren. Nieuwe handen en nieuwe voeten. Zodat ik mijn hele lichaam kan gebruiken ter eer en glorie van uw heilige Naam. God, U bent de enige, waarachtige God! Jezus, dank U wel dat U de zonde heeft overwonnen. Ik bid uw overwinning in mijn leven! Amen.

 

 

Leven vanuit Gods Geest!

 

Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Romeinen 8:5,6

 

1. Besef dat je altijd een keuzemogelijkheid hebt

Dat we kunnen kiezen is één van de belangrijkste eigenschappen die wij als mens ‘bezitten’. Nee, je kunt lang niet al je omstandigheden kiezen. Je bent geboren in een bepaald gezin, op een bepaalde plek, met een bepaalde lichaamsbouw en bepaalde talenten en passies… daar had je allemaal niets over te zeggen. En afhankelijk uit wat voor gezin je komt, heb je al dan niet keuzemogelijkheden gekregen om jezelf te ontplooien tot wie je echt bent. Maar hoe frappant is het dat de ene persoon die uit slechte omstandigheden komt, altijd weer in nare omstandigheden terecht lijkt te komen, terwijl er ook legio mensen zijn die zich uit die slechte omgeving hebben weten te worstelen en een groot succes van hun leven maakten. En andersom. Dit alles heeft te maken met de keuzes die ze maken in reactie op de situaties. Zoals ene heer Charles R. Swindoll ooit zei: ‘Life is 10% what happens to you, and 90% how you react to it.’

 

Hoe bewust maak jij keuzes in je leven? En hoe bewust reageer jij op die situaties die je op je pad tegenkomt? Ben je geneigd om te verzuipen in slechte omstandigheden, of maakt het je doelgericht en actief om er iets aan te doen?

 

2. Richt je telkens weer op wat de Geest wil

Omdat jij kunt kiezen, heb je altijd weer de mogelijkheid om 1. mee te gaan in wat je eigen natuur, oftewel je vlees, wil of 2. naar God en mensen om jouw heen toe te gaan voor hulp om de goede keuze te maken. Het probleem is, dat wij mensen vaak het idee hebben dat wij heel goed weten wat het goede is en wat het kwade, maar eigenlijk weten we dat helemaal niet. Want hoe vaak kom je er niet, na het maken van een bepaalde keuze, achter dat die andere keuze misschien net zo goed of wellicht zelfs beter zou zijn geweest…? Het is goed om te beseffen dat wij altijd door onze eigen gekleurde bril kijken! En dus is het belangrijk om Gods hulp in te schakelen: we hebben Jezus’ redding nodig! Lees Romeinen 6-8 en zie de groei van hoofdstuk 6 naar hoofdstuk 8 toe.

Denk na over jezelf: ‘door wie laat ik me leiden? Wie bepaalt of beïnvloed mijn reactie?’ Richt je op de Geest is de bewuste keuze om elke minuut van je leven na te streven wat de Geest wil. Het is niet voor niets dat Jezus bad: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde!’ Durf jij datzelfde gebed dagelijks te bidden en ben je bereid de consequenties van dit gebed te dragen?

 

Wanneer ben je geneigd om voor je ‘vlees’ te kiezen en wanneer kies je bewust voor wat de Geest wil? Merk je verschil tussen de ‘dood’ die je natuur je geeft en ‘leven en vrede’ die de Geest je geeft?

 

3. Beter ten halve gekeerd…

Ja, en toen deden we weer eens wat stoms. We wilden het goede wel doen, maar we deden het kwade. Je wilde niet roddelen, maar je deed het toch. Je wilde niet nog een slagroomtaartje pakken, maar je deed het toch. Je wilde geen porno kijken, maar je deed het toch. Je wilde geen … maar je deed het toch. Of: je wilde juist wél, maar je deed het niet… Argh! Wat ongelooflijk frustrerend! En je denkt bij jezelf: ‘En ik had me nog zó voorgenomen om er voor eens en altijd mee te stoppen! Hoe kan ik wéér deze fout gemaakt hebben…?’ Stop met het jezelf of anderen de schuld te geven, neem liever de verantwoordelijkheid van je daden op je en ga terug naar God. Bid, ontvang vergeving en ga vol goede moed weer verder op pad!

 

Wees een moment stil… welke gedachten komen er in je op? Op welk gebieden van je leven is het noodzakelijk dat je de heilige Geest de ruimte geeft om je vrij te maken, te helen, te veranderen, op te bouwen of te bemoedigen?

 

Kort gebed

Lieve Vader, het spijt me dat ik U wederom teleurgesteld heb. Ik heb er spijt van en ik vraag U om vergeving. Help me alstublieft, zodat ik de volgende keer sterker ben en niet naar mijn vlees luister, maar naar U. Heilige Geest, kom alstublieft met uw schoonmaak ploeg in mijn leven, in mijn hart, in mijn gedachten, in mijn spreken en mijn handelen. Laat mij zien op welke gebieden in mijn leven ik uw hulp en verandering nodig heb. Ik wil U eren met mijn leven! In de naam van Jezus, amen.

 

 

 

Genoeg is genoeg - tijd om adem te halen!

 

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

Psalm 23:2,3 1.

 

1. God laat je rusten in groene weiden

Wat een rust straalt deze zin uit. Denk je eens in… dat je op je rug ligt in een prachtige, groene weide, terwijl je boven je de wolken voorbij ziet komen langs de verder strakblauwe lucht. Je kauwt loom op een kleine strohalm en je bent in totale vrede. Je hoeft nergens aan te denken, je hoeft niets te doen en je hoeft niets te presteren, je mag rusten – rusten in zijn liefdevolle armen… Hoelang zou je het volhouden voordat je opspringt om iets te gaan doen, denk je? Waarom zouden zinnen als deze in de Bijbel staan? Waarom is het vierde gebod het gebod van de sabbat? Waarom zegt Prediker 4:6: ‘Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van de wind’? Simpelweg omdat God het belangrijk vindt dat we rust nemen. We hebben slaap nodig en we hebben pauzes nodig. Omdat we daarmee ons lichaam gunnen om tot rust te komen en juist ons creatieve brein kunnen activeren om nieuwe ideeën te genereren. En we hebben het vooral nodig dat we bij Hem in de rust komen, want alleen Hij kan werkelijke vrede en nieuwe kracht geven!

 

Hoeveel tijd maak jij in je leven om te rusten in Gods groene weiden? Wat brengt het je wanneer je het doet? En wat doet het met je wanneer je er te weinig tijd voor maakt? 

 

2. God voert je naar vredig water

Water hebben we allemaal nodig, maar niet alleen drinkwater. We hebben ook Gods vredige water nodig, zijn levende water waar Jezus over sprak met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Jezus is onze Bron die ons elke dag weer wil vullen met nieuwe kracht, met nieuwe energie, met nieuwe ideeën, maar vooral ook met zijn vrede en vreugde die alle verstand te boven gaan, wanneer we zijn Woord oppakken om te lezen en over te mediteren (biddend nadenken). Maar je kunt jarenlang elke dag de Bijbel lezen, zonder dat het je ooit dat levende water geeft. Bijbel lezen is niet iets wat je op je to-do-lijstje kunt afvinken, Bijbel lezen is God ontmoeten: stilstaan, luisteren, ontvangen… Ja, pas dán ontvangen we de werkelijke vrede die Jezus ons beloofde. En dan wordt ook duidelijk welke activiteiten die je onderneemt daadwerkelijk door God gekozen zijn in jouw leven en welke bezigheden je er zelf op je bordje bij hebt gelegd. Met God hoef je niet te rennen, je mag wandelend door het leven gaan.

 

Op welke gebied in je leven heb je Gods vrede en vreugde nodig? Welke activiteiten heb je zelf gekozen, in plaats van met God overlegd of Hij daadwerkelijk wil dat jij je daarmee bezig houdt?

 

3. Je leeft voor Gods eer

We leven niet zomaar hier op aarde. We zijn er niet om schatten voor onszelf te verzamelen en zo rijk of zo geleerd mogelijk te worden. We zijn hier om God en anderen lief te hebben en te dienen, net zozeer als we onszelf liefhebben. God wil ons langs veilige paden leiden, maar dat kan alleen wanneer we elke dag de tijd nemen om met Hem te spreken en om naar Hem te luisteren. Bidden is cruciaal wanneer je vanuit Gods kracht wil leven en wanneer je Hem wilt eren. Stel je nou toch voor dat iedereen die zich christen noemt werkelijk zou leven vanuit die vrede en vreugde die Jezus ons wil geven? Ja, inderdaad zélfs in de stormen van het leven die er nou eenmaal zijn, zouden we rustig en vredig reageren…? Zouden we dan niet een geweldig getuigenis zijn voor al die mensen die God niet kennen en die verzuipen in de stormen van het leven? Laten we bidden dat Jezus zijn licht door ons heen laat stralen, zodat we vol goede, nieuwe moed en kracht onze weg zullen vervolgen – niet onze veel te drukke, overvolle ik-heb-geen-tijd-om-stil-te-staan-weg, maar zijn rustige, vredige weg, zodat we leven tot zijn eer.

 

Welke activiteiten zou je beter kunnen schrappen, zodat je tijd kunt maken om werkelijk God te ontmoeten en tijd met Hem door te brengen in gebed en in het lezen en overdenken van zijn Woord?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, dank U wel dat U mijn Goede Herder wil zijn. Dank U wel dat U mij naar uw groene weiden wilt leiden en dat U mijn leven wilt vullen met uw levende water. Mijn hart en ziel verlangen naar U alleen! Ik wil leven ter eer en glorie van uw heilige Naam, grote, almachtige God en Vader! Leer mij om te rusten bij U en om te genieten van uw vrede en vreugde, zodat ik als een stralend licht kan leven voor de mensen om mij heen. Amen.

 

 

 

Vestig je hoop op God

 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Psalm 43:5

 

1. Erken je gevoelens

Het is belangrijk om je gevoelens serieus te nemen, want wanneer jij het niet doet, wie zal het dan wel doen? De Psalmen staan vol van alle wisselende emoties die mensen kunnen hebben. Vaak zie je zelfs in één Psalm, zoals ook in Psalm 43, dat de dichters heen en weer geslingerd worden tussen wanhoop en hoop, tussen verdriet en vreugde, tussen angst en vertrouwen. Het is heel menselijk en het is belangrijk dat al die verschillende emoties er mogen zijn. Pas als je jezelf serieus neemt, zul je jouw noden bij God neerleggen. Pas als je het opgeeft, krijgt God echt de ruimte in je leven. Nee, we begrijpen dit leven vaak niet, al die ellende… waar is het goed voor? Maar God, in zijn soevereiniteit weet het wel. Hij is een rechtvaardig God, de almachtige Schepper en onze liefdevolle Vader, dus: leg je nood bij Hem neer en erken dat Hij God is!

 

Hoe gaat het met je op dit moment? Wat voel je? Wat gaat er goed en wat niet? In hoeverre neem je al je verschillende gevoelens serieus en breng je ze bij God?

 

2. Kies je blikrichting

Wat het leven je ook op je bordje legt, jij kiest hoe je er tegen aan kijkt en hoe je ermee om gaat. De ene persoon zal in een diepe crisis verlamd raken en het opgeven, terwijl een ander zich richt op wat er nog wel is en tegelijkertijd op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden. Het leven zal je hoe dan ook lijden bezorgen. Er zullen beproevingen komen en tijden van pijn en teleurstelling. Maar jij kiest ervoor of jij je op het negatieve blijft focussen en of je blijft nadenken over hoe ellendig jij je voelt. Óf dat jij je blikrichting verandert en naar God kijkt. Nee, je begrijpt het niet. Nee, je omstandigheden worden vaak niet meteen beter, maar tóch verandert er iets, namelijk je hart. Dwars door alle negativiteit heen, kan daar ineens een zonnestraal binnenkomen.

 

Ben je geneigd om te kijken naar de moeilijkheden of naar de mogelijkheden? Wat doet dit met je? En met je omgeving? Wat zou er gebeuren als jij je op elk moment op God zou richten, in plaats van op jezelf of op je problemen of nare gedachten?

 

3. God zal je nieuwe kracht geven

God heeft de hele wereld in zijn handen. Hoe ellendig het ook kan zijn, er gaat niets buiten Hem om. Ja, de duivel is de heerser van deze wereld geworden na de zondeval (Johannes 14:30), maar God is nog steeds de almachtige God die regeert! En door het offer van Jezus mogen we nu al in de vrijheid leven die God ons wil geven, dat we weer tot Hem mogen naderen… Maar wat is het toch met ons mensen, dat we het zo vaak liever zelf doen? God wacht tot we komen, maar waarom komen we dan niet? Zoek het bij Hem! Blijf bidden, schreeuw het uit, roep Hem aan, want Hij zál antwoord geven. Misschien niet het antwoord wat jij wil horen en op het tijdstip dat jij vindt dat God moet antwoorden, maar God zal je nooit in de steek laten. Hoop jij op de Heer? Hij zal je nieuwe kracht geven – elke dag opnieuw.

 

Wat heb je nodig? Wat zijn jouw hartsverlangens? Staat God in jouw leven op nummer 1, of zijn je verlangens stiekem belangrijker geworden? In hoeverre hoop je op God?

 

Kort gebed

Lieve almachtige, grote God, ik heb U nodig! Laat mij voelen dat U dichtbij me bent. Vader, ik geef U mijn onrust, mijn spijt, mijn wanhoop, mijn verdriet, mijn pijn… U bent mijn God en ik kies ervoor om mijn hoop op U te vestigen! Laat mij niet alleen, Heer, draag mij en toon mij uw liefde. In de naam van Jezus, amen.

 

 

Een nieuw jaar geeft nieuwe kansen!

 

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te grond gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeziërs 4:22-24

 

1. Geef je oude levenswandel op

Als je in Jezus gelooft, dan ontvang je de heilige Geest. En de heilige Geest woont in je hart, zodat Hij je van binnenuit kan veranderen naar het evenbeeld van Jezus. Vanuit onze eigen natuur zullen we steeds geneigd zijn om egoïstisch te reageren, maar de heilige Geest laat ons een nieuw perspectief zien: Hij leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Wanneer we werkelijk God zelf en het eren, dienen en liefhebben van Hem het middelpunt maken van ons leven, dan kán het niet anders of je zult gaan veranderen. Haat wordt liefde. Wanhoop wordt hoop. Angst wordt vertrouwen. Maar er is één ‘maar’, je zult zelf bereid moeten zijn om je oude levenswandel op te geven. Je moet leren loslaten. En je moet er elke dag opnieuw voor kiezen om het goede te doen en het kwade te laten. De heilige Geest zal je helpen in de dingen die jij niet kunt, maar jij zult zelf jouw deel moeten doen.

 

Welke ‘oude’ dingen zou je graag opgeven of veranderen? Wat belemmert je om ermee te stoppen? Welke rol zou de heilige Geest hierin kunnen spelen?

 

2. Vernieuw je geest en je denken voortdurend

Onze gedachten bepalen onze gevoelens en onze gevoelens bepalen ons gedrag. Dus wanneer we positief, goed gedrag willen laten zien, is het van belang dat we beginnen in ons denken. God wil dat jij je in jouw denken op Hem richt, dus niet op jezelf, niet op je problemen, niet op je pijn of verdriet, niet op wat er mis gaat in je leven… Het is gemakkelijk om te verzanden in negatieve gedachtenprocessen wanneer je gewend bent om dit te doen. Maar de volgende keer dat het er weer op lijkt dat je die negatieve kant op gaat, zeg je hardop tegen jezelf: ‘Stop! Ik wil dit niet denken! Jezus help!’ En dan haal je adem en dan ga je alles opnoemen waar je dankbaar voor bent, net zolang totdat de negatieve gedachtenspiraal ermee ophoudt: ‘Ik ben dankbaar voor…’. Je zult merken dat het gemakkelijker is om vanuit Gods kracht te leven wanneer je nadenkt over het goede wat je opbouwt en energie geeft.

 

Welke nieuwe, goede gewoonten zou God willen dat je ontwikkelt? Op welke manier zou de heilige Geest je geest en je denken willen en kunnen vernieuwen?

 

3. Leef zoals God het wil

Leven in overgave aan God, betekent dat we leven zoals God het wil. Hij heeft een prachtig plan met je leven, maar dan is het wel belangrijk dat je leert om Hem te gehoorzamen. De Bijbel is vaak heel duidelijk over wat God wel en niet wil. En de heilige Geest zal tot je hart spreken, waardoor je een soort innerlijk kompas ontvangt in het doen van het goede. Maar ook dan blijft staan: je moet wel gehoorzamen aan die stem. Wanneer je niet luistert naar de heilige Geest, zal zijn stem steeds zachter gaan klinken en wordt het gemakkelijker om de leugens van de wereld te geloven, in plaats van Gods waarheid. God wil ons met liefde beschermen, maar de vraag is: zoek je ook daadwerkelijke bescherming bij Hem? Streef naar rechtvaardigheid en heiligheid. Doe je best om te leven zoals God het van je vraagt en het zal je volkomen vreugde geven! (Johannes 15:10,11)

 

In hoeverre leef jij zoals God het van je vraagt? Kun je zijn stem verstaan of ben je je daarin aan het ontwikkelen? En zo ja, gehoorzaam je Hem dan ook altijd?

 

Kort gebed

Grote God, almachtige Vader, dank U wel dat U mij Jezus tot voorbeeld hebt gegeven. Jezus, ik wil graag leven zoals U dat deed. Heilige Geest, ik heb U daarbij nodig. Help mij om ‘de nieuwe mens’ aan te trekken. Bescherm mijn gedachten tegen het kwaad en vul mijn hart en gedachten met uw rechtvaardigheid en heiligheid. In de naam van Jezus, amen.

 

 

 

Hoop op herstel

 

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

Lucas 2:11

 

1. Het goede nieuws

Dit was de geboorteaankondiging van Jezus: geen geboortekaartje geprint en verstuurd aan alle bekenden, maar een engel die Jezus’ geboorte aankondigt aan een paar herders. En dat niet alleen, na deze woorden kwam er een heel engelenkoor om de woorden kracht bij te zetten: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Halleluja!’ Vrede, omdat we met God verzoend werden. Vrede, omdat Hij een voorbeeld van liefde was zoals God het voor ons bedoeld had, zodat we Hem kunnen naleven. Vrede, omdat we de heilige Geest kregen die ons verandert naar Jezus’ evenbeeld en zodat Hij ons de goede weg kan wijzen in ons leven. De weg van nederigheid, liefde en zachtmoedigheid – zowel voor onszelf als om uit te delen aan anderen.

 

Wat betekent het Goede Nieuws voor jou? In hoeverre verlang je naar vrede? En verwacht je die vrede van Jezus? Op welke manier brengt Hij vrede in je leven?

 

2. Jezus onze Redder

Jezus begon zijn leven, net als wij allemaal als baby. Hij moest ook leren lopen en praten. Maar het grootste verschil tussen Jezus en alle andere mensen was, dat Hij continu en altijd gehoorzaam was aan zijn hemelse Vader. En wij helaas niet. Dat is ook waarom er zoveel ellende is in de wereld. God is een God van liefde en Hij wil dat we Hem, onszelf en onze naasten liefhebben. Maar omdat we dat niet onvoorwaardelijk kunnen vanuit onszelf, is het een grote puinhoop. En toch daar, midden in die duisternis, kwam er een stralend licht voor de volken: Jezus. Hij kwam naar de wereld om Gods nabijheid te herstellen. Hij bracht het grootste offer van de hele geschiedenis, door uit eigen keuze voor ons te willen sterven. En doordat God Hem weer tot leven riep, mogen we met Hem in de overwinning staan!

 

Wat betekent Jezus geboorte voor jou? En zijn dood en opstanding? Wat voor effect heeft zijn offer voor ons allemaal op jouw leven? In hoeverre geef jij dit Goede Nieuws weer door aan mensen?

 

3. In Jezus is er hoop op herstel

Lees Jesaja 61:1-3 en laat de woorden van hoop tot je doordringen – Jezus kwam om ons hoop te geven! Wanneer we neerknielen bij Jezus en ons leven overgeven aan Hem, dan verandert er iets. Want als we onze ogen op Hem richten, in plaats van op onze problemen, dan lijken we helderder te zien waar het werkelijk om draait in het leven. Ellende, duisternis, pijn, verdriet, teleurstelling, machteloosheid, boosheid, spijt... er schijnt een Licht overheen en doorheen. In Gods handen kunnen de meest vreselijke momenten uit ons leven gebruikt worden om iets moois uit tevoorschijn te laten komen. Want Jezus kwam om je een kroon te geven – jij bent een koningskind! Hij kwam om je vreugdeolie te geven, in plaats van een rouwgewaad. Hij wil je verslagenheid omruilen voor feestkledij. Is dit mogelijk? Ja, want met God is alles mogelijk! Laten we neerknielen bij de kribbe en aanbidden onze God!

 

Waarin kun je wel wat (vernieuwde) hoop gebruiken op dit moment? In hoeverre hou je al je negatieve gevoelens vast, of mag Jezus’ Licht eroverheen schijnen? Wat gebeurt er als verslagenheid geruild wordt voor feestkledij?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, wat heerlijk is het dat we weer mogen gedenken dat U geboren werd. Dank U wel dat U ons in alles bent voorgegaan – dat U weet hoe ik mij voel. U werd niet geboren in een koninklijk paleis met pracht en praal, maar armoedig in een stal en ik dank U dat U de weg van nederigheid en zachtmoedigheid ging. Help mij om te volgen. Jezus, ik heb uw Licht nodig in deze situatie… Ik bid U voor … (vul in) en ik leg het in uw handen. Ik prijs uw heilige naam! Amen.

 

 

 

Heb elkaar lief

 

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Johannes 15:17

 

1. Jezus opdracht

Jezus kwam naar de wereld om ons het eeuwige leven te kunnen schenken en om ons te redden, niet om ons te veroordelen (Johannes 3:16,17). En daarin schuilt een grote daad van liefde, want hoe heerlijk is het om je niet veroordeeld, maar juist geliefd te voelen? Dit was zijn opdracht en Hij wilde dat wij zijn opdracht zouden volgen. Waarom is dat liefhebben zo belangrijk? Ten eerste omdat het verbinding geeft. Ons hart verlangt ernaar om verbonden te zijn met God en met andere mensen. En ten tweede: de liefde laat een mens opbloeien, zonder liefde kan geen mens leven. Het mooie van de liefde is dat, als je het uitdeelt en weggeeft aan anderen, het als een boemerang naar jezelf zal terug keren. Voel jij je ellendig? Somber? Depressief? Ga iemand liefhebben en je zult merken dat Gods liefde ook in jouw hart aan het werk gaat en je vreugde en vrede ervaart.

 

Hoe zie jij de liefde? Op welke manier is Jezus een voorbeeld van liefde voor jou en hoe kun je en wil je Hem navolgen? 

 

2. Heb elkaar lief in de praktijk

Liefhebben is heerlijk als je veel liefde terugkrijgt. Maar liefhebben kan als een zwaar juk voelen, als je iemand lief ‘moet’ hebben, die jou eigenlijk geen of amper liefde geeft. Ja, het is gemakkelijk om je vrienden lief te hebben zegt Jezus, maar Ik vraag je om ook je vijanden lief te hebben en om voor hen te bidden (Matteüs 6:43-48). Oef, dat is nogal wat. Het is niet voor niets een opdracht die Jezus geeft: ‘Heb elkaar lief.’ Het is geen optie of vrijblijvendheid, liefhebben is een keuze. En die keuze wil niet zeggen dat je de liefde in je hart voelt, voordat je een ander kunt liefhebben. Kom je liefde (of wijsheid, of energie) tekort? Bid God erom en Hij zal het je graag in overvloed geven! Ja, inderdaad in overvloed: je hoeft niet vanuit karigheid of leegte uit te delen, God geeft altijd zo overvloedig, dat je van daaruit mag uitdelen, zonder dat je zelf tekort komt.

 

Wie zou wel wat van jouw liefde kunnen gebruiken? Wat betekent het voor jou dat ‘de liefde een keuze is’? Op welke momenten is het belangrijk dat jij ervoor kiest om lief te hebben – om een mijl verder te gaan – om iets te geven wat je iets kost?

 

3. Liefde vanuit Jezus’ geborgenheid

Let er ook op waar deze tekst staat. Het staat aan het einde van het eerste deel van Johannes 15, daar waar Jezus uitgebreid heeft gesproken over het ‘in Hem blijven’ waardoor we ‘veel vrucht kunnen dragen’. De liefde is een van de vrucht van de Geest, wanneer we in Jezus blijven, zal Hij ons vullen met de vrucht die we nodig hebben. ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als jij je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf’ (Johannes 15:9,10). Oftewel: ‘volg mij na. Ik leef vanuit liefde, ik denk vanuit liefde, ik spreek vanuit liefde en ik handel vanuit liefde. Niet vanuit mijn eigen liefde, maar vanuit de liefde van Mijn Vader…’ En waarom stelt Jezus dit? ‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (vers 11). Wat een rijkdom en wat een geweldige belofte!

 

Wat geeft het liefhebben jou? Wanneer voel je echte vreugde in je hart en hoe kun je die vreugde behouden? Hoe zou je die vreugde kunnen delen met de mensen om je heen?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, ik bid U dat U mij helpt om uw voorbeeld te volgen. Ik wil liefhebben, zoals U heeft liefgehad. Leer mij hoe ik dat kan doen. Heilige Geest, geef mij elke dag meer van uw rijke liefde, niet karig, maar zo overvloedig dat ik niet anders kan dan het uitdelen! Amen.

 

 

Hoe stop je met negatief pleasen?

 

Eén van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden.

Johannes 6:8-11

 

Kenmerken van een zelfbewuste pleaser

(jongetje – uit het boek "Nee is oké")

 

1. Toont initiatief

Vergis je niet, ook kinderen kunnen zelfbewust pleasegedrag vertonen. Kinderen die goed gehecht zijn en die hun identiteit, zelfvertrouwen en autonomie goed hebben ontwikkeld, hebben graag iets voor anderen over. Ze vinden het heerlijk om mee te kunnen doen met de volwassenen en maken heel graag anderen blij. Sommige ouders hebben het idee dat ze hun kinderen altijd moeten opporren om iets voor anderen te doen, maar heel vaak kunnen kinderen ineens verrassen door het initiatief dat ze tonen; ze geven je bijvoorbeeld ineens een tekening ‘voor de zieke buurvrouw’, of helpen je eraan herinneren dat de poes nog eten moet hebben, of helpen je de vaatwasser uit te ruimen. Dit jongetje staat in de Bijbel, omdat hij zo onbevangen en stoer was dit geloofsinitiatief te nemen. Daar waar de volwassenen zich lieten leiden door hun ratio, liet hij zich leiden door zijn hart!

 

Voorbeeld van Jezus

Jezus vindt het heerlijk wanneer mensen naar Hem toekomen met hun nood – Hij wil ze graag helpen, maar de meeste mensen lossen hun problemen liever zelf op. Toon initiatief en ga naar Jezus toe met wat je hebt of met wat je bezighoudt (naar Johannes 15: 16). 

 

2. Biedt aan wat hij kan geven – niet meer en niet minder.

Volwassenen laten zich zo vaak overweldigen door de grootheid van dingen, of maken dingen zelf tot iets groots. Kinderen kijken daar niet naar. Ze zeggen gewoon: ‘Dit is wat ik kan en dat kan ik niet, wil je me helpen?’ Het jongetje biedt Jezus aan wat hij heeft. Hij schaamt zich niet en voelt zich er ook totaal niet schuldig over dat hij niet genoeg heeft om vijfduizend mensen te voeden. Hij doet gewoon wat hij kan en hij geeft wat hij heeft. Wat kunnen veel pleasers toch moeilijk zijn in het wel of niet geven: aan wie dan? Hoe dan? Waarom dan? Wat denkt die ander daar dan van? Hoe zal het overkomen? En wat als ik aan die geef en dan aan die niet…? Wat een energieverspilling! Als zelfbewuste pleaser durf je gewoon te geven wat je hebt en ben je blij dat je kunt geven. Zelfs als je daarmee anderen misschien op hun tenen trapt, omdat zij ook iets hadden willen hebben… Je legt het gewoon uit (communiceert liefdevol en duidelijk) en zegt iets als: ‘Ik heb iets voor Els meegenomen, want ik dacht dat ze dat wel kon gebruiken.’ Of je de volgende keer iets voor Piet en Truus meeneemt of niet, daar hoef je het helemaal niet over te hebben. En wat zij ervan vinden? Dat maakt jou niet uit.

 

Voorbeeld van Jezus

Jezus laat ons zijn vrede na, dat is een bijzondere vrede, die de wereld niet geven kan. Als jij je tekort voelt schieten, bid dan om die vrede (naar Johannes 14: 27).

 

3. Gelooft in Gods voorziening.

Wat heerlijk als je zo’n vertrouwen hebt, dat je geeft wat je kunt geven en dan gewoon verwachtingsvol uitziet naar wat Jezus daar verder mee gaat doen. Het is toch prachtig dat dit jongetje zich niet laat wegjagen door het ongeloof van de leerlingen van Jezus? Hij had zich zo gemakkelijk kunnen laten ontmoedigen door hun woorden (‘Wat hebben we hier nou aan?!’), maar hij gelooft in Jezus en hij weet dat God het onmogelijke mogelijk kan maken. Daar houdt hij zich aan vast.

 

Voorbeeld van Jezus

Jezus is de Rots op wie we altijd kunnen bouwen, wie op Hem zijn leven bouwt, komt niet bedrogen uit (naar Matteüs 7: 24, 25).

 

Bewustwording

Wat zou er gebeuren als je, telkens als jij je bang voelt (bang om erkenning kwijt te raken, vriendschappen, bezit of gezondheid), gaat bidden in plaats van zelf wat te proberen? Natuurlijk wil God graag dat je met eigen initiatieven komt. En Hij geniet ervan om je aan het werk te zien. Maar als je vergeet Hem te betrekken in wat er op je afkomt, reageer je vaak vanuit angst en zelden vanuit liefde of ontspanning, terwijl je juist dán tot de beste oplossing komt. Een zelfbewuste pleaser voelt zich, boven alles, geliefd door zijn hemelse Vader. En ja, het leven is nu eenmaal lastig met al die mensen om je heen, die allemaal iets van je willen… Maar God is almachtig en Hij is altijd bij je.

 

Bijbelse waarheid

‘Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij’ (Jozua 1: 9).

 

Wat een mooie beloften heeft God toch gedaan in zijn Woord. Beloften waar jij je aan vast mag houden en waar jij je aan kunt optrekken! Wat kunnen mensen toch prachtige eigenschappen ontwikkelen, wanneer ze zich laten helen door de liefde van God, zodat ze zelfbewuste pleasers worden zoals Jezus.

 

 

Leven vanuit dankbaarheid

 

Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.

Lucas 17:15,16

 

Lees Lucas 17:11-19

 

1. Ga in geloof

In de tijd van Jezus waren er veel ziektes waar mensen niet van konden genezen. Er waren geen ziekenhuizen zoals wij die nu kennen en zeker wanneer een ziekte besmettelijk was, waren mensen heel bang om zelf besmet te worden. Daarom werden de mensen die aan dergelijke besmettelijke ziektes leden buiten de gemeenschap gehouden. Jezus kwam in dit verhaal tien mannen tegen die aan huidvraat leden. Als een automaat deden zij wat hen geleerd is om te doen: ze hielden afstand. Maar kennelijk herkennen ze Jezus als de man die kan genezen en ze beginnen wel naar Hem te roepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Jezus heeft medelijden met hen, maar zoals wel vaker geeft Hij hen een bijzonder antwoord: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Nou was het in de tijd de regel dat mensen die genazen van huidvraat zichzelf aan de priesters moesten laten zien om daadwerkelijk genezen verklaard te worden, waardoor ze weer deel mochten hebben aan de gemeenschap. Maar deze mannen waren nog helemaal niet genezen! En toch zei Jezus: ‘Ga…’. En ze gingen.

 

Waarin zou het goed zijn dat je in geloof stappen gaat zetten?

 

2. Ga je laten zien

Het is veel vaker te lezen in de Bijbel dat God eerst bepaalde dingen vraagt om te doen, voordat mensen ontvangen wat ze graag willen hebben. Door in geloof op weg te gaan, maakten deze mannen een statement van vertrouwen: ‘ik ga, want ik geloof dat U mij zult genezen, ook al zie ik het nu nog niet.’ Waarschijnlijk hielp het ook dat ze met elkaar - alle tien - op pad gingen naar de priesters, want ‘als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer…’. En je kunt je de reacties voorstellen als ze gaandeweg merken dat ze inderdaad genezen. Wat een wonder! Waarschijnlijk zagen ze het eerst bij elkaar dat de huidvraat langzaam verdween, maar toen: ‘Wauw, zie je dat? Ik ben ook aan het genezen? Snel rennen, we moeten ons aan de priesters laten zien…!’ Want door onze genezing of andere goede gaven van God te laten zien aan andere mensen, wordt het niet alleen voor onszelf bevestigd dat we inderdaad die gaven gekregen hebben, maar kan ook het geloof van die ander groeien: ‘Wauw, God is echt een goede God!’ En ook als diegene (nog) niet heeft gekregen wat hij of zij graag zou willen, dan geeft het toch hoop en vertrouwen dat God ook vandaag nog steeds een genezend en genade gevend God is. Getuigenissen van anderen helpt je, om je ogen en je hart geopend te houden voor wat God jou wil geven.

 

Op welke manier kun jij van Gods grootheid in jouw leven getuigen?

 

3. Ga terug

En dan dat belangrijke stukje: ga terug. Dank God voor alles wat Hij geeft. Dank Hem onder alle omstandigheden. Zoals het me zo trof dat Betsy (de zus van Corrie ten Boom, die met elkaar in het verschrikkelijke kamp Ravensbrück zaten in de Tweede Wereldoorlog) zelfs dankte voor de vlooien… Terwijl Corrie dat nou wel wat overdreven vond, antwoordde Betsy: die vlooien zorgen ervoor dat de Duitsers onze barakken niet binnenkomen, dus daarom ben ik God dankbaar. Wat een geloof, wat een vertrouwen en wat een bijzonder geopende ogen voor álle (goede) gaven die God geeft. God geniet ervan wanneer we Hem bedanken, net zoals ouders het heerlijk vinden om een kus of knuffel te krijgen van hun kinderen wanneer ze iets liefs voor hen hebben gedaan… We kunnen zo weinig doen voor God, omdat we Hem nooit zullen kunnen overtreffen in zijn liefde of genadegave voor ons, maar we kunnen Hem wel danken en daar is Hij heel blij mee!

 

Op welke manier dank jij God? Hoe zou je dat vaker of meer kunnen doen? Wat doet die dankbaarheid met je eigen hart?

 

 

Sta op en schitter!

 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is over jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van de je schijnsel.

Jesaja 61:1-3

 

1. Sta op en schitter

Het klinkt zo gemakkelijk: sta op en schitter, maar voor veel mensen is het helemaal niet vanzelfsprekend om te schitteren. Het kan zijn dat je hebt geleerd om ‘maar normaal te doen’. Of het kan zijn dat je teveel naar anderen geluisterd hebt in plaats van naar je eigen hart, waardoor je niet meer weet hoe je moet schitteren. Het kan net zo goed zijn dat je wel degelijk schittert, maar niet weet dat je het doet; doordat je bijvoorbeeld altijd klaar staat voor anderen of doordat je zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid uitstraalt, of doordat je gewoon jaar in jaar uit trouw en met liefde doet wat je moet doen… Dat je schittert is belangrijk, maar het is net zo belangrijk om op te staan wanneer je schittert, zodat iedereen het kan zien. Laat Gods liefde in jou maar zichtbaar worden aan de hele wereld. Durf op te komen voor het geloof in je hart. Reageer op de heilige frustratie die in je broeit en doe er wat aan. Heb het lef en de vrijmoedigheid om Gods stem in jouw leven te gehoorzamen… en je zult daarmee opstaan en schitteren.

 

Wat doen de woorden ‘sta op en schitter’ met jou? Geeft het je vreugde om te mogen schitteren of ervaar je het eerder als last of plicht? Op welke manieren kun jij schitteren? In welke omstandigheden vind je het moeilijk om te stralen?

 

2. Licht in de duisternis

Jezus riep ons op om het licht van de wereld te zijn. God is liefde en Hij wilde helemaal geen donkere aarde. Het eerst wat Hij schiep toen het nog woest en doods was, was het licht. Licht is belangrijk! Hoe donkerder de omgeving is waarin jij je begeeft, des te meer zal jouw licht opvallen. Soms is het beangstigend om je licht te laten schijnen: om voor je bijbels standpunt uit te komen; om mensen te vragen niet te vloeken; om niet mee te gaan met corruptie, ook al werkt je hele afdeling eraan mee; om niet te luisteren naar roddel; om … vul maar in. Jij bent een licht in de duisternis als je reageert zoals Jezus zou hebben gedaan. Als jij je niet laat meesleuren door moedeloosheid, verdriet, boosheid, of wrok, maar als jij je iedere keer weer op God en op zijn liefde richt. Hoe helend is het als je een uitbrander verwacht en je krijgt een glimlach? Als er geen angst is, maar liefde? Als er geen chagrijnigheid is, maar vreugde?

 

Op welke momenten heb jij ervaren dat je als een licht in de duisternis scheen? Hoe zou je meer licht kunnen uitstralen naar je omgeving toe? Wie heeft er meer van jouw licht nodig?

 

3. Jij bent belangrijk

Er is maar één jij op deze wereld. Als jij jouw plek niet inneemt, dan kan niemand anders dat gat opvullen zoals jij dat kunt. Dus: jij bent belangrijk. Gooi die korenmaat (Matteüs 5:15) die jouw licht verduisterd van je af. Jij bent waardevol voor deze wereld; hoe groot of hoe klein jouw taak ook is. Heb God lief boven alles. Hou van jezelf. Zet je talenten en gaven in om de wereld te dienen en lief te hebben. Gebruik de mogelijkheden die op je pad komen. Zie hoe God jou door het lijden en moeilijk omstandigheden heen leidt, waardoor je geestelijk groeit. Richt je op God, bid onophoudelijk en lees de Bijbel met vreugde, zodat de heilige Geest je elke dag meer zal veranderen naar het evenbeeld van Jezus. God heeft ervoor gekozen om zijn licht door jou heen te stralen…

 

Ben jij bereid om te schitteren voor Hem en zijn eer? Wat doet het met je dat je niet zelf het licht hoeft te zijn, maar dat de heilige Geest in jou zijn licht laat schijnen? Op welke manier zou jij andere christenen kunnen en willen aansporen om de korenmaat van hun lichtje af te zetten om werkelijk te kunnen stralen?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, dank U wel dat U mijn voorbeeld bent. U weerspiegelde Gods licht elke dag opnieuw en ik bid U dat U mij helpt om hetzelfde te doen. Heilige Geest, ik bid U dat U mij helpt om de korenmaat af te zetten, zodat ik elke dag meer vanuit uw liefde en licht zal schitteren. In de naam van Jezus, amen.

 

 

 

Wees niet bang, God is met je!

 

Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeft niets te doen.’

Exodus 14:13,14

 

1. Wees niet bang

Het zijn zulke bemoedigende, maar ook moeilijke woorden die God spreekt als Hij via Mozes laat weten dat het volk niet bang hoeft te zijn. De Bijbel staat vol met woorden van deze strekking, omdat God iedere keer wil laten zien dat wie op Hem vertrouwt nooit bedrogen uit zal komen. Maar o, wat is het toch vaak lastig om niet bang te zijn, om je geen zorgen te maken en om te blijven vertrouwen op de Heer, terwijl de omstandigheden roepen: ‘Je gaat ten onder! Dit lukt je nooit! Je gaat failliet! Je wordt werkloos en je krijgt nooit meer een baan…!’ of andere woorden in dezelfde strekking. Maar denk eraan Wie het zegt. Het zijn niet zomaar woorden, het zijn Gods woorden. Hij is niet alleen de almachtige Schepper van hemel en aarde, Hij is ook je Vader. En Hij zorgt voor je.

 

Wat doen Gods woorden ‘wees niet bang’ met je? Geven ze je moed en hoop of komt de lading ervan maar moeilijk in je zorgen makende hart binnen? Waar maak jij je zorgen over of waar ben je bang voor? En hoe zou jij je voelen als je al die angsten in Gods handen zou leggen?

 

2. Wacht rustig af

God weet wat je nodig hebt en vaak geeft Hij ook allerlei zegeningen waarvan we zelf nog niet eens wisten dat we daar behoefte aan hebben. Ergens vinden we het vaak zelfs vanzelfsprekend dat Hij voor ons zorgt en dat Hij voorziet, alsof we er recht op hebben. We gaan er vanuit dat we gezond blijven, dat we goede relaties hebben, een leuke baan, genoeg geld en gezellige vrienden. De angst en het zorgen maken komt pas wanneer één van die dingen ineens niet meer ‘goed’ of ‘geweldig’ zijn. Laat staan als het (ineens) heel slecht gaat… Wat is jouw reactie? Raak je in paniek of ga je bidden? God wil graag dat we bidden. Hij wil dat we Hem aanroepen, maar niet alleen in tijden van nood. Hij wil graag een relatie met je opbouwen. Vanuit een relatie ontstaat er vertrouwen. En vanuit vertrouwen kunnen we bidden (ons hart uitschreeuwen bij God) en wachten totdat Hij ingrijpt. Ja, het is bid en werk, oftewel: je vraagt God om je te helpen, maar je onderneemt ook zelf actie. Waar het om gaat is dat je rust en vrede mag ervaren in de acties die je onderneemt. Want: alleen de zegen van de Heer maakt rijk en zwoegen voegt daar niets aan toe…!

 

Wat is jouw reactie op de momenten dat dingen anders lopen dan dat jij wil of wanneer het slecht met je (of met je geliefden) gaat? Bid je vol vertrouwen dat God je bij zal staan en verwacht je ook dat Hij dat zal doen? Of bid je, terwijl je eigenlijk niet gelooft dat God je te hulp zal schieten?

 

3. De Heer zal voor u strijden

Uiteindelijk zijn we allemaal compleet afhankelijk van God. Hoe zeer we ook zelf van alles kunnen en willen doen, als God het niet geeft, dan hebben we lege handen. Hij is het die je elke dag adem geeft. Hij is het die de zon doet opkomen en die de gewassen besproeit met regen, zodat we kunnen eten. Het is God die échte vrede en vreugde kan geven. En zo is het ook God die de strijd voor je zal winnen, als je dreigt te verliezen. Zo vaak zien we in de Bijbel dat het volk van Israël moest strijden. En eigenlijk altijd werd hun overwinning of verlies direct gekoppeld aan het wel of niet vertrouwen op de Heer of aan het wel of niet gehoorzamen aan de Heer. Nu luidde de opdracht: ‘wees niet bang en wacht rustig af.’ Ze hadden ervoor kunnen kiezen om zelf de strijd aan te gaan, óf ze zouden rustig afwachten en God vertrouwen dat Hij zich aan zijn woord houdt. En dan die prachtige woorden: ‘je zult de Egyptenaren die je hier ziet nooit meer terugzien…’ Oftewel: Ik schakel de vijand voor je uit!

 

Welke ‘Egyptenaren’ zou jij nooit meer willen terugzien? Zijn er gebieden in je leven waarop jij strijd ervaart? In hoeverre verwacht je van God dat Hij je helpt of ben je zelf aan het strijden? Wat wil God dat je doet? En in hoeverre ben je gehoorzaam aan de stem van God?

 

Kort gebed

Lieve Vader, ik dank U dat U God bent. Ik dank U dat U alles in uw almachtige handen hebt! Ik geef U mijn strijd op … (vul in) gebied. Ik wil zelf strijden als U dat van mij vraagt. Maar ik wil ook in vertrouwen kunnen wachten op U als U mij aangeeft dat U de strijd zult strijden. Ik geef U mijn verlammende gedachten en ik geef U mijn angsten. Dank U wel dat U altijd bij mij bent en dat U voor me zorgt! In de naam van Jezus, amen.

 

Zingend door het leven!

 

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangen luisterden aandachtig naar hen.

Handelingen 16:25

 

1. Zingen in de gevangenis

Het is gemakkelijk om te zingen als je blij bent. Zingen als je niet lekker in je vel zit, is voor de meeste mensen een stuk lastiger. Als je het hele hoofdstuk van Handelingen 16 leest, dan weet je dat Paulus en Silas opgesloten zitten in de gevangenis. En niet zomaar, maar ‘in de binnenste kerker, met hun voeten gesloten in een blok’ (vers 24). Nou reken er maar op dat het geen pretje was om in die tijd in de gevangenis gegooid te worden, terwijl ze notabene onschuldig waren! Soms kunnen je omstandigheden je het gevoel geven dat je in een gevangenis opgesloten zit. En juist daarom geeft dit voorbeeld nieuwe hoop en moed. Want als Paulus en Silas onder deze omstandigheden nog steeds konden bidden en zingen, dan weet je zeker dat God ook jou een lied in je hart wil geven!

 

Heb jij een ‘gevangenis’ waarin je vast zit, waardoor jij je moedeloos of wanhopig voelt? Misschien qua financiën, misschien in je huwelijk, of met kinderen die veel aandacht van je nodig hebben, misschien in je werk of in de kerk…?

 

2. Zingen voor God

Gewoon zingen is heel goed voor je geest en je lichaam (qua weerstand, energie, geheugen, humeur), en als je zingt voor God is dit ook goed voor je ziel. Zingen voor God, voor Jezus en voor de heilige Geest, zorgt ervoor dat je boven je situatie en omstandigheden uitgetild wordt. Paulus en Silas zongen vol overtuiging dat God hen niet in de steek gelaten had. Zingen verkort de wachttijd. Ze gaven het niet op, maar bleef volharden in gebed en gezang. En toen: ‘Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.’ (vers 26). Als je geduldig uitziet naar wat God gaat doen, dan zál Hij antwoord geven!

 

Waarin zou je graag een antwoord krijgen van God? In hoeverre maak je er tijd voor om te zingen voor God? En wat doet dit met je als je het doet?

 

3. Zingen voor anderen

Paulus en Silas zongen om God groot te maken. En zoals zo vaak het geval is, als we volledig gericht zijn op God en niet op onszelf, kunnen we onbewust ineens een zegen zijn voor de mensen om ons heen: ‘De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.’ Als jij zingt voor God, zal Hij niet alleen jouw hart vullen met liefde en nieuwe hoop en kracht, dan kan Hij ook de harten van anderen aanraken. Misschien zijn het kleine zaadjes, elk zaadje is er één! Dus: zing en zie uit naar wat God in jouw leven en in de levens van mensen om je heen gaat doen.

 

Op welke manier zou jij tot zegen kunnen zijn voor anderen?

 

Kort gebed

Lieve Vader in de hemel, ik bid U dat U mijn hart laat zingen! Heilige Geest, geef me woorden en muziek in mijn hart, zodat ik U groot kan maken. In welke omstandigheden ik ook verkeer… Grote God, ik wil U danken en ik wil mijn vertrouwen uitspreken in U. U bent de almachtige Schepper van hemel en aarde, maar ook van mij en ik dank U dat U ook mijn Vader en Vriend wil zijn. In de naam van Jezus, amen.

De weg van de waarheid maakt vrij

 

Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen. Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan. Spreuken 4: 24,25

 

1. Neem nooit leugens in de mond

Nooit is een groot woord. Denk eens eerlijk na over jezelf: neem jij werkelijk nooit leugens in de mond? De meeste christenen zullen hun best doen om in elk geval geen grote leugens te verspreiden (tenminste dat hoop ik dan maar…), ook de kleine leugens tellen als we deze tekst lezen. Een leugen is volgens De Dikke van Dale: ‘een met opzet uitgesproken onwaarheid.’ Helaas is het zo dat een leugen in de wereld ook vaak ‘een onbewust uitgesproken onwaarheid’ is. Een leugen vanuit Gods perspectief is namelijk ook: de halve waarheid vertellen, roddelen, overdrijven, geringschatten, antidateren op een brief, een leugentje om bestwil vertellen, slijmen, negatief denken over iemand maar je positief uitspreken, (indirect) samenwerken met leugenaars en bedriegers, jezelf indekken terwijl je weet dat jij (gedeeltelijke) schuld hebt, zeggen dat je van God houdt terwijl jij je broeder of zuster haat…

 

Welke (kleine of grote) leugens herken jij in je leven? Hoe zou jij je voelen als je altijd de waarheid zou denken, spreken en daar vanuit zou handelen?

 

2. Elk mens recht in de ogen kunnen zien

Kun jij elk mens recht in de ogen zien, wetende dat jij ten opzichte van iedereen de waarheid spreekt en altijd hebt gesproken? Begin eens met jezelf: kijk in de spiegel. Wat zie je? Wat zeg je over jezelf? Is dit Gods waarheid of zijn dit eigenlijk leugens? Het is zo ontzettend gemakkelijk om woorden te gebruiken als ‘Ik kan dit niet. Het lukt me nooit!’ Is dit waar? Kun je het echt niet? Gaat het echt nooit lukken? Denk de waarheid, spreek de waarheid en handel vanuit waarheid. Continu en altijd. Elk mens recht in de ogen kunnen zien, beginnende bij jezelf. Toets je eigen gedachten aan Gods waarheid. Zijn jouw gedachten waar? Zijn ze edel? Zijn ze rechtvaardig? Zijn ze zuiver? Zijn ze lieflijk? Zijn ze eervol? (Filippenzen 4:8)

 

Bij wie heb je de neiging om je ogen neer te slaan? Als Jezus nu voor je neus zou staan, zou je Hem dan volledig recht in de ogen kunnen kijken?

 

3. Laat je vullen door de heilige Geest

God kan niet liegen. Wij helaas wel… En dat komt door de zonde die in ons is. Maar de zonde heeft niet het laatste woord. ‘U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst’ (1 Johannes 4:4). Lees deze zin een aantal keer, hardop biddend aan jezelf voor. Besef je dit? Hij die in jou is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Jij kunt je denken, spreken en handelen misschien niet zuiveren, maar de heilige Geest kan het wel! Het enige wat Hij van je vraagt is dat je met hem meewerkt en dat jij je verzet tegen de duivel. Wees je bewust van de leugens in je leven en weiger om deze nog langer te denken, uit te spreken of vanuit leugens te handelen. Ga voor de waarheid, want Gods waarheid maakt je werkelijk vrij!

 

Hoeveel ruimte geef je aan de heilige Geest om je te veranderen? Op welke gebieden heb jij het nodig om je echt bewust te gaan verzetten tegen de duivel en Gods bescherming te ontvangen?

 

Kort gebed:

Lieve Vader in de hemel, ik wil recht voor U kunnen staan en ik wil niet mijn ogen neer hoeven slaan. Ik bid U, heilige Geest dat U mij laat zien op welke gebieden ik niet (helemaal) vanuit uw waarheid leef. Wat wilt U verbeteren en veranderen in mijn leven? Spreek tot mijn hart en verander mij. In de naam van Jezus, amen.

 

 

 

Inspiratiebrief 33

Rust in je ritme

 

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.

Spreuken 10:22

 

1. Leer ontvangen

Deze spreuk is één van de meest rustgevende spreuken uit de Bijbel. Lees de tekst nog eens en denk biddend na over wat God jou vandaag wil zeggen. Natuurlijk is het belangrijk dat je iets doet met de talenten en mogelijkheden die God je heeft gegeven. Tegelijkertijd mag je het resultaat van jouw inspanningen loslaten, omdat dit in zijn handen ligt. Hij weet wat goed voor je is. God weet welke zegeningen (en ook welke beproevingen…) jou het beste tot je recht zullen laten komen en op welke manier jij het beste kunt bijdragen aan het bouwen van zijn koninkrijk. Leer ontvangen en leef in ontzag voor de Heer: zet Hem op de eerste plaats in je leven, want alleen dan zul je zijn zegen werkelijk kunnen ontvangen zoals Hij het je wil geven. Het is net als een cadeau wat je aan je kind wilt geven. Als je kind telkens wegloopt, dan kun je het mooiste cadeau willen geven wat je maar kan bedenken voor je kind, maar ja… als het niet aangepakt wordt… Of als het wel aangepakt, maar niet uitgepakt wordt, dan heeft je kind er niets aan. Ik bid je toe dat jij als een kind zult zijn dat met de armen wijd open, elke dag op je hemelse Vader zal afrennen om te ontdekken wat voor heerlijks Hij vandaag voor je heeft ingepakt!

 

In hoeverre ervaar jij God als je Vader? In hoeverre geeft de bijbeltekst je rust en vrede? Wat hou je vast, terwijl je het eigenlijk in Gods handen zou moeten leggen? Waarin zou je meer rust willen ontvangen?

 

2. Richt je op Gods zegen

Als we het woordje ‘rijk’ lezen, dan is het bijna logisch dat we meteen denken aan geld. Als je veel geld hebt, dan ben je rijk. Ja, het is fijn om geld te hebben, maar méér geld dan je nodig hebt, maakt je niet perse gelukkiger. Sterker nog: uit onderzoek is gebleken dat iemand die een loterij heeft gewonnen na een jaar net zo gelukkig is als iemand die verlamd is geraakt bij een ongeluk… Hoe komt dat? Nou bijvoorbeeld, doordat mensen die (ineens) zoveel geld hebben, er ook angstiger door worden: ‘wat als iemand mij besteelt?’ Of doordat vrienden jaloers reageren. Gods zegen geeft ons veel meer dan rijkdom in materiële zin. En het bestaat uit heel andere dingen, zoals vreugde en vrede die alle verstand te boven gaat; liefde, in plaats van angst; hoop omdat Jezus de vijand overwonnen heeft; zekerheid, omdat je door Jezus het eeuwige leven hebt gekregen. Kijk niet naar de rijkdom van de wereld, maar luister naar de zachte fluisteringen van de heilige Geest: Hij zal je laten zien welke zegeningen God je vandaag gegeven heeft! Alleen Gods zegen en dat wil ik echt benadrukken: alleen zijn zegen zal je werkelijk rijk maken.

 

Wat betekent Gods zegen voor jou? Wanneer voel jij je rijk? Waar maak je je zorgen om en op welk gebied in je leven zou je graag Gods zegen ontvangen?

 

3. Stop met zwoegen

De wereld roept ons op om te zwoegen: we moeten vooral hard werken en productief zijn, pas dan ben je geslaagd. Als je stopt met zwoegen en niet meer kan zeggen dat je heel ‘druk’ bent, dan ben je een mislukking… Maar niet in Gods ogen! God vindt het heerlijk als we in zijn rust en vrede wandelen. Als we ons niet laten overspoelen door de druk van de wereld, maar in plaats daarvan telkens terug gaan naar Hem met de vraag: ‘Heer, wat wilt U dat ik nu doe?’ God vindt mensen belangrijk. Voor Hem ben je succesvol als je (vaak tegen de stroom in) tijd maakt voor de liefde. Waarom zou je zwoegen? Waarom zou je alles wat je doet vanuit eigen kracht doen, terwijl God je alles wil geven wat je nodig hebt? Maar ook: waarom zou jij alle last en nood van de mensen om je heen dragen, terwijl de wereld onder Gods uiteindelijke verantwoording valt?

 

Op welke gebieden in je leven ervaar je dat je aan het zwoegen bent? Waarin loop je God misschien voor zijn voeten, omdat jij dingen aan het doen bent, die Hij helemaal niet van je vraagt? Hoe zou jij je voelen als je zou stoppen met zwoegen?

 

Kort gebed

Lieve Vader, dank U wel voor deze heerlijke bijbeltekst. Dank U wel dat ik mijn talenten mag gebruiken en mag inzetten voor uw koninkrijk, maar dat het ‘succes’ niet van mij afhangt. Dank U wel dat ik mijzelf dus niet hoef te roemen als het goed gaat en dat ik mijzelf ook geen mislukking hoef te voelen als de resultaten tegenvallen. Vader, ik vertrouw op U. En ik bid U om meer geloof en meer vertrouwen, dat U werkelijk mijn hele leven in uw handen hebt. In de naam van Jezus, amen.

Inspiratiebrief 32

Zomerdroogte

 

Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

Psalm 42:1,2

 

1. Geestelijke alarmbellen

Als we niet zouden merken dat ons lichaam uitdroogt, dan waren we als mens allang uitgestorven. Maar omdat je lichaam vocht nodig heeft om goed te functioneren, zijn er tal van alarmbellen in ons lichaam aangebracht die gaan rinkelen, zodra er een mogelijk vocht tekort ontstaat. Als we goed opletten, zijn er ook alarmbellen die gaan rinkelen als we geestelijk uitgedroogd zijn. Geestelijk uitgedroogd word je als je te weinig tijd met God doorbrengt, als je te weinig écht bidt of als je verzuimt om in zijn woord te lezen. En de alarmbellen? Je wordt chagrijnig, onrustig, gespannen, onzeker, angstig, kortaf…

 

In hoeverre ben jij je bewust van je geestelijke alarmbellen? En reageer jij ook op die alarmbellen? Op welke gebieden of in welke relaties voel jij je ‘uitgedroogd’? Wat zou je hieraan kunnen doen?

 

2. Dorst naar God

Onze geestelijke dorst is ons verlangen naar God. Hij heeft die hunkering naar Hem zelf aan ons gegeven, zodat we op zoek zouden gaan naar Hem. Als mens wil jij je geliefd voelen en bevestigd weten, de Enige die deze leegte werkelijk kan opvullen is God zelf. De dorst naar God is onze redding. Als we die dorst niet zouden hebben, dan zouden we niet op zoek gaan naar dat ‘stromende water’, oftewel we zouden God niet nodig hebben. Daarbij denk ik aan de prachtige woorden uit Jeremia 17:7,8: ‘Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.’ Laten wij zijn als deze boom, met onze wortels continu in het levende water van Gods liefde, zodat we nooit geveld zullen worden door ‘droogte’ (lees: een slecht huwelijk, werkloosheid, ziekte, gemis van een geliefde, pijn…), maar dat we, ondanks die droogte vrucht zullen dragen voor onze levende, liefdevolle God!

 

In hoeverre ben jij je bewust van jouw dorst naar God? Wat zou er gebeuren als je vanaf vandaag consequent zou bidden: ‘Vader, geef mij dorst naar U alstublieft.’? Op welke manier draag jij vrucht?

 

3. Gods gelaat aanschouwen

De Psalmist schrijft dat hij ernaar verlangt om het gelaat van God te aanschouwen. Heel begrijpelijk! Als je een gesprek aan wil gaan met je partner, een goede vriendin of met je kind, of als je wilt weten hoe het werkelijk met hem of haar gaat, dan wil je zijn of haar gezicht zien, niet zijn of haar rug. Je wilt iemand in de ogen kunnen kijken. Ik kan in Davids (mijn man) ogen zien dat hij van me houdt, en juist als ik dat zie, dan voel ik mij geliefd en is het zoveel gemakkelijker voor mij om van hem te houden. Als we God in de ogen zouden kunnen kijken, dan weet ik zeker dat we echt voor altijd zouden wéten dat Hij van ons houdt. Ons hart, zou die Liefde willen beantwoorden met onze eigen onvolmaakte liefde. Nu doen we het nog met zijn stromende levende water, oftewel met Gods woord en zijn fluisteringen in ons hart. Maar op een dag zullen we ‘oog in oog staan’ (1 Korintiërs 13:12). Wat een geweldige dag zal dat zijn!

 

Hoe sterk is jouw verlangen om God te willen leren kennen? Om Hem elke dag te ontmoeten? Om zijn gelaat te kunnen zien? Om zijn liefde voor jou te voelen? En wat doe je met dat verlangen?

 

Kort gebed

Vader God, mijn ziel verlangt naar U. Ik wil U kennen. Ik wil U prijzen en eren om Wie U bent. Vader, ik bid U voor nog meer dorst naar U en naar uw woord, zodat ik echt zal smáchten en geen genoegen zal nemen met een beetje tijd voor U. Dit bid ik U ook voor mijn geliefden. Ik wil dat U het middelpunt van mijn leven bent! In de naam van Jezus, amen.

Inspiratiebrief 31

Luisteren naar de juiste stem

 

Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.

Johannes 10:2-4

 

1. Jezus roept jou

Er is zoveel ruis in de wereld, dat het soms moeilijk is om al die verschillende stemmen te onderscheiden. Wanneer spreekt God? Wanneer spreekt de duivel om je te verleiden? Wanneer zijn het je eigen gedachten? Jezus zegt dat we zijn stem zullen kunnen herkennen, ook al spreken er andere stemmen. Dit kan pas, wanneer wij werkelijk zijn schapen zijn. Echte schapen herkennen de stem van hun herder, omdat zij zijn stem elke dag horen. Ze zijn vertrouwd met hem. Net zoals, wanneer je beste vriend (of vriendin) belt, je onmiddellijk hoort dat hij het is, ook al heeft hij zijn naam nog niet genoemd. Je herkent zijn stem, omdat zijn stem vertrouwd is voor je. Jezus roept je om Hem te volgen. Hij wil je uit de stal (je veilige comfort zone) leiden, om op weg te gaan met Hem. ‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren Hand’!

 

In hoeverre beleef je intimiteit met Jezus? Welke plek heeft Hij in jouw leven? Lees je de Bijbel en bid je, zodat je steeds vertrouwder raakt met zijn stem? Op welke manier denk je dat Jezus je roept?

 

2. Zorg voor een goede bewaker

Iedere dag weer is het nodig om ons best te doen om de juiste stem te volgen. Immers niet alleen de huurling (de duivel) probeert je te misleiden, ook de andere schapen (de mensen om je heen) proberen je een kant op te duwen. Het is regelmatig zo dat Jezus iemand roept om een bepaalde weg in de slaan en dat de mensen om diegene heen dingen zeggen als: ‘nee joh, dat kan toch niet? Dat is echt niet de goede keuze hoor.’, terwijl je wéét in je hart dat het wel de juiste keuze is. Wat doe je? Luister je naar de schapen of luister je naar Jezus? Bid voor een goede bewaker bij de deur van je hart. Jezus zegt: ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoor en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’ (Openbaringen 3:20). Jezus klopt aan, Hij zal nooit binnendringen (wat de duivel wel doet!).

 

3. Jezus is de Goede Herder

In vers 11 zegt Jezus: ‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ en dat is ook precies wat Hij deed. Hij gaf zijn leven, zodat wij vanuit Gods genade en liefde, in vrijheid kunnen leven. Het is belangrijk om te beseffen dat Jezus niet zomaar een herder is, maar een GOEDE herder. Hij heeft het beste met ons voor. Als Hij ons op de weg van ons leven leidt, dan is Hij erop gericht om ons - soms door de donkere dalen van het leven heen – naar groene weiden en vredig water te brengen (Psalm 23). Hij geeft elke dag nieuwe kracht en Hij brengt ons langs veilige paden. Waarom? Zodat we God zullen verheerlijken. Nee, als we Jezus volgen, zijn we niet verzekerd van voorspoed. Maar Hij belooft wel dat Hij altijd bij ons is, en dat we geen gevaar hoeven vrezen, hoe gevaarlijk de omstandigheden ook kunnen zijn. Leer vertrouwen op Jezus’ goedheid en je zult steeds weer zien dat Hij voor je uit loopt en tegelijkertijd voor je en achter je is om je te beschermen.

 

Op welke manier riep Jezus jou bij zijn kudde? Wanneer was dat en hoe heb je daar gehoor aan gegeven? In hoeverre besef je dat Jezus het goede met je voor heeft?

 

Kort gebed

Lieve Jezus, dank U wel dat U mij roept. Ik geloof dat U de Goede Herder bent en ik wil U volgen. Help mij om goed naar uw stem te luisteren, zodat ik niet luister naar de stemmen van de huurling of van de andere schapen. Wijs mij alstublieft de weg die U wilt dat ik ga, zodat uw naam grootgemaakt wordt! Amen.

 

 

 

 

Inspiratiebrief 30

Laat ons één zijn

 

Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Johannes 17:22,23

 

1. Leer Gods grootheid kennen

Het is Gods grootheid die ervoor zorgt dat we één kunnen zijn met elkaar; dat we één zijn, zoals God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest één zijn. In Gods grootheid ligt zijn karakter verborgen en zijn karakter is altijd gericht op eenheid. In de Bijbel staan vele namen van God en in elk van die namen zien we iets terug van wie God is. God is liefdevol. Hij is almachtig. Hij is de Goede Herder. Hij is een Vader. Hij is een Rechter. Hij is een Schepper. God is … ga op zoek in de Bijbel naar zijn verschillende karaktertrekken en namen en ervaar hoe God jou steeds dichter naar zijn vaderhart toe zal trekken. God houdt van de hele wereld en Hij wil dat we door zijn ogen naar deze wereld kijken. Hij vindt jou kostbaar, maar ook die irritante collega…

 

Wie is God voor jou en hoe zou je Hem beter kunnen leren kennen? Hoe zou je anders reageren, als je vanuit Gods liefde zou reageren op (onaangename) situaties?

 

2. Bid om de heilige Geest

Als je bidt om de heilige Geest, dat Hij in jou vrucht zal dragen, dan zal Hij dat zeker doen. Maar: het is wel een vrucht en net zoals een echte vrucht, moet ook de vrucht van de Geest langzaam rijpen. Verwacht niet als je één keer bidt, je veel vrucht zult dragen. Echt vrucht dragen zoals Jezus het bedoelt in Johannes 15, kan alleen voortkomen vanuit een diepe intimiteit met God. Het is dan ook belangrijk dat je zijn grootheid, zijn karakter leert kennen. Dus: bid elke dag dat de heilige Geest je opnieuw zal vullen en dat Hij je zal veranderen naar het evenbeeld van Jezus. Bid niet alleen, oefen er ook mee! De vrucht van de Geest is eigenlijk allemaal gericht op eenheid: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Weet je wat zo leuk is? Je kunt het allerbeste oefenen in omgevingen waar het stroef loopt… Want ja, het is gemakkelijk om geduldig te reageren als je lekker in je vel zit, het mooi weer is, je leuk werk hebt en je kinderen precies doen wat jij zegt… Maar als je omgeving niet meewerkt met jouw plannen… leuke uitdaging voor punt 3.

 

Zijn er dingen in jouw leven die groei van de vrucht van de Geest in de weg zouden kunnen zitten?

 

3. Reageer vanuit Gods liefde

Ja, er zijn in deze wereld veel situaties waardoor er verschillende kampen ontstaan en omstandigheden waardoor je geneigd bent om mee te gaan in ruzie en onenigheid. God zei: laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. En dat deed Hij ook. God is zó enorm kleurrijk en Hij heeft zoveel verschillende kanten, dat Hij niet anders kán dan mensen zo verschillend maken. Laten we leren om door zijn ogen naar mensen te kijken. Laten we niet focussen op alles waarin we anders zijn wat ons irriteert, maar laten we ons best doen om te zien wat er mooi is aan die ander, oftewel: leer te reageren vanuit Gods liefde, zodat we kunnen functioneren zoals Jezus’ eerste gemeente deed: ‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’ (Handelingen 2:44).

 

Wanneer reageer je vanuit Gods liefde en wanneer niet? Wat is het verschil in resultaat? Wat zou er veranderen wanneer jij je vooral richt op het waarderen van het anders zijn van de mensen om je heen, in plaats van je eraan te irriteren?

 

Kort gebed:

Vader God, U bent almachtig. U bent de eeuwige, de Schepper van de hemel en de aarde. Dank U wel dat U mijn Vader wilt zijn. U bent een God van eenheid en harmonie. Heilige Geest, open mijn ogen, zodat ik uw grootheid kan zien. Leer mij om vanuit uw liefde te leven en maak ons één. In de naam van Jezus, amen.

Inspiratiebrief 29

Je bent waardevol

 

Mijn zoon, (of dochter – toevoeging) vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.

Spreuken 3:1-3 1.

 

1. Houd je aan Gods richtlijnen

God houdt van ons. Dit is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Toen Adam en Eva zondigden, kwam de zonde in het hart en in de gedachten van mensen. God heeft ons geschapen met een eigen wil, zodat we Hem vrijwillig kunnen liefhebben. Helaas is onze eigen wil, vooral op ons ‘eigen’, oftewel op onszelf gericht. Hoe onbaatzuchtig we ook denken te zijn, als het erop aan komt, dan is het ‘ieder voor zich’. God weet dat we van nature zelfgericht zijn. We zijn echter zo waardevol voor Hem, dat Hij graag wil dat het goed met ons gaat. Dit is waarom Hij zijn liefdevolle richtlijnen gaf. Niet om ons te beteugelen, maar juist zodat we in zijn vrijheid kunnen leven. Wanneer je hart gericht is op God en op zijn wijze lessen, dan volgen zijn zegeningen als vanzelf. God zelf is de ware geluksbron. Aan welke richtlijnen uit Gods Woord zou jij je wel wat meer kunnen houden? Hoe zou je dat kunnen doen? Welke rol heeft de heilige Geest hierin?

 

2. Leef vanuit liefde en trouw

Als jij jezelf waardevol wil voelen, is het heel belangrijk dat je leeft vanuit goede waarden. Zoals jij kijkt naar de wereld, zo kijkt de wereld naar jou. God wil graag dat we vanuit liefde en trouw leven, omdat dit zijn eigenschappen zijn en Hij ons geschapen heeft naar zijn evenbeeld. ‘Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart’. Oftewel laat liefde en trouw als een ketting van liefde zijn, als een verbond van vrede, waarbij je erop gericht bent om een ware vredestichter te zijn. Als jij leeft vanuit echte harmonie en niet vanuit schijnharmonie, zul je zoveel meer rust ervaren in je hart en in je gedachten. Hoe zou jij je voelen wanneer je werkelijk zou leven vanuit liefde en trouw? Welke (reeds gemaakte) keuzes zou je anders maken?

 

3. Je zult gewaardeerd worden

Veel mensen voelen zich ongelukkig, omdat ze continu bezig zijn met het krijgen van waardering van anderen. Herken jij je hierin? Als mensen zeggen dat ze je geweldig vinden, dan voel jij je goed. Als ze een negatieve opmerking naar je hoofd slingeren, dan voel jij je slecht … Het gevaar hiervan is dat je gemakkelijk je eigenwaarde en identiteit gaat ophangen aan wat anderen van je vinden. God zegt: leef vanuit mijn waarden, vanuit liefde en trouw. Wees liefdevol voor de mensen om je heen, oftewel richt je op hén en niet (overmatig) op jezelf. Deel uit van alle zegeningen die je van God hebt gekregen. Wees trouw: trouw aan God, trouw aan jezelf en van daaruit trouw aan anderen. En wat gebeurt er? In plaats dat je om waardering moet smeken om het te krijgen, zul je genegenheid ontvangen, zonder dat je erom vraagt, omdat God het je zelf zal geven. Je hoeft er niet voor te zwoegen, alleen de zegen van de Heer maakt rijk (Spreuken 10:22).

 

Van wie verlang jij waardering? Wat doet dit met je? Hoe zou jij je voelen als je vrij bent van ‘waardering moeten krijgen’?

 

Kort gebed: Heer, mijn God, ik dank U dat U niet alleen de almachtige Schepper bent, maar dat U ook mijn Vader wilt zijn. Vader, ik geef mijn leven aan U over. Ik belijd dat ik (soms of regelmatig) waardering zoek bij andere mensen, terwijl het erom gaat dat U alle eer krijgt. Ik bid U om vergeving en ik bid U dat mij U uw liefde en trouw in mijn hart geeft, zodat ik oprecht kan liefhebben. In de naam van Jezus, amen.

Inspiratiebrief 28

De volgende stap

 

Op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van heel de aarde, de Jordaan in gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam.

Jozua 3:13

 

1. Zet stappen in geloof

De Israëlieten staan, na veertig jaar, eindelijk op het punt dat ze een grote volgende stap mogen zetten. En niet zomaar een stap, maar een echte geloofsstap. God heeft gezegd dat de priesters met de ark van het verbond voor hen uit zullen gaan en dat ze, zodra ze in de Jordaan stappen, het water zal stoppen met stromen. Nee, het water zal niet eerst stoppen met stromen, zij zullen eerst de geloofsstap in het water moeten zetten om vervolgens te zien hoe God een wonder voor hen zal verrichten. En vervolgens zullen ze moeten vechten om het land te krijgen wat God hen beloofd had. Niet echt een prettig vooruitzicht… Maar ze gaan toch!

 

Zijn er gebieden in jouw leven, waarop je het gevoel hebt dat God jou roept om een volgende (geloofs-)stap te zetten?

 

2. Ken je eigen bezwaren

Veertig jaar lang zwierven de Israëlieten in de woestijn. Ik kan me voorstellen dat ze in die tijd zo hun eigen manier van leven hadden ontwikkeld. Zou iedereen er naar hebben uitgezien om naar dat ‘beloofde land’ te gaan? Of zouden er ook sceptici tussen hebben gezeten die dachten ‘eerst zien en dan geloven…’? Of mensen die het wel lekker vonden om een routine te hebben in hun leven en die er tegenop zagen om weer te moeten verhuizen en veranderen? Of mensen die bang waren voor de volken die ze zouden moeten verjagen? Of mensen die…

 

Is er iets wat jou tegenhoudt om nieuwe stappen te zetten?

 

3. De Heer gaat met je mee

Zoals de Israëlieten de ark met zich meedroegen, zo mogen ook wij weten dat de ‘Heer van heel de aarde’ met ons mee gaat. De heilige Geest wil je leiden in elke stap die je zet. Soms kun je een paar stappen vooruit kijken, maar vaak wordt de volgende stap pas zichtbaar op het moment dat we een daadwerkelijk stap gezet hebben.   Het lijkt soms gemakkelijker om in je bekende comfortzone te blijven. God is een God van groei en ontwikkeling. Dus, terwijl je net denkt dat jij je leven wel op orde hebt, kan het ineens gaan kriebelen… ben ik goed bezig? Is dit wat ik wil doen met mijn leven? Of liever gezegd: is dit wat God wil met mijn leven? Herken je dit in je eigen leven, dat het weer tijd wordt om een volgende stap te zetten? Misschien beroepsmatig, misschien qua je bezigheden in de kerk, misschien in je relatie…

 

Wat zou jouw volgende stap kunnen zijn? Op welke manier zou je God meer ruimte kunnen geven in je leven om echt met je mee te gaan?

 

Kort gebed: Lieve Vader, ik dank U dat U mijn Heer bent. Ik wil graag daar zijn waar U mij wilt hebben. Soms vind ik het moeilijk om te weten wat U wilt, maar ik vertrouw erop dat U mij leidt. Geef mij moed om goede keuzes te maken en om de juiste stappen te zetten. In de naam van Jezus, amen.

Inspiratiebrief 27

Je bent van de Heer

 

‘Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen en hem te ontmoeten in zijn tempel.’

Psalm 27:4

 

Het idee dat onze kinderen op een gegeven moment uit huis zullen gaan om op zichzelf te gaan wonen, vervult hen op dit moment met afschuw. Wie wil er nou uit huis? Weg bij papa en mama? Ze begrijpen er helemaal niets van. Nu hebben ze ook niet echt een ‘goed’ voorbeeld, want mijn ouders wonen bij ons beneden, dus in hun beleving gaan ze over een aantal jaar wel op kamers, maar niet in een andere stad, maar dan gaan ze gewoon boven ons wonen…

 

Koning David, de schrijver van Psalm 27, wil maar één ding: hij wil in het huis wonen van zijn Heer. Niet voor achttien of twintig jaar, maar gewoon voor altijd, elke dag van zijn leven. David wil de liefde van de Heer zien, voelen, proeven, ervaren en hij wil Hem elke dag ontmoeten en in zijn nabijheid leven.

 

1. Je mag in nabijheid leven van God

David moest naar de tempel om God te ontmoeten, maar nadat Jezus is gestorven en opgestaan, mogen wij zonder offers in de nabijheid van God verkeren. Als jij maar één ding in je leven zou verlangen, wat zou dat dan zijn? Wat zou je dan het allerliefste willen? David kiest ervoor om dichtbij God te leven. Als je je voorstelt wat dat betekent: ‘wonen in het huis van de Heer’, dan is het alsof David zichzelf uitnodigt om bij God te komen wonen. Hij komt niet een paar nachtjes logeren, nee David wil echt wónen in het huis van de Heer. Stel je eens voor dat David dat aan jou zou vragen: ‘Mag ik bij je komen wonen?’ Dat betekent dat hij echt mee wil doen in jouw leven: samen eten, samen de afwas doen, samen op de bank zitten of een rondje wandelen, hij wil je vrienden leren kennen en hij wil weten wat je op je werk of op school doet, hij wil samen muziek maken of spelletjes doen, hij wil weten welk boek je aan het lezen bent… God wil ook graag dat je Hem op die manier in jouw leven betrekt. Ja, God is heilig en almachtig, maar Hij is ook een liefdevolle Vader die er heel blij van wordt als jij in nauwe verbondenheid leeft met Hem.

 

2. Als je Gods liefde aanschouwt, komt er rust in je leven

Hoe zou jij je voelen als je in het huis van God zou wonen? Als je volledig verbonden zou zijn met zijn leven en zijn wereld? Je zou Hem goed leren kennen. Je zou nooit meer eenzaam zijn. Je zou altijd veilig zijn. Je zou je geborgen voelen en geliefd. Je zou van Hem kunnen leren, omdat je zoveel van Hem ziet. God nodigt je uit om Hem te ontmoeten en om zijn liefde te aanschouwen. Hij wil graag dat we kijken naar het leven van Jezus en van Hem leren hoe Hij de liefde in praktijk bracht. God wil je volledig vullen met zijn vaderliefde, waardoor de angst wegzakt en we ons geen zorgen meer hoeven maken, omdat we weten en beseffen dat we veilig zijn in zijn armen. Er komt rust in welk situatie dan ook, omdat je weet dat zijn liefde je boven alles uit zal tillen.

 

3. Je bent niet van jezelf, maar van de Heer

Het is het moeilijkste wat we kunnen doen in ons leven, maar ook het meest verrijkende: jezelf overgeven aan Gods genade. Toen Jezus naar de hemel ging, ontvingen de gelovigen de geest van God. God zelf besloot dat zijn tempel niet langer in een stenen gebouw gehuisvest zou zijn, maar in ons lichaam: ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?’ (1 Korintiërs 6:19). Zó dichtbij wilde God bij de mensen wonen. Als jij je overgeeft aan God, dan is niets meer van jou: je gezondheid, je carrière, je geliefden, je (onvervulde) verlangens, je verleden, je toekomst, je angsten, je geld, je talenten, je huis, je auto of fiets, je oren, je ogen, alles, maar dan ook alles is van God. Enerzijds voelt dat eng, want we houden zo graag dingen onder controle, maar als jij elke dag opnieuw alles aan God geeft, zul je ervaren dat het je compleet vrij zal maken van angst en zorgen. Alles valt weg! Maar God is er nog steeds! ‘… Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten’ (Hebreeën 13:5).

 

Vragen:

Wat doet het met je dat God je zo belangrijk en waardevol vindt, dat Hij graag in jouw nabijheid wil zijn? Hoe zou het voor je zijn als jij je voorstelt dat je echt in Gods huis zou wonen? Wat houd je tegen om jezelf volledig over te geven aan God en zijn genade?

 

Tips:

 • Ga in de Bijbel op zoek naar alle teksten die Gods liefde laten zien.
 • Schrijf eens op wat er in jouw huis en leven zou veranderen als God daar permanent in aanwezig zou zijn met zijn liefde?
 • Zou jij je leven voorgoed aan God willen overgeven? Wil jij verlost worden van je angsten en je zorgen? Print dan de ‘eigenaarsovereenkomst’ uit die je bij de Bonus van de maand kunt downloaden. Schrijf alles op wat je kunt bedenken wat je aan God zou willen overdragen, zet je handtekening en de datum eronder en geef jezelf knielend en biddend aan God. Ervaar de bevrijding die het je geeft, om volledig van Hem te zijn. Je hoeft niet meer te presteren, je hoeft niets te bewijzen, je hoeft je geen zorgen te maken, je bent gewoon zijn kind. Alles wat je gekregen hebt is van God en je mag het voor zijn eer en glorie gebruiken. God zal je geven wat je nodig hebt en je volledig vullen met zijn onvoorwaardelijke vaderliefde. Je hoort bij Hem.

Inspiratiebrief 26

Jezus ziet jou

 

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’

Lucas 19:5

 

Zacheüs, waarover Lucas 19:1-10 gaat, had niemand om iets mee te delen. Hij was een rijke hoofdtollenaar die geld had verdiend door zijn volksgenoten teveel belasting te laten betalen. Nu wilde niemand meer iets met hem te maken hebben…. Hij woonde ongetwijfeld in een prachtig huis, had misschien wel bedienden, een grote tuin, kon met vakantie wanneer hij maar wilde, maar hij had niemand met wie hij gezelligheid en liefde of zijn verdriet kon delen. Toen hoorde hij van Jezus. De Man die zieken genas, die tijd maakte voor mensen, met hen praatte, hen troostte en hen hun zonden vergaf. Zou het echt waar zijn? Zou er Iemand zijn die hem zag, Iemand die hem kon vergeven? Misschien had hij het zelf nog niet eens door, maar zijn ziel stond droog en snakte naar liefde en vergeving. Daarom ging hij op weg om die Jezus te zien en om te weten te komen of het echt waar was wat hij had horen zeggen. Helaas was hij nogal klein en kon hij niets zien als hij daar gewoon aan de weg bleef staan tussen alle andere mensen die kwamen kijken. Waarschijnlijk durfde hij niet te vragen of hij vooraan mocht staan, want hij zou toch wel weer uitgejouwd worden. Dus zocht hij het hogerop en klom hij in een vijgenboom.

 

1. Jezus ziet je

Jezus liep langs Zacheüs en zag hem daar in de boom zitten. Hij liep er niet zomaar voorbij, Hij zág hem echt. Jezus zag zijn zonden, zijn smerigheid, zijn gemeenheid, maar ook zijn verdriet, zijn wanhoop en zijn eenzaamheid. Hij liep daar niet aan voorbij, maar Hij bleef stilstaan, recht onder de boom waar Zacheüs in geklommen was. Dan staat er iets heel bijzonders, namelijk dat Hij, de Here der Heren, omhoog keek. De meeste leiders die gezag af willen dwingen zullen er altijd voor zorgen dat zij hoger staan of zitten dan hun ondergeschikten. Want door ‘er boven’ te staan, voelt de ander zich kleiner en machtelozer. De duivel zou het wel weten; hij zou er juist alles aan doen om dit kleine mannetje nóg kleiner over zichzelf te laten denken. Maar zo is Jezus niet. Jezus zíet mensen, Hij weet wat ze nodig hebben en Hij is nooit te beroerd om Zichzelf te vernederen, wanneer Hij daarmee mensen recht kan doen. Hij laat zijn hart zien, zijn bewogenheid en zijn liefde, zodat mensen zich daaraan kunnen laven. Jezus ziet jou. Wat heb jij nodig van Jezus?

 

2. Jezus kent jouw naam

God houdt van relaties. In alles wat Hij doet, zoekt Hij altijd de relatie met mensen. Zo laat Jezus ook in dit verhaal weer een beeld achter van Wie God is. God, de almachtige die alles weet. De God die zo groot is en zo heilig dat we Hem niet in de ogen kunnen kijken zonder te sterven. Maar die tegelijkertijd weet hoeveel haren jij op je hoofd hebt (Lucas 12:7) en die zijn volk wil beschermen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels neemt (Lucas 13:34). Het is die heilige God, die Vader die ook jou bij name kent. Hij roept jou. Hij roept je uit je boom, uit je verstopplek, uit je angst voor mensen of uit je depressie. Hij wil je genezen. Hij wil je vergeven. Jezus kent jouw naam. Hij vindt je belangrijk! Wat doet het met je dat Jezus jou echt kent?

 

3. Jezus geneest je kapotte ziel

Jezus leefde in nauwe verbondenheid met Zijn Vader. Dus het kan zomaar zijn dat Hij luisterde naar wat de Geest Hem in zijn hart fluisterde: ‘Kijk omhoog, Jezus. Ga bij Zacheüs eten, hij heeft je nodig.’ Voel jij weleens dat de Geest je aandringt om een ander lief te hebben? Wat doe je met die Stem, geef je daar gehoor aan, net zoals Jezus? Jezus nodigt zichzelf uit bij Zacheüs om te komen eten. Zo nodigt Hij zichzelf ook uit bij jou. Reageer jij net als Zacheüs? Hij ontving Jezus met grote vreugde. Daar waar Jezus is, daar vindt genezing plaats. Zacheüs kijkt ineens met andere ogen naar zijn bezit en hij verlangt ernaar om vrij te zijn. Hij voelt de vergeving van Jezus en hij wil recht zetten wat hij krom heeft gemaakt. Jezus veroordeelt hem niet. Hij noemt niet eens wat Hij ziet in het leven van Zacheüs, maar zijn aanwezigheid is voldoende om de kapotte ziel van Zacheüs heel te maken. Jezus verlangt er ook naar om jouw ziel te helen. Wil jij Hem ontvangen?

 

Vragen

Wat leer jij van het voorbeeld van Jezus? In hoeverre voel jij je beter dan anderen of stel jij je boven hen, terwijl ze het eigenlijk juist nodig hebben dat jij hun hart ziet? Hoeveel moeite doe jij om de namen te kennen van de mensen om je heen? In hoeverre wil je ook hun hart kennen? Luister jij naar het zachte gefluister van Gods Geest die jou oproept om stil te staan en iemand lief te hebben?

 

Tips

 • Maak een maaltijd klaar en vraag Jezus bij je aan tafel te komen zitten. Hij wil graag met je eten. Hij vindt het heerlijk om tijd met jou door te brengen. Hij wil je hart verlossen van eenzaamheid. Hij wil je vreugde, vrede en nieuwe hoop geven. Bid erom en ontvang.
 • Nodig iemand uit die eenzaam is of ga langs bij iemand die ziek is. Heb gewoon lief, luister naar zijn of haar verhalen, bid (zachtjes voor jezelf), zing samen een lied of doe een spelletje. God wil zijn licht en liefde uitstralen door jou heen naar andere mensen toe. Je hoeft je niet af te vragen of het nuttig is of niet, liefhebben is altijd goed om te doen!
 • Lees het gedeelte uit Lucas 19:1-10 zelf nog een aantal keer door. Welke woorden vallen je op? Wat wil God tegen jou zeggen? Luister onderstaand lied en weet dat God bij je is.

Inspiratiebrief 25

Geloof in vervulling

 

‘Gelukkig is zij (hij) die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ Lucas 1:45

 

Laten we eerst de contouren schetsen. Maria was een meisje van een jaar of 15. Ze was weliswaar verloofd, maar had geen man en toch was ze zwanger. Ze kwam uit Galilea, een nogal achtergesteld gebied uit de plaats Nazareth. In Johannes 1:46 werd de vraag gesteld: ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’, wat wel iets weergeeft over hoe er over Nazareth gedacht werd. En dit meisje zou de moeder moeten worden van de Messias. Het zou me niet verbazen, als ze na haar moedige woorden uitgesproken te hebben, dacht: ‘Wie ben ik, dat ik de moeder van onze Redder mag worden?’

 

Als Maria hoort dat ook haar nicht Elisabeth zwanger is, gaat ze in grote haast naar Juda, waar Elisabeth woont, zo lezen we in Lucas 1:39-56. Maria wil het ongelooflijke geloven. Ze wil het zíen, tenslotte is Elisabeth al zes maanden zwanger en dus moet ze al een behoorlijke buik hebben. Maria wil de vreugde, maar ook de verassing met haar zoveel oudere familielid delen, zonder oordeel, zonder roddel. Tenslotte was ook Elisabeth onderwerp van gesprek geweest en veracht om haar kinderloosheid (Lucas 1:25). Nu konden de vrouwen gewoon vriendschap en verbondenheid ervaren met elkaar, zonder jaloezie of verachting. Wat is God toch een liefdevol God dat Hij hen elkaar geeft in deze spannende, verwachtingsvolle tijd.

 

Zodra Maria binnenkomt, springt het kind op in Elisabeths schoot en roept zij uit: ‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’ (Lucas 1:45).  Oh, hoe belangrijk zijn deze woorden ook nog voor ons vandaag. Gelukkig ben je wanneer je gelooft dat de woorden van God, zijn beloften, in vervulling zijn gegaan en nog zullen gaan. Gelukkig ben je, wanneer je verwachtingsvol op de uitkijk blijft staan naar de wonderen die God in je leven wil doen. Opgeven? Dat nooit!

 

1. Ontvangen

Geloof is ontvangen – je handen opendoen en verwachten dat God daar iets inlegt. Wat God daarin legt, daar heb je niets over te zeggen. Het kan zijn dat Hij alle dromen van je hart waarmaakt, maar het kan ook zijn dat je teleurgesteld bent door wat je wel en niet hebt gekregen. Je hebt er bijvoorbeeld niets over te zeggen of je wel of geen kind ontvangt. Elizabeth kreeg het in eerste instantie niet, terwijl ze het graag wilde; Maria kreeg het wel, terwijl ze liever nog gewacht had. Ze zou eerst trouwen en haar leven op orde brengen en pas dan zou er ruimte komen voor kinderen. Ze was zelf nog zo jong…

Ontvangen betekent dat je ruimte moet maken om ‘in blijde verwachting’ te zijn en te blijven. Niet alleen in de letterlijke zin als je een kind verwacht, maar juist ook in de figuurlijke zin waarin we allemaal (!) opgeroepen worden om in de blijde verwachting te blijven dat Jezus terug zal komen. Verwacht je God nog wel? Kun je ontvangen van Hem? Verwacht je dat Hij tot je spreekt? Verwacht je dat Hij nog steeds wonderen doet, ook in jouw leven?

 

Ontvangen is leven met je handen geopend, terwijl je ruimte maakt voor datgene wat God in jouw leven op je pad brengt. Maria ontving Gods genade en zijn cadeau dat zij de Messias zou mogen dragen en opvoeden. Op het moment dat haar leven een levensveranderende wending kreeg – geleid door God – reageert Maria niet met excuses. Ze neemt Gods woord voor waar aan en accepteert het. Maria leeft in overgave aan God. ‘Uw wil geschiedde in mijn leven’, is haar levenshouding. En dat is waarom God door haar heen kan werken.

 

2. Vervuld van de Geest

Zowel Elizabeth, als Johannes die nog als een vrucht in de schoot van Elisabeth is, als Maria zelf zijn vervuld van de Geest. Wanneer we geloven, ontvangen we Gods Geest. De Geest die Gods woorden levend maakt in ons hart en waarvan Jezus, vlak voordat hij zou gaan sterven, zei: ‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb’ (Johannes 14:26). Wanneer onze geest wordt afgestemd op Gods Geest, laat God ons in zijn wondere wereld binnen. Vervuld van de Geest, zullen we steeds beter kunnen horen wat God tegen ons zegt. We zullen elke dag verwachtingsvol uitzien naar de weldaden die Hij zal verrichten, omdat de Geest je hart vult met verlangen, vertrouwen en vreugde. Door de Geest gaan we als vanzelf lofzingen, zoals Maria dat ook deed. ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,’ (Lucas 1:46) roept ze uit.

 

Vervuld van de Geest, gaan de schellen van onze ogen. Gods woorden komen tot leven en blijken echt zielenvoedend te zijn. In het licht van de Geest hoeft Maria zich niet meer af te vragen: ‘wie ben ik?’, net zo min als jij jezelf dat hoeft af te vragen. Want de Geest verandert ons denken en Hij verandert onze status. Van uitschot wordt je een kind van de Koning. Van waardeloos word je waardevol. In plaats van de dood, krijg je het eeuwige leven. Ja, gelukkig is hij of zij die Gods woord gelooft!

 

3. In vertrouwen op pad gaan

Maria koestert Gods woorden en ze gelooft ze. Ze kende de woorden die al zo lang geleden tot het Joodse volk gesproken waren. Nu werden die woorden ineens persoonlijk tot haar gericht. God had een plan met háár leven, niet alleen met het Joodse volk. Alles was nauwkeurig gepland. In de familielijn van Jezus zitten niet alleen maar keurige mensen. Nee God gebruikt mensen die fouten maken, die hoereren, die moorden, niet maar arm en gewoon zijn. Zo kan Hij ook vluchtelingen gebruiken, bajesklanten, accountants, moeders, bakkers… Als ze maar in vertrouwen op Hem op pad gaan. Als ze maar blijven geloven dat God trouw is en zijn beloften na zal komen. Maria durft, in vertrouwen op God, het avontuur van de onbekende weg in het leven aan te gaan. En jij?

 

Vragen

Leef jij met open handen? Op welke manier zou je meer kunnen ontvangen van God? Heb je God weleens (in je hart) horen spreken? Zo ja, wat zei Hij en wat deed je met zijn woorden? Zo nee, zou je dat willen? Wat zou je tegenhouden om zijn stem te verstaan? Wie is de heilige Geest voor jou? Hoe zou je meer van Hem in je leven kunnen gaan ervaren en zien?

 

Tips:

* Maak ruimte voor God. God is een God van orde, niet van chaos. Maak ruimte in je agenda, maak ruimte in je hart. Maak ruimte in je huis. De meeste mensen verzamelen teveel ballast in hun leven. We hebben lucht en stiltetijd nodig om Gods stem te kunnen verstaan. We hebben het nodig om Gods woord te bestuderen en te overdenken om werkelijk van Hem te kunnen ontvangen. God is zo’n overvloedige gever, maar voor de meeste mensen geldt dat er geen ruimte is in de herberg van hun hart…

* Heb jij de heilige Geest ontvangen? Zo nee, bid erom en/of vraag een ander om voor jou te bidden. Als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor jouw zonden gestorven is en weer is opgestaan uit de dood, dan bestempelt God jou als zijn kind. En zijn kinderen wil Hij vullen met zijn eigen Geest. De Geest wil je leiden, troosten, waarschuwen, liefdevol veranderen naar het evenbeeld van Jezus, liefhebben, Gods woord helpen begrijpen… Met de heilige Geest in je hart en gedachten, mag je uitzien naar de wonderen die God door jou heen wil verrichten ten bate van zijn gemeente.

* Ga op weg. Misschien weet je niet wat de goede weg is of welke keuzes je moet maken. Bid erom en blijf ervoor bidden en ga vooral in het vertrouwen dat je geleid wordt door de Geest op pad. Luister naar je innerlijke kompas, maar toets alles met de Bijbel. Schrijf Gods beloften op en zie verwachtingsvol uit naar hoe Hij zijn plan voor jou tot vervulling gaat brengen. Want gelukkig is hij of zij dat Gods woorden in vervulling zullen gaan!

 

Inspiratiebrief 24

God antwoordt altijd

 

‘Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.’

Jeremia 29:12-13

 

God belooft in deze tekst (en op nog een heel aantal andere plekken in de Bijbel) dat Hij naar ons zal luisteren als wij Hem aanroepen. Daar waar alle afgoden slechts stenen of gouden beelden zijn en niets anders kunnen dan daar te staan waar mensen ze hebben neergezet, is de God van de Bijbel een levende God. Als wij bidden, kunnen we van God een antwoord verwachten. Soms antwoordt Hij meteen al na één gebed. Soms ben je weken of zelfs jaren aan het bidden, voordat je een antwoord van God krijgt. Soms gebeurt er schijnbaar niets in antwoord op je gebed. (Wat overigens niet wil zeggen dat God je geen antwoord geeft). Kort gezegd, kun je zeggen dat God antwoordt met: ja, wacht, of nee. Bidden is essentieel en een antwoord van God krijg je in elk geval. Maar welk antwoord je krijgt mag je aan God overlaten in de wetenschap dat Hij almachtig is én liefdevol én soeverein.

 

God zegt ja

Ik denk dat de meesten van ons, als we zouden mogen kiezen, het liefst meteen een ja krijgen van God zodra we bidden. Ik bid, Hij geeft. Zoals met Sinterklaas: je schrijft iets op je verlanglijstje en plop daar ligt het in je schoen. Maar als God gewoon al onze gebeden met ja zou beantwoorden, dan zou het een grote puinhoop worden in de wereld. Als God ja zegt en je ziet Zijn ja ook bewust in je leven, dan geeft dat verwondering en blijdschap in je hart. Alsof je een mooi cadeau krijgt wat je ook graag wil ontvangen.

 

God laat in Zijn Woord in een heel aantal verhalen zien dat het zomaar kan: dat een mens bidt en Hij (onmiddellijk) antwoord geeft. Laten we ons daaraan optrekken en vol vertrouwen uitzien naar Zijn antwoorden in ons leven! Neem bijvoorbeeld het bijzondere verhaal van de profeet Elia, wat beschreven staat in 1 Koningen 18. Elia wilde het volk van Israël laten kiezen tussen de afgod Baäl die zij dienden en de ware God van Israël. Hij vroeg hen: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ Vervolgens daagde hij de priesters van Baäl uit om hun god te laten antwoorden. Hij zei: ‘U moet de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van de HEER aanroepen. De god die antwoordt met vuur, is de ware God.’ De priesters van Baäl maakten een altaar en legden de stier erop. De hele dag riepen ze Baäl aan; ze dansten en sprongen als gekken en ze brachten zichzelf zelfs allerlei verwondingen toe, maar er kwam geen vuur. En daarna was Elia zelf aan de beurt om een altaar te maken. Hij stapelde het brandhout op, liet er liters water overheen kiepen en toen riep hij: ‘HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt.’ En het wonderlijke gebeurde: Het vuur sloeg onmiddellijk in het brandhout en verteerde niet alleen het offer, maar ook het hout én het water. God is een God die antwoord geeft – de enige ware God.

 

God zegt wacht

Als mensen moeten wachten voordat ze een duidelijk antwoord van God krijgen, hoor je vaak dat deze periode voelt als een ‘woestijnperiode’. Het voelt dor en droog aan en ze weten niet hoelang het gaat duren. Dit is enerzijds heel zwaar en vermoeiend, maar toch… vaak hoor je ook juist door die verhalen heen dat het bijzondere tijden zijn: mensen voelen zich getroost in hun wachttijd. Ze weten dat God ermee bezig is en blijven vertrouwend uitzien tot de dag dat Zijn antwoord komt. Wachten duurt vaak lang. Wachten vormt ons ook. God wil dat we niet ongeduldig wachten, maar geduldig. Hij wil niet dat we ons gaan irriteren, maar dat we ons meer op Hem zullen richten. In de wachttijd is God vaak bezig om ons karakter te vormen. Het is in de wachttijd dat de heilige Geest de slechte, egocentrische eigenschappen kan snoeien, zodat de goede vruchten in ons leven nog voller en talrijker zullen worden. Houd vol, God is bij ons, Hij maakt van ons een mooier mens!

 

Eén van de verhalen in de Bijbel over ‘wacht op antwoord’, is het verhaal van de Judese ballingen wat beschreven staat in Jeremia. In hoofdstuk 24 laat God aan Jeremia Zijn beeld zien voor het volk. Ja, ze zullen gestraft worden, omdat ze niet geluisterd hebben naar God. Maar het zal hun karakter positief vormen, ze zullen zich juist daardoor weer echt gaan richten op God: ‘De goede vijgen staan voor de Judese ballingen die ik van hier naar Babylonië gestuurd heb. Ik zal welwillend naar hen omzien en hen naar dit land terugbrengen. Ik zal hen opbouwen en niet afbreken, planten en niet uitrukken.’ Dit gaat wel zeventig jaar lang duren! (Jeremia 25:11) Al die tijd zullen ze God aanroepen en zal Hij ver weg lijken, terwijl God in werkelijkheid dichtbij hen zal zijn. Hij zal hen beschermen. Hij zal hen troosten. Hij zal hen moed geven en hoop…

 

God zegt nee

Als God nee zegt, is dat voor ons vaak moeilijk te verkroppen. Het doet pijn en geeft verdriet. Zeker als het een gebed is waar we echt vurig in geloven dat we ‘bidden naar Gods wil’, zoals bidden voor genezing of bescherming of herstel van relaties. God is toch de Grote Geneesheer? Jezus genas zoveel zieken. Dan mogen we toch bidden om genezing? Waarom geeft Hij het dan niet…? Waarom herstelt Hij mijn huwelijk niet? Waarom zie ik mijn kinderen dan nooit meer? Waarom, waarom, waarom Heer? We weten het antwoord niet. We weten wel dat God aan de duivel macht heeft gegeven, waardoor het lijkt alsof hij alle macht over de wereld heeft. Maar dat heeft de duivel niet: hij heeft slechts zoveel macht als hij van God krijgt. Op een bepaald moment zal er een einde aan zijn macht komen, omdat Jezus dan terug komt om een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te scheppen. We weten ook dat de duivel er alles aan doet om kapot te maken wat hij kapot kan maken. Hij wil mensen moedeloos maken en bij God vandaan trekken. Hij wil dat we aan de liefde van God zullen twijfelen, zodat we ophouden met bidden. Maar dat is niet Gods wil; Hij hoopt juist dat we volhardend blijven bidden. We mogen weten en ons vertrouwen stellen op het feit dat God niet alleen een soeverein, maar ook een liefdevol God is. Ja, Hij is heilig en rechtvaardig en van daaruit kan Hij niet op elk gebed ja zeggen, simpelweg omdat datgene wat wij bidden niet altijd het goede is of het beste voor Zijn plan in ons leven of in de levens van de mensen om ons heen. We moeten niet vergeten dat wij absoluut belangrijk zijn in Gods ogen, maar dat wij ook maar zandkorrels zijn in alle eeuwen dat de wereld bestaat. God bestuurt de aarde niet alleen op het moment dat wij hier op aarde leven, maar over alle eeuwen heen. Hij heeft een plan voor de wereld en Hij heeft een plan voor jouw leven. Het belangrijkste is dat je vasthoudt aan Gods Woord, waarin staat dat God is als een Vader voor zijn kinderen, die het beste voor jou voor ogen heeft, hoe slecht je omstandigheden nu ook kunnen zijn.

 

Vragen

Is God (op dit moment) dichtbij voor jou of ver weg? Wanneer ervaar je dat God juist dichtbij is of ver weg? In hoeverre heeft dit te maken met God of met je eigen hartsgesteldheid? Als je nu een antwoord van God zou willen hebben, welk antwoord zou dat dan zijn? Wat zou er gebeuren als Hij je een ander antwoord geeft?

 

Tips

• Schrijf de vraag op waarmee je worstelt en geef dit vraagstuk in gebed aan God. Laat dit gebed ook bij Hem, oftewel: bid ervoor, en laat de uitkomst los. Natuurlijk: als je sterk het gevoel hebt dat je iets moet doen, doe dat dan. Als je dat gevoel niet hebt, laat het dan eens een tijdje met rust. Misschien wil God wel eerst dat je jouw hart afstemt op Hem voordat Hij je antwoord gaat geven. Je mag ook een mail sturen naar info@totalbalance.nl, dan zal ons gebedsteam met je mee bidden de komende tijd.

• God wil dolgraag met ons spreken, maar heel vaak luisteren we niet. Ga de komende maand eens aan de slag met het onderwerp ‘Gods stem verstaan’. Welke woorden hoor je vaker in deze periode? Welk Bijbelteksten spreken je aan en wat leer je daaruit of wat zeggen ze je? Schrijf alles op wat je hoort en ziet, kijk eens of je er (biddend) een verband inziet. Wat zou God jou willen zeggen?

• Soms antwoordt God wel met een ja, maar is de uitkomst of het resultaat anders dan je verwacht had. Dan is het even slikken… Maar weet dat God een plan met je leven heeft (Jeremia 29:11) en dat Hij het beste weet wat er in Zijn plan voor jouw leven past. Dus als je bidt, voeg er dan aan toe: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde’, en God zal Zijn wil in jouw leven brengen!

 

Gods zegen,

Carianne Ros.

 

Inspiratiebrief 23

Krachtige woorden

 

‘Als een mens iets goeds zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen, hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.’

Spreuken 18:20,21

 

Wie zou dat niet willen: zijn tong kunnen koesteren? Ieder mens heeft in zijn leven wel dingen gezegd waar je spijt van hebt. ‘Had ik dat maar niet gezegd, of niet op die toon.’ Soms kun je (alsnog) je excuses aanbieden, maar soms kan dat niet meer, omdat je de ander uit het oog verloren bent of omdat die ander niet meer leeft. Woorden die jaren geleden zijn uitgesproken kunnen nu nog steeds invloed hebben op iemand: positief of negatief. Woorden kunnen enorm kwetsend zijn, maar ook juist enorm bemoedigend en stimulerend. Wat voor woorden spreek jij?

 

Jezus draagt zijn leerlingen op om het zout en het licht van de wereld te zijn (Matteüs 5:13-16). Hij wil dat ons licht schijnt voor de mensen en vanzelfsprekend geldt dat dan ook voor de woorden die we spreken. In Matteüs 5:22 zegt Hij zelfs dat we de woorden ‘nietsnut’ en ‘dwaas’ niet mogen gebruiken, terwijl we om ons heen vaak genoeg veel ergere woorden horen dan dat.

 

Jakobus 3 is een heel hoofdstuk dat gaat over de kracht van de tong. Het is zeer de moeite waard om het eens goed te lezen en te overdenken. In vers 2 staat: ‘Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen.’ Dat klinkt aantrekkelijk, maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Je zou ervoor kunnen kiezen om niet te spreken, maar wanneer je dan alsnog alle lelijke dingen dénkt die je nu niet meer uitspreekt, zullen ze er op een andere manier uit komen. Bijvoorbeeld doordat je dan non-verbaal geprikkeld of geïrriteerd reageert. Jakobus stelt dat we onze tong onmogelijk kunnen temmen. Maar toch is dat nodig om vrede te kunnen stichten.

 

Eigenlijk beginnen woorden in onze gedachten. En onze gedachten komen voort uit ons hart. Dus:

 

1. Waak over je hart

Jakobus roept ons op in vers 14 ons niet te laten beheersen door jaloezie of egoïsme, als we ons daardoor laten leiden zouden we de waarheid geweld aandoen. Ja, dat is waar. Als ons hart vol is van jaloezie of egoïsme, denken we vaak niet aan zuivere, liefdevolle gedachten. ‘Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen?’ (vers 11) Een bron is een bron. Dat kan niet zomaar veranderen. Die bron is je hart. Niet voor niets staat er in Spreuken 4:23: ‘Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.’ Zoals het spreekwoord gaat: ‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.’ Waar is jouw hart vol van? Stop de gedachten van leugens en venijn. Hou je hart leeg van zelfmedelijden, van boosheid, van wrok, verdriet en bitterheid! Ja, de duivel probeert elke dag onze gedachten te beïnvloeden in de hoop dat jij er zelf mee aan de haal gaat en nog meer negatieve gedachten gaat denken. Je bent er zelf bij hoeveel ruimte je hem geeft. Je kunt niet én zegenen én vervloeken tegelijkertijd (vers 10). Je kunt niet én negatief én positief denken, kies je gedachten en je woorden zorgvuldig uit. Als je merkt dat je gedachten toch de verkeerde kant op gaan, zet er dan Gods waarheid tegenover. Ga lofliederen zingen, spreek Bijbelteksten uit. Zorg dat je goede gedachten hebt, dat je hart en daarmee ook je mond gevuld is met Gods waarheid en Zijn liefdevolle woorden.

 

2. Streef naar de wijsheid van boven

Hierop voortbordurend, is het ook enorm belangrijk dat jij je elke dag voedt met Gods woord: ‘De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.’(Jakobus 3:17) Als jij woorden van leven wilt uitspreken, stel jezelf dan de vraag: de woorden die ik nu spreek, zijn ze liefdevol en opbouwend? Of kritisch, negatief?

 

Je zal wellicht denken: ‘Ik heb al zo vaak geprobeerd om liefdevol te spreken, maar net zoals Jakobus zegt: ‘Ik kán mijn tong niet temmen. Ik doe mijn best, maar iedere keer komen er toch venijnige, gemene of leugenachtige woorden uit mijn mond.’ Dat klopt: wij kunnen onze tong niet temmen, maar de heilige Geest kan het wel. Hoe meer wij vervuld zijn met de heilige Geest, hoe meer ruimte wij Hem geven om ons hart en onze gedachten te veranderen, des te zachtmoediger en liefdevoller zullen we worden. Hij wil ons elke dag meer veranderen naar het evenbeeld van Jezus. Hoe vaker jij de Bijbel leest en bidt, des te sneller kan de heilige Geest in jouw zijn reinigende, helende woorden brengen. ‘Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’ (Hebreeën 4:12) Het Woord van God, is hetzelfde woord waardoor in Genesis 1 de hele wereld werd geschapen. God sprak en het gebeurde. Ook toen Jezus op aarde was, toonde Hij de kracht van woorden. Hij zei: oren ga open en ze gingen open. Ogen, ga zien, en ze zagen… Dat Woord van God, zal ons steeds meer vullen met woorden van leven. Woorden van bemoediging. Woorden van liefde. Woorden van hoop.

 

3. Zaai goed zaad

Elk woord wat uitgesproken wordt, hangt in de lucht. Je kunt het nooit meer ongedaan maken. Ieder van ons zal zich goede en slechte woorden kunnen herinneren die over ons zijn uitgesproken. Jakobus zegt: ‘Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt.’ Met onze tong kunnen we een enorme bosbrand veroorzaken. Denk maar aan roddelen. Het begint met een klein verhaal, maar het wordt steeds groter, totdat het uiteindelijk in de roddelpers belandt en iedereen de ‘waarheid’ kent. Maar niet heus. ‘Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.’ We weten niet meer wat we moeten geloven, omdat er zoveel negativiteit over andere mensen de wereld in wordt gestrooid. Negatieve gedachten die ontstaan in iemands hart en die de wereld ingestrooid worden doordat er woorden aan gegeven worden.

 

‘Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.’ (vers 18) Goed zaad is bemoedigend, opbouwend, liefdevol. Niet alleen de inhoud van je woorden, maar ook de toon! Niet voor niets staat er: leef een onberispelijk leven met wijze zachtmoedigheid. Bedenk: wat je zaait, zul je altijd op een bepaald moment in je leven weer oogsten…

 

Vragen:

Wat voor bosbrand veroorzaak jij? Vernietigend vuur of bemoedigend enthousiasme? Ben jij een zilte bron, of een zoetwater bron? Ben jij gevuld door de bron van levend water?

 

Tips:

• Weinig mensen hebben door wat voor woorden of toon ze gebruiken. Zo kun je wel dénken dat je liefdevol spreekt, maar hoeft het helemaal niet zo over te komen. Vraag eens aan je geliefden: Welke positieve woorden zeg ik over jou? En welke negatieve? Zie het niet als afwijzing als ze niets kunnen noemen, of alleen met iets negatiefs komen, zie het als aansporing om alsnog positieve, liefdevolle woorden te gaan uitspreken.

• Misschien nog wel veel belangrijker: welke woorden spreek jij uit over jezelf en tegen jezelf? Waak over je eigen hart en laat ook over jezelf geen venijnige leugens binnenkomen. Jij bent een geliefd kind van God en vanuit die overvloed aan liefde, mag je uitdelen. Vul jezelf dagelijks met Gods liefdevolle woorden.

• Bied je excuses aan als je niet liefdevol hebt gesproken, of als je toon verkeerd of liefdeloos was. Het kost je misschien wat, omdat je het moeilijk vindt, ‘het spijt me’ zijn echt helende woorden en essentieel om relaties goed te houden. Wees een vredestichter!

 

Gods zegen,

Carianne Ros

 

 

Inspiratiebrief 22

Wachten in geloof

 

‘Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.’ Psalm 27:14

 

In de Bijbel staan veel voorbeelden van wachtende mensen. Altijd maar weer wachten… waarom? Waar is het voor nodig? Waarom kan iets niet gewoon nu? Neem David, die als herdersjongen gezalfd werd om koning te worden… Wat moest hij lang wachten totdat hij uiteindelijk koning werd! Of Abram, aan wie een kind beloofd was. En niet alleen een kind, maar zoveel nakomelingen als er sterren aan de hemel staan. Toch kwam dat kind maar niet. Of Jozef, die prachtige dromen kreeg en vervolgens in de put werd gegooid, als slaaf werd verkocht, in de gevangenis belandde en pas vele jaren later zijn dromen werkelijkheid zag worden.

 

Psalm 27:14 verwoordt het zo mooi: ‘wacht op de Heer’, met de toevoeging: ‘wees dapper en vastberaden’, omdat dat precies de houding is die God wil dat we aannemen. Als we ons dapper en vastberaden opstellen, dan leren we wachten vanuit het vertrouwen dat God alles in Zijn handen heeft. Net zoals er bij het wachten van Abram staat: ‘Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.’ (Genesis 15:6).

 

Ik heb helaas niet de groene vingers van mijn moeder geërfd en ik zie dan ook weinig verschil tussen ‘goede’ planten en onkruid. Maar één onkruid ken ik heel goed en dat is de wingerd. Al van jongs af hielpen mijn zusje en ik met enige regelmaat mee om de wingerd te verwijderen uit de tuin. De wingerd is een zeer gemene plant die razendsnel groeit en zichzelf als een slang om mooie planten heen slingert, waardoor deze verstikt worden. Wat mij telkens weer verbaasde, was hoe snel die wingerd groeit, net als elk ander onkruid overigens. De duivel wil snelle groei. Hij roept: ‘Koop je staatslot en vandaag nog word je miljonair.’ Of: ‘Koop nu en betaal later’ (met hoge rente, maar dat staat dan alleen in de kleine lettertjes). Snelle groei lijkt geweldig, je ziet tenslotte snel resultaat. Maar je hebt geen fundament, geen wortels. Als je vandaag miljonair wordt, heb je dan voldoende karakter om goed met zoveel geld om te gaan? Als je nu iets koopt, terwijl je het eigenlijk niet kunt betalen, leer je dan geduld? Nee. Het brengt je alleen maar in de schulden en problemen.

 

Wachten vinden de meeste mensen vervelend, maar wachten kan ook iets heel moois zijn, als we leren wachten in geloof. Wachten heeft een doel: het leert ons de juiste houding te hebben tegenover God. Als we nooit leren om te wachten, dan worden we verwend en ontevreden. Juist het wachten op iets, of het sparen voor iets, zorgt ervoor dat we geduld leren. We leren vertrouwen op God en we leren steeds meer om in afhankelijkheid van Hem te leven. In de wachtperiodes kunnen we groeien in geloof en hebben we de mogelijkheid om geestelijk volwassener en sterker te worden… mits we de juiste houding aannemen!

 

Hoe kunnen we ‘wachten in geloof’?

 

1. Vertrouw op God

God vertrouwen is essentieel als je dapper en vastberaden wilt kunnen wachten. Heel vaak kunnen wij niet alle omstandigheden en problemen overzien. God kan dat wel. We zijn vaak geneigd om God te vertrouwen, zoals we mensen vertrouwen, maar God is zoveel groter en machtiger en liefdevoller dan wij ons ooit kunnen voorstellen. God vertrouwen heeft alles te maken met Hem leren kennen. God is er niet op uit om je pijn te doen of om je kapot te maken, Hij wil je juist genezing brengen. Hij wil je zo compleet vullen met zijn liefde, dat je niet meer angstig of gestrest bent. (1 Johannes 4:18). Zie het wachten niet als nutteloos, maar juist als een waardevolle tijd, waarin God meer van zichzelf aan je wil laten zien. Hij wil dolgraag een persoonlijke relatie met je hebben en een goede relatie opbouwen kost nou eenmaal tijd. Schrijf zijn beloften voor je leven op en spreek deze beloften elke dag hardop uit. Bid om vertrouwen. Bid om geloof. ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg.’ (Spreuken 3:5-7- cursief toegevoegd).

 

2. Vertrouw op Gods tijd

God houdt zich altijd aan zijn beloften. Hij is altijd precies op tijd! Prediker 3 zegt dat er een tijd is voor alles en God bepaalt wanneer het tijd is voor iets. Helaas zijn wij mensen vaak ongeduldig. In eerste instantie willen we er best op vertrouwen dat God ons de weg zal wijzen. Maar als niet meteen duidelijk wordt dat er vooruitgang is, vinden we dat we ‘nu wel lang genoeg gewacht hebben’ en gaan we onze eigen weg uitstippelen… Met alle gevolgen van dien. Aan Abram was een kind beloofd, maar het duurde zo lang, dat Sarai, zijn vrouw het heft in eigen handen nam en zei: ‘Neem mijn slavin Hagar maar om een kind te krijgen, dan zal ik dat kind wel aannemen als mijn eigen kind.’ (Genesis 15 en 16), terwijl God wilde dat ze zouden vertrouwen en wachten op Hem. God is een God van wonderen. Soms lijkt het erop dat Hij te laat komt; net zoals Jezus in onze menselijke ogen te laat kwam voor Lazarus. Hij was al vier dagen dood toen Jezus eindelijk bij hem kwam! Maar Jezus liet zich niet weerhouden door de dood, juist doordat Hij schijnbaar ‘te laat’ kwam, kon Hij laten zien hoe machtig en liefdevol God is, dat Hij Lazarus zelfs uit de dood kon opwekken. God weet wat Hij doet en Hij weet ook wanneer de beste tijd is voor iets. Moet je lang wachten? Bedenk dan dat je waarschijnlijk tijd nodig hebt om te ‘rijpen’, oftewel om geestelijk sterker te worden.

 

3. Wees trouw en geniet

Marcus 4:26-29 staat de vergelijking van de zaaier. Hij strooit zaad uit over de aarde en vervolgens wacht hij. Hij slaapt en staat weer op. Net zolang totdat hij kan gaan oogsten. Alles wat we bidden, denken, zeggen en doen zijn kleine zaadjes. Alle zaadjes brengen vrucht voort. Jij zult oogsten wat je (dag in dag uit) zaait. Ben jij je hiervan bewust? Wat voor zaad zaai jij? Jozef kende de dromen in zijn hart. Hij had ze uitgesproken en werd vervolgens in de put gegooid, omdat zijn broers zo jaloers waren. Waarschijnlijk zal hij zelf ook vele malen getwijfeld hebben aan de dromen, toch bleef zijn houding goed, terwijl hij vertrouwde op God. Jozef was trouw in de taken die hij kreeg. En de Heer zegende hem. God vraagt van ons dat we gehoorzaam zijn in alle kleine en grote taken die Hij ons te doen geeft. Hoe kun je verwachten dat je in de toekomst ‘veel mensen tot zegen zult zijn’, als je nu niet bereid bent om liefdevol om te gaan met een oud dametje dat langzaam is bij de kassa, of met je kind, of met die irritante collega? Zie alle momenten van wachten als mogelijkheden om te kunnen groeien. Wees trouw in wat je doet. Geniet van al die momenten, want hoe moeilijk het soms ook is, God gebruikt ze om je meer op Jezus te laten lijken. Je hele leven bestaat uit veel wachtmomenten, dus zorg dat je op een goede manier wacht!

 

Vragen:

Waar wacht jij op? Hoe is je houding tijdens dit wachten? Blijf je op God vertrouwen of ga je zelf aan de slag om Zijn beloften aan jou in te willigen? Wat zou God je willen leren tijdens deze wachtmomenten? In hoeverre ben jij trouw in alle kleine, en schijnbaar onbelangrijke taken die God je heeft gegeven?

 

Tips:

• God vindt ons leven belangrijk. Het mooiste wat je tijdens je wachtmomenten (of het nou bij de supermarkt is, of terwijl je wacht op iets groots als een partner of een kind) kunt doen is bidden. God wil graag een intieme relatie met ons ontwikkelen. En vaak gebruikt Hij daar juist de wachtmomenten voor, omdat we dan even stoppen met (voor Hem uit) rennen.

• God wil onze wachtmomenten gebruiken om meer van zichzelf aan ons te laten zien en Hij wil ons graag de heilige Geest geven om een juiste houding in ons te ontwikkelen. Bid om meer vrucht van de heilige Geest (Galaten 5:22,23), zodat je geestelijk volwassener zult worden.

• God vraagt absolute gehoorzaamheid. Verwaarloos de kleine taken van het leven niet, want ze zijn je voorbereiding voor je toekomst. Denk niet dat God dat niet belangrijk vindt, want Hij is geen God van wanorde, maar van vrede. Is je huis opgeruimd? Doe je ook lief tegen je kinderen als er niemand bij is? Lees je in je Bijbel of ligt hij alleen voor de sier op tafel? Ga je terug naar de winkel als blijkt dat je iets niet hebt afgerekend? Is je taal zuiver? God wil elk aspect in ons leven aanpakken, zodat we steeds meer licht zullen uitstralen naar onze omgeving toe.

 

Gods zegen,

Carianne Ros

 

 

Inspiratiebrief 21

Honing voor je ziel

 

‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst.’ Psalm 119:1-3

 

Psalm 119 is een hele lange Psalm waarin de wet/het woord van de Heer keer op keer bejubeld wordt. De Psalmist is zo blij met de wetten en regels dat hij roept in vers 97: ‘Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten.’ Prachtig en confronterend tegelijkertijd. Hoe lief heb jij de wet van de Heer? Is die wet de hele dag in je gedachten? Waarom zou je Gods wetten de hele dag overdenken? Omdat, zo luidt de verklaring in de daarop volgende verzen: ‘Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen, ik heb meer inzicht dan ouderen, want uw regels volg ik op.’

 

De meeste christenen vinden het moeilijk om regelmatig, laat staan elke dag tijd te maken om Gods woord te lezen en tot zich door te laten dringen. Ze voelen het als iets wat hun door de strot geduwd wordt, want ‘dat moet ook nog…’. Als we Ezechiël 3:2,3 lezen staat daar een verrassend iets: ‘Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, en de stem zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol die ik je geef.’ Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing.’

 

Het voelt wellicht in eerste instantie als een plicht om in de Bijbel te lezen, als we echter onze maag en buik vullen met zijn woord, is het niet langer een plicht, maar wordt het onze zielenvoeding, want zijn woorden zijn zo zoet als honing.

 

1. Gods woord geeft ons wijsheid. De wereld houdt er zo z’n eigen ‘wetten’ en ‘regels’ op na. In tegenstelling tot Gods wetten die uit liefde voor ons zijn gegeven en ons juist vrijheid geven, zijn de wetten van de wereld een valstrik en zorgen ze ervoor dat we gevangen blijven in de zonde – ver weg van God. Elke dag maken we tientallen bewuste en onbewuste keuzes. Gods wijsheid helpt ons om de juiste keuzes te maken in deze vertroebelde wereld en het helpt ons de weg te gaan die God voor ons bedacht heeft.

 

God is onze Schepper; Hij kent ons beter dan wie ook. Hij wil onze liefdevolle Vader zijn, waarin Hij ons prachtige dingen belooft zoals vrede die alle verstand te boven gaat (Fillipenzen.4:6,7), als we doen wat Hij zegt. Vind je het moeilijk om de juiste keuzes te maken? Bedenk dan: ‘Komt één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.’ (Jakobus 1:5) Maar ja, als je om zijn wijsheid vraagt en vervolgens niet bereid bent om te lezen in zijn woord, wordt het wel lastig voor God om je zijn wijsheid te geven, want Hij spreekt tot je (onder andere) door zijn woord.

 

2. Gods woord geeft ons vreugde. Eén van de eerste dingen die de duivel uit ons hart probeert te roven is vreugde. Jezus riep ons op om het licht van de wereld te zijn, als we ons negatief en somber voelen, dan zijn we als die lamp die onder een korenmaat is weggezet (Matteüs 5:14,15). We zijn dan moeilijk in staat om zijn liefde uit te stralen naar de mensen om ons heen. Niet voor niets is één van de vruchten van de Geest vreugde. We hebben de heilige Geest nodig om echte, blijvende vreugde te ontvangen. Een vreugde die standvastig is, ook al zijn de omstandigheden zwaar of moeilijk. God wil ons door zijn woord bemoedigen, troosten en inspireren. Als we eruit lezen met een verlangen om God te ontmoeten, dan zal God ons altijd tegemoet komen. Hoe wonderlijk is het toch dat telkens als we met dit verlangen uit de Bijbel lezen, we na het lezen ons ineens zo verlicht en vervuld van vrede kunnen voelen, terwijl er niets veranderd is aan de omstandigheden! ‘Mijn zoon (of dochter), vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.’ (Spreuken 3:1,2)

 

3. Gods woord geeft ons hoop. Soms kun je het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Niemand weet wat je meemaakt en wat er werkelijk door je heen gaat… God weet het wel. Hij weet wie je bent, wat je verlangens en je noden zijn. Dit laat Hij ook zien in zijn Woord, doordat er zo enorm veel verhalen in staan van gewone mensen zoals jij en ik, die allerlei ellende meemaken, waarvan de meesten toch weer opkrabbelen, doordat ze zich (uiteindelijk) richten op God en zijn beloften. De crux zit hem in het feit dat je EERST God zoekt. Niet eerst zelf over je noden en problemen nadenken. Niet eerst te rade gaan bij andere mensen voor advies. Nee: eerst (wat betekent nu, meteen, onmiddellijk!) bidden en Gods woord erbij pakken: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden.’ (Matteüs 6:33), zodat Hij je vanuit zijn perspectief wijsheid kan geven die je nodig hebt. ‘Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan (…).’ (Hebreeën 6:18,19)

 

Vragen

Hoe tevreden ben jij over hoe je Gods Woord bestudeert? Als je uit de Bijbel leest, mag Gods woord je dan ook veranderen? Bid je ervoor dat de heilige Geest je ogen en je hart mag openen, zodat je niet alleen de woorden leest, maar je hierin ook echt Gods stem zult verstaan voor jouw leven?

 

Tips

• Gods woord helpt ons om de juiste gedachten te hebben. Door het lezen van de Bijbel leren we over Gods waarheid, die vaak zo lijnrecht tegenover de zogenaamde waarheid van de wereld staat. We hebben het nodig om elke dag gevoed te worden met Gods woorden, anders raken we geestelijk uitgehongerd. Schrijf eens op wat het voor jou betekent om de Bijbel te lezen en leg dit aan God voor. Heb je meer honger en dorst nodig naar zijn woord? Bid en u zal gegeven worden!

• Denk na over je prioriteiten. God wil op nummer 1 staan in ons leven. Is dat terug te zien in jouw agenda? Veel mensen denken: ‘Ik heb het al zo druk, ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen’, maar dat is grote onzin. God is Heer en meester van de tijd. Als jij Hem op de eerste plaats zet, dan kan Hij je geven wat je nodig hebt. Hij kan je meer tijd geven (bijvoorbeeld doordat er een afspraak afgezegd wordt), Hij kan je nieuwe kracht geven of meer inspiratie, zodat jij je opdracht sneller af hebt. Hoe zou jij God de eerste plaats in je agenda/dagbesteding kunnen geven?

• Schrijf Bijbelteksten op en leer ze uit je hoofd. De heilige Geest wil ons graag gedurende de dag bemoedigen en onderwijzen, dat kan Hij niet als we zijn woord niet kennen. Hoe meer Bijbelteksten je kent, hoe scherper jouw zwaard wordt om te vechten tegen de duivelse machten die ons negatief willen beïnvloeden. (Efeziërs 6:10-18 en 2 Korintiërs 10:4-6).

 

Gods zegen,

Carianne Ros

 

 

Inspiratiebrief 20

Wees vastberaden en standvastig!

 

‘Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ Jozua 1:9

 

De Dikke van Dale omschrijft de betekenis van het woord standvastig als: 1. Vast van geest; volhardend; onwrikbaar en 2. Zich gelijk blijvend. Als je naast deze standvastigheid ook nog eens vastberadenheid toont, dan is dat een zeer krachtige combinatie om te bereiken wat je wilt bereiken. Vastberadenheid tonen betekent dat je gedecideerd bent en resoluut in wat je wel en wat je niet kiest om te doen.

 

Mijn momenten van vastberadenheid en standvastigheid zijn bijvoorbeeld de momenten dat ik besluit om een nieuw boek te schrijven. Alle uurtjes tussendoor en vele avonden wijd ik aan het schrijven. Ik besluit om alles te laten wat mij van dit plan afleidt, dus ik kijk geen televisie, lees geen krant, check alleen op bepaalde tijden mijn e-mails en meer van dat soort keuzes. Alleen God, David en de kinderen gaan voor (aangezien mijn grootste doel is hen liefhebben), de anderen wachten maar even. Soms heb ik geen zin om te schrijven of denk ik: ‘waar doe ik het voor?’ Op dergelijke momenten ligt de ontmoediging op de loer. Maar iedere keer ga ik toch gewoon zitten om te schrijven… En ik ervaar iedere keer weer dat God me bijstaat. Hij geeft me de kracht, wijsheid en inspiratie om boeken te kunnen schrijven. Wat een dankbaarheid!

 

1. Wees vastberaden en standvastig

Wees vastberaden en standvastig zegt iets over hoe we een bepaalde taak of opdracht aanpakken. Iedere keer wanneer we vastberaden zijn, zullen we merken dat dit vruchten oplevert. Het helpt ons om te focussen en het zorgt ervoor dat we weloverwogen en resoluut kiezen. God vraagt ons bijvoorbeeld om Hem op de eerste plaats te zetten in ons leven. Als we daar niet resoluut voor kiezen, kunnen we ervan uitgaan dat er andere dingen zijn die deze eerste plek graag innemen. Vastberaden en standvastig leven, daar zit het woord ‘vast’ in. Net zoals we in de Dikke van Dalen kunnen lezen: vast van geest, onwrikbaar. Niemand kan je er vanaf houden; je hebt je doel voor ogen en je gaat er zo recht mogelijk op af. Als ik mij voorgenomen heb om Bijbelstudie te doen, dan kan een simpel telefoontje mij daar vanaf houden. Als ik vastberaden ben om Bijbelstudie te doen, dan zet ik mijn telefoon uit, doe de ik deur niet open als er aangebeld wordt, omdat ik perse die Bijbelstudie wil doen. Kies (biddend) je doelen waarin je standvastig wilt zijn, denk er goed over na hoe jij je tijd wilt besteden.

 

2. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen

Als je een ‘meester’ wilt worden in jouw vak, dan wordt er gezegd dat je zo’n 10.000 uur nodig hebt om te oefenen. Helaas zijn er niet zoveel meesters, omdat er wel veel mensen zijn met talenten, maar helaas veel minder mensen die ook bereid zijn om vastberaden en standvastig te oefenen totdat ze daadwerkelijk een meester zijn. Mensen laten zich snel afleiden en nog wel het meest door andere mensen en hun meningen. We maken ons druk over wat anderen van ons denken en durven niet meer te kiezen voor wat we eigenlijk wel heel graag wilden doen. Onze vastberadenheid gaat over in twijfel en onze twijfel zorgt ervoor dat we het opgeven… De duivel wil ons heel graag afleiden van onze doelen, want hij weet wat voor kracht er in schuilt als we ons doelen stellen en die ook daadwerkelijk behalen. Misschien heb je als doel om je gezin lief te hebben, maar laat jij je afhouden door je werk (‘sorry schat, ik kan vanavond weer niet thuis komen eten, ik heb een vergadering’). Of wellicht heb jij als doel om een mooi kunstwerk te maken, maar laat jij je afleiden door leugens of angst (‘iemand anders kan dit veel beter dan ik, waarom zou ik dit maken?’).

 

3. Want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij

Als er één voorbeeld in de wereld is, waarin standvastigheid werd getoond, dan was het wel op de Goede Vrijdag, iets meer dan 2000 jaar geleden. Jezus toonde grote volharding door vast te houden aan zijn doel: sterven voor de mensheid én weer opstaan uit de dood. En dat door de fysieke pijn, maar ook door de emotionele pijn van bespotting en verachting heen. Hij wist waarvoor Hij op aarde gekomen was, en ondanks dat Hij liever deze beker aan zich voorbij had willen laten gaan, koos hij ervoor hem leeg te drinken en de wil van Zijn Vader tot het einde toe te volbrengen. Jezus gaf ons Zijn voorbeeld, zodat wij ons daaraan kunnen optrekken: Hij focuste zich op het doel wat God hem gaf en Hij richtte zich op Zijn Vader, waardoor Hij het kon bereiken. God belooft je bij te staan, als jij je op Hem richt.  Waar je ook gaat: Hij zal je bijstaan. ‘Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.’ (Jeremia 29:12)

 

Vragen

Als je terugkijkt op je leven: wanneer toonde jij dan grote vastberadenheid? Waarin ben je op dit moment standvastig in wat je bedacht hebt om te doen of te bereiken? Wat maakt dat het je lukt om vol te houden? Wanneer voel jij je ontmoedigd? Wat doet het met je dat God zegt dat Hij je bijstaat?

 

Tips

• God wil graag het middelpunt zijn van onze vastberadenheid. Zijn de dingen/taken waar je mee bezig bent Gods wil? Soms kunnen we weliswaar zeer standvastig zijn, maar zijn we eigenlijk opstandig, omdat we perse onze eigen wil doordrammen, terwijl God iets anders voor ogen heeft. Schrijf eens al je bezigheden op en bid ervoor of God (nog steeds) wil dat je hiermee bezig bent.

• Pak een wit vel en maak daarop een mind-map met in het midden het woord IK. Schrijf op wat je goed kunt en wat je belangrijk vindt. Denk eens biddend na over wat jouw dromen en doelen zijn in het leven. Hoe kun je deze vormgeven? Wat is nodig om ervoor te laten? Wat zou je kunnen tegenhouden om deze doelen te bereiken en hoe ga je dat ondervangen? Welke rol speelt God in jouw doelen? Hoe zou je graag willen dat Hij je bijstaat in het bereiken ervan?

• Als je een bepaald (groot) doel wil halen, kan het ontzettend behulpzaam zijn om een coach of een buddy te vragen om je bij te staan. Wie zou je kunnen vragen om jou te bevragen op je droom/doel? Hoe zou diegene jou kunnen bemoedigen om vol te houden?

 

Gods zegen,

Carianne Ros

 

Inspiratiebrief 19

Vier het leven!

 

‘Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’ Matteüs 6:17,18

 

Eén van de mooie dingen van het leven is samen eten. Jezus deed het ook graag en Hij heeft ons zelfs het ‘Laatste Avondmaal’ gegeven wat we nu nog steeds met regelmaat vieren. Toch is het ook Jezus die het over ‘vasten’ heeft. Waarom? Vasten werkt reinigend en het geeft je een betere kwaliteit van leven. God heeft de gewoonte van vasten bedacht omdat het ruimte schept en tijd geeft om ons op Hem te richten. We hebben veel meer nodig dan alleen voedsel en als je daarvoor een tijdje afstand van doet, zul je merken dat je innerlijke mens versterkt wordt.

 

De tekst voorafgaand aan de twee verzen van de Bijbeltekst van de maand luidt: ‘Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht op als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.’ Dan vervolgt Jezus met: ‘Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’ (Matteüs 6:16-18).

 

Jezus legt in deze paar verzen uit hoe Hij graag wil dat we vasten. Misschien ben jij gewend om (regelmatig) te vasten, of misschien doe je het nooit. Dit kan zijn omdat je niet weet hoe belangrijk Jezus het vindt, of omdat je niet weet hoe je het moet doen of wellicht is er een andere reden waarom je er bewust of onbewust voor kiest om niet te vasten. Let eens op het woordje ‘Wanneer…’ in deze tekst. Jezus zegt niet: ‘Als je eventueel, misschien, twijfelachtig, wellicht een keer van plan zou zijn om te gaan vasten, dan…’, er staat: ‘Wanneer je vast…’, oftewel Jezus gaat ervan uit dat we (af en toe of regelmatig) vasten. Vervolgens legt Hij uit hoe we dat het beste kunnen doen.

 

Waarom zouden we vasten?

Vasten heeft alles te maken met het jezelf tijdelijk ontzeggen van fysieke en/of emotionele verbondenheid aan iets, waardoor jij je weer gaat focussen op wat werkelijk belangrijk is, namelijk: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ (Matteüs 6:33) en ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en heel uw verstand.’ (Matteüs 22:37). Jezus zelf gaf hierin het grote voorbeeld doordat hij veertig dagen in de woestijn vastte voordat zijn openbare bediening begon. Hij richtte zich volledig op God en kon daardoor de verleidingen van de duivel weerstaan, ondanks dat Hij grote honger had (Matteüs 4:1-10).

 

Vasten is een geestelijke oefening en het leert ons discipline. Als je fysiek vast door niet of weinig te eten, zal dat je lichaam reinigen van alle opgehoopte afvalstoffen. Als je geestelijk vast door iets niet te doen (bijvoorbeeld geen televisie of social media kijken), dan reinigt dat je geest van allerlei opgehoopte ballast. In beide gevallen geeft het je ook extra tijd met God, als jij je richt op Hem, je wijdt aan het gebed en het lezen van de Bijbel. Toen de duivel Jezus wilde verleiden om hem te dienen in plaats van trouw te blijven aan God, gaf Jezus hem als antwoord: ‘Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’’ (Matteüs 4:4). We hebben Gods Woord nodig in ons leven! Als we vasten, krijgen ons lichaam en onze geest de rust om werkelijk te luisteren naar Hem.

 

Hoe kunnen we vasten?

Vasten lijkt vaak zwaarder dan het is. Vasten vergt een verandering van je patronen en gewoontes, het kost even tijd voordat je eraan gewend bent. Dit geldt zeker voor gewoontes die (onbewust) fysieke en/of emotionele verslavingen zijn geworden. De aanhouder wint, de eerste dagen zijn het moeilijkst, daarna lijkt het vaak steeds meer vanzelf te gaan. Neem bijvoorbeeld koffie drinken: als je gewend bent om elke dag een kop koffie te drinken op een bepaald tijdstip, dan kan het heel goed zijn dat je de eerste dagen hoofdpijn hebt als je stopt met koffiedrinken. Dit zijn de afkickverschijnselen. Ook emotioneel wordt de routine verbroken. Ineens heb je een kwartier/half uur over: wat ga je met die tijd doen?

 

Jezus roept ons op om niet op een sombere manier te vasten, maar juist op een vreugdevolle manier. Hij zegt: ‘… was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent’. Ik moest daarbij ook denken aan de tekst uit Prediker 9:8: ‘Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur’? Als we vasten voelen we ons lichter en luchtiger. Dit geeft vreugde en vrede in ons hart. Vasten is niet bedoeld om te kniezen en te piekeren, wel om alles bij God neer te leggen en je te verheugen in Hem!

 

Je kunt fysiek vasten door middel van niet of weinig eten of door iets weg te laten uit je eetpatroon waaraan je gewend/verslaafd bent, zoals suiker, koffie of alcohol. Je kunt geestelijk vasten door je tijd anders in te richten, bijvoorbeeld geen televisie te kijken, je niet bezig te houden met social media, en die tijd te besteden aan God. Je kunt er ook voor kiezen om je te richten op een bepaalde vrucht van de geest en je daarin te oefenen gedurende een bepaalde tijd. Kies op welke manier je wilt vasten en wat je gaat doen met de tijd en energie die je ermee wint.

 

Wat is de beloning voor het vasten?

Vasten kost je wat, wel geeft het vele beloningen, zoals:

* Je leert discipline en zelfbeheersing

* De heilige Geest kan beter tot jouw geest doordringen

* Je ervaart (zeker achteraf!) meer vreugde en vrede

* Overtollig gif en afvalstoffen worden afgevoerd

* Overtollig vet wordt verbrand

* Achteraf voel jij je energiek en krachtig 

* Je huid wordt gaver en je krijgt een heldere oogopslag

* Stress en spanning zullen verminderen

* Je zult beter slapen

* Vasten vertraagt het verouderingsproces

* Je krijgt een frisse adem en andere nare lichaamsgeurtjes zullen verdwijnen

* Je hebt tijd over om met God en/of je geliefden door te brengen

* Vasten maakt je dankbaar voor alles wat je hebt ontvangen – vier het leven!

 

Vragen:

Wat houdt je wellicht tegen om te vasten? Op welke manier zou jij willen vasten? Wat zou je willen doen met de tijd die je overhoudt? Hoe kun je vasten, terwijl je tegelijkertijd heel bewust het leven viert en geniet van elke dag?

 

Tips:

* Let op: Niet iedereen kan fysiek vasten. Bijvoorbeeld zwangere en zogende vrouwen mogen niet volledig vasten; je wilt tenslotte niet dat jouw afvalstoffen aan je kind worden doorgegeven. Ook als je ondergewicht hebt, is het niet gezond om te vasten. Als je ernstig ziek bent, is het ook af te raden om fysiek te vasten. Als je twijfelt of het voor jou gezond is, raadpleeg dan eerst een arts. Je kunt uiteraard wel gedeeltelijk fysiek vasten door bijvoorbeeld geen suiker te eten of je koffie te laten staan. Iedereen kan geestelijk vasten, want slechte gewoontes doorbreken is voor iedereen gezond!

* Als je serieus fysiek zou willen vasten, raadpleeg dan één of meerdere boeken die dit onderwerp behandelen.

* Als je geestelijk wilt vasten door iets (verslavend) weg te laten in je activiteiten en je wilt tegelijkertijd geestelijke verdieping ontvangen, kies dan bijvoorbeeld een bepaald thema waarmee je aan de slag wilt gaan in de tijd dat je aan het vasten bent. Bijvoorbeeld: vergeving of Gods vaderliefde. Je kunt ook de nieuwe online cursus bestellen ‘Adempauze’ om te leren bewust tijd te maken voor God in de drukte van alledag.

 

Gods zegen,

Carianne Ros

 

Inspiratiebrief 18

De kracht van gebed

 

‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.’ Efeziërs 6:18 

 

Er valt veel te zeggen over gebed. Gebed is zo vaak ongrijpbaar, ook al leren we als gelovigen dat het belangrijk is om te bidden. Gebed kan een enorme worsteling zijn: ‘Ik wil wel bidden, maar ik kan het niet.’, ‘Ik weet niet wat ik moet bidden.’, ‘Ik bid al heel lang, maar er verandert toch niets, dus waarom zou ik blijven bidden?’ Het is juist door gebed dat we mogen ervaren dat we rust ontvangen en/of vrede en vreugde. Door het gebed leren we God als Vader kennen.

 

God heeft het gebed gekozen als middel voor ons om met hem een persoonlijke relatie aan te gaan. We kunnen tegen hem praten, we mogen onze verlangens aan hem voorleggen, ook onze strijd en pijn. In gebed kunnen we God danken en prijzen, maar ook luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Bidden is zoiets als ‘op bezoek gaan’ of zelfs (zonder dit oneerbiedig te bedoelen) ‘op schoot kruipen’ bij je hemelse Vader. Hij luistert naar jou en Hij geniet ervan als je over de dingen vertelt die je bezighouden. God wil graag weten waarin je hulp nodig hebt en Hij geniet met je mee wanneer het goed gaat. We mogen Hem vragen om wat we nodig (denken te) hebben en we mogen verwachtingsvol uitzien naar de wonderen die Hij in ons leven geeft.

 

Jezus leerde zijn leerlingen het gebed bidden, wat wij kennen als het ‘Onze Vader’:

 

‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiedde, gelijk in den hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons elke dag ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze zonden;

want ook wij vergeven aan een ieder die ons iets schuldig is.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

(Lucas 11:1-4 Statenvertaling)

 

In dit gebed staan heel veel mooie aspecten waar we van kunnen leren, ik wil er graag twee aspecten uitlichten. Het begint meteen al met de aanhef van het gebed: ‘Onze Vader’. Jezus leert ons dat we God mogen aanspreken met onze Vader, omdat God zo graag onze Vader wil zijn. Zoals een goede vader, wil ook God ons liefhebben en troosten. Hij wil ons koesteren en waarderen. Hij wijst ons ook terecht als het moet en/of corrigeert ons als we bezig zijn met dingen die niet in de haak zijn.

 

Wat ook interessant is, is dat we mogen bidden ‘Onze Vader’. God is niet alleen de Vader van Jezus, maar Hij wil een Vader zijn voor ons allemaal. Hij is daarmee ook niet alleen mijn Vader, ook jouw Vader en de Vader van een ieder die Jezus als Verlosser erkent. Door het belangrijke gebed te beginnen met ‘onze’ Vader, stem ik mijzelf niet alleen af op mijn eigen noden, maar betrek ik ook mijn medegelovigen in mijn gebed. Dit sluit zo mooi aan op onze Bijbeltekst van deze maand: ‘bid voortdurend voor alle heiligen.’ Jezus leert ons te bidden voor anderen. Ik vraag niet alleen om brood of vergeving voor mijzelf, ik vraag ook om goede dingen voor de andere heiligen. God vindt ‘wij’ belangrijk. Net zoals Paulus het erover heeft dat we zijn als één lichaam. ‘Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.’ (1 Korintiërs 12:27) We horen bij elkaar. De pink is niet een los onderdeel en de voet ook niet. Zonder de rest van het lichaam kan de pink of de voet niets uitrichten: we hebben elkaar nodig en we mogen voor elkaar bidden. Ook al zie je niet meteen het resultaat wat jij verwacht, blijf bidden, ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’ (Jakobus 5:16)

 

Vragen

Hoe vaak bid jij? Wat doet het met je als je leest ‘bid voortdurend’? Vind je dat lastig of juist fijn om te doen of iets anders? Voor wie zou jij de komende tijd specifiek willen bidden? Welk gebed bid jij al een tijd waar je graag antwoord op zou willen hebben?

 

Tips

• Bidden zou niet een extra verplichting moeten zijn, het is juist bedoeld om je verlichting te geven. Bidden is praten met God. Hij wil graag een goede relatie met je opbouwen en dat kan alleen wanneer je tijd met Hem doorbrengt. Als je bidt vraag je de almachtige God om hulp. God wil als een liefdevolle Vader voor jou zorgen. Hij wil je vullen met Zijn kracht, vreugde en liefde… zo vaak rennen we hem voorbij. Bidden zet je stil en helpt je om vanuit Gods perspectief naar de situatie te kijken.

• Onderschat de kracht van gebed niet. Ook al krijg je niet meteen antwoord, of niet het antwoord wat je zou willen ontvangen, God hoort alle gebeden en Hij zal antwoord geven. God zegt ja, nee of wacht. Vooral nee of wacht kunnen teleurstelling geven. Geef de moed niet op, God weet wat het beste voor jou is. Hij wil je graag geven wat je nodig hebt.

• Meer lezen? In ‘Gebeden voor vrouwen’, (om te bestellen klik hier ) staan vele gebeden, vragen en Bijbelteksten die je zullen helpen om je gebedsleven te verdiepen. Het boek is nogal roze, maar overigens ook geschikt voor mannen om te lezen. Je kunt het boek ook samen met je partner/vriendin/Bijbelkring lezen.

 

Gods zegen, Carianne Ros

Inspiratiebrief 17

Ontvangen

 

'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.'

Matteüs 6:33

 

Wat doe jij liever: geven of ontvangen? Een kind zal zeggen: ‘ontvangen’ en de meeste volwassenen zeggen: ‘geven’. Wat is hiervan de oorzaak? Ontvangen heeft iets dubieus. Enerzijds hebben we het nodig om te kunnen ontvangen van anderen. Niemand is zo gemaakt dat hij of zij alles in z’n eentje kan: we hebben elkaar nodig. Anderzijds is het een probleem dat we in deze Westerse wereld ontvangen associëren met een teken van zwakte. Wie sterk en machtig is kan uitdelen, wie zwak is moet zijn hand ophouden. Je ziet het in de politiek, in de hele financiële wereld en je ziet het thuis. ‘Ik heb meer dan jij, dus ik kan ervoor kiezen om het aan jou te geven, met jou te delen of om het zelf te houden’, of dat om geld gaat of om het schenken van vergeving. Ontvangen is wachten op de genade van de ander. Werkelijk ontvangen kun je alleen wanneer jij je hart openstelt en jij je kwetsbaar opstelt. Het voelt alsof je ‘in de schuld staat’ bij de ander en dat willen we liever niet.

 

Het bijzondere is dat kinderen daar veel minder moeite mee hebben: zij beseffen dat ze hun handen open moeten houden om te kunnen leven. Sterker nog: ze durven te vragen om datgene wat ze graag zouden willen ontvangen, of het nou om aandacht gaat of om het grootste stuk taart. Hoe goed kinderen ook kunnen ontvangen, de meeste van hen verliezen die eigenschap onderweg. Ze vragen om aandacht ‘mama, kijk eens naar mijn mooie tekening’ en krijgen afwijzing ‘ik ben aan de telefoon’ of ‘ja hoor mooi’ (zonder dat mama echt kijkt). Ze vragen het nog eens ‘mama, kijk nou even, je kijkt helemaal niet…’ Ze geven het niet zo snel op, maar op een gegeven moment is het kapot. Ze stoppen met vragen, want het resultaat is toch alleen maar afwijzing. Dus hebben we er als volwassenen moeite mee om te vragen om wat we graag zouden willen hebben en om te ontvangen van anderen.

 

Ieder van ons heeft de behoefte om gezien en gehoord te worden. Als we het niet krijgen, gaan we schreeuwen, claimen, pakken of trekken we ons terug. Van daaruit kunnen we hebberig en gierig worden in plaats dat we leren om vrijgevig in het leven te staan. Als we kunnen ontvangen, hebben we een buffer om weer uit te delen. We willen allemaal heel graag ontvangen, we hebben het echter afgeleerd. We durven niet te vragen, omdat we bang zijn om afgewezen te worden. Een klein voorbeeld: hoeveel mensen geven naar waarheid antwoord op de vraag ‘hoe gaat het met je?’? De meeste mensen geven geen antwoord, omdat ze denken: ‘je wil het toch niet horen…’ Uit angst zijn ze de afwijzing voor en antwoorden ze: ‘prima hoor!’ Of als iemand zegt: ‘Wat zie je er leuk uit!’ dan antwoorden we: ‘Ach ja, wel aardig, uitverkoopje van de Hema’ in plaats dat we het compliment als liefde ontvangen…. We laten ons leiden door de angst en angst maakt levens kapot.

 

Hoe dan wel? Hoe kunnen we leren ontvangen, zodat we vrij komen van de angst? In 1 Johannes 4:18 staat: ‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.’ Oftewel we hebben onvoorwaardelijke liefde nodig in ons hart om onze reactie op de vrijgevigheid van een ander niet te laten bepalen door onze angst voor afwijzing of angst om als zwak of minderwaardig gezien te worden.

 

Hoe komen we aan die liefde? De grootste, diepste en meest bevredigende liefde is de liefde die onze Schepper ons wil geven. God hield al van ons voordat wij beseften dat we konden liefhebben en van daaruit kunnen wij überhaupt God, onszelf en anderen liefhebben, zoals het in vers 19 staat: ‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.’

 

Veel mensen (zeker mensen die het idee hebben dat ze het in hun leven goed voor elkaar hebben) hebben er moeite mee hoe de God van de Bijbel zich presenteert. Ze willen graag iets doén om geliefd te worden, zodat ze niet in de schuld staan. De God van de Bijbel zegt: ‘Jij hoeft niets te doen, het volmaakte offer om eeuwige nabijheid met Mij te ontvangen heb ik al gegeven. Je hoeft alleen maar te geloven dat Jezus mijn Zoon is en dat Hij voor jou is gestorven en is opgestaan uit de dood. Dat is Mijn genade en ik geef het je gratis. Je hoeft er niets voor te doen en je hoeft er niets voor te betalen.’ Vanuit die genade mogen we Gods nabijheid nu al ervaren en kunnen we zijn ware liefde ontvangen… Oh wat zou de wereld er anders uitzien wanneer we allemaal zouden leren om die geweldige, volmaakte, onvoorwaardelijke liefde te ontvangen… We hoeven ons geen zorgen te maken: we hoeven alleen maar God en zijn gerechtigheid te zoeken, want dan ontvangen we de rest ook van alles wat we nodig hebben.

 

Open je handen. Open je hart. Open je ogen en ontvang. Want God staat te popelen om jouw handen te vullen met zijn liefde. Als je die liefde ontvangt, zal je leven voor altijd anders zijn. Vrij van angst, vrij van zorgen, vrij van drukte, want jij bent geliefd!

 

Vragen

Hoe goed kun jij ontvangen? In hoeverre heb je Gods liefde in je hart ontvangen? Wat doe het met je dat Hij je die liefde (en nog veel meer!) wil geven? Wat houd je tegen om zijn liefde te kunnen of willen ontvangen? Hoe zou jij beter van andere mensen kunnen ontvangen, zodat je hen ook de mogelijkheid geeft om te kunnen geven?

 

Tips

• Ga heel bewust de dag in met open handen. Vandaag ga je niets uitdelen, alleen maar ontvangen. Wat deed het met je hart? Wat zag je? Wat hoorde je? Wat rook je? Wat voelde je? God geeft elke dag vele geschenken aan hen die Zijn geschenken willen zien en ontvangen. Welke cadeaus heb jij mogen ontvangen vandaag?

• Download de Dankbaarheidskalender (klik hier) en schrijf elke avond je dankbaarheidspunten op van die dag. Lees ze één keer per week door. Je zult ervaren dat wanneer je leert te leven vanuit dankbaarheid, je ogen, oren en hart ook steeds beter worden in het ontvangen van de cadeaus die je mag ontvangen. Denk niet te groot: als jij blij wordt van bijvoorbeeld een klein roodborstje wat water drinkt uit een plas dichtbij jou, dan is dat ook een geschenk dat jij het gezien hebt. Of als je bijvoorbeeld ineens inspiratie kreeg voor een bepaald stuk wat je moest schrijven, is ook dat een geschenk. Let wel: een cadeau ervaar je alleen als cadeau als jij je er bewust van bent dat het geschenk is voor jou.

 

Carianne Ros

 

Inspiratiebrief 16

Vrijgevig in het leven staan

 

'U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God'. 

1 Korintiërs 9:11

 

Kijk hoe iemand zijn geld spendeert en je leert iets over hoe hij of zij kijkt naar God. Niet voor niets zegt Jezus in Matteüs 6:24: ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’ We kunnen niet twee heren dienen. God is een jaloers God en Hij wil het middelpunt van ons leven zijn. Niet soms, maar altijd. Ook al leren we in de kerk dat dit zo is, de praktijk hiervan blijkt toch lastiger te zijn dan de theorie. Veel mensen zijn vooral bezig om hun eigen schaap op het droge te krijgen, zonder erop te letten of ze daar God mee eren, of dat ze het alleen goed voor zichzelf regelen. Hoe wil jij in het leven staan?

 

Een prachtige tekst over vrijgevig zijn vind je in Maleachi 3:10, waarin God zelf zegt: ‘Stel mij maar eens op de proef – zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen’. Wat een heerlijke belofte! Zie je het voor je? De sluizen van de hemel die geopend zullen worden, waardoor we zegen in overvloed mogen ontvangen… Oh, wat een rijkdom als we volledig overladen worden met Gods zegen. God zelf geeft altijd het ultieme voorbeeld van vrijgevig in het leven staan.

 

En zo mogen we Hem volgen. Is het liefdeloos van God dat Hij in deze tekst stelt dat we eerst alle tienden naar Gods tempel moeten brengen? Nee, het is juist heel liefdevol, omdat God weet hoezeer wij vast kunnen zitten aan bezit, aan rijkdom, aan macht en ook aan erkenning, goedkeuring, waardering... En Hij wil dat we die verlangens in Zijn handen leggen, zodat we in vrijheid kunnen leven. Door los te laten kunnen we ontvangen. En God wil graag zien dat we goede rentmeesters zijn van hetgeen Hij geeft: Hij geeft namelijk om te delen, niet om alles zelf te houden. En wanneer we delen, krijgen we daar ook weer zegeningen voor terug.

 

God vraagt niet veel, Hij vraagt de eerste 10% van onze ‘oogst’. Dus: voordat er wat dan ook afgaat van je salaris aan belasting, verzekeringen en andere vaste lasten, vraagt God ons die 10% te geven. Hij had ook 90% kunnen vragen, want Hij is God, oftewel Hij is de baas en Hij bepaalt. God vraagt 10%.

Je kunt zeggen dat we daarvan zijn vrijgesteld in het Nieuwe Testament , omdat Paulus in 2 Korintiërs 9:7 zegt: ‘Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft’. Op grond hiervan vindt een groot deel van de christenen dat ze genoeg geven als ze 2% of 3% van hun inkomen geven… Heb je dan ook het vers ervoor gelezen waarin staat: ‘Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’? God kent ons zelfzuchtige hart. Hij wil dat we los komen van bezit, van geld, van macht en van alles wat te maken heeft met ‘hebben’, ‘vasthouden’ en ‘zelf de controle willen behouden’, zodat Hij zijn macht en zijn liefde kan laten zien. Dit is ook direct gekoppeld aan de tekst uit Matteüs, namelijk: kies wie je wilt dienen. Gaat het jou om het geld, de rijkdom, de zegen? Of gaat het jou om God zelf?

 

Vrijgevig in het leven staan kun je op vele manieren invullen: uiteraard het geven van geld, echter ook het geven van je tijd, energie en aandacht voor mensen. Hoeveel liefde deel jij uit? Doe je dat zonder daar iets voor terug te willen hebben of hoop je daardoor in een goed blaadje te komen bij de ander? Ben jij bang dat je achtergesteld wordt? Vergelijk je jezelf (vaak) met anderen? Ben je jaloers? Ben je op zoek naar de waardering en bevestiging van andere mensen? Iedere keer wanneer je erop gericht bent iets voor jezelf te willen ‘hebben’, te ‘pakken’ en te ‘claimen’, zul je merken dat je eraan vast gaat zitten: je verliest je vrijheid, je vreugde en de vrede in je hart.

 

God zegt: ‘Ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt – deel daarvan uit. Deel overvloedig! Wees vrijgevig en mensen zullen mij daarvoor eren en dankzeggen.’ Mijn moeder ontmoette deze week een dame met twee kinderen. Haar man is overleden en sindsdien heeft ze het niet alleen emotioneel, maar ook financieel zwaar. Ondanks de financiële druk nodigde ze mijn moeder uit naar een avond van de kerk en zei ze: ‘Ik zou het geweldig vinden als je komt. Ik betaal voor je!’ Hoe liefdevol en vrijgevig, terwijl ze zelf zo weinig bezit…

Zo kijkt Jezus naar het gedrag van de rijke mensen en van een arme weduwe in Marcus 12:41-44 en Hij zegt dat de arme weduwe meer in de offerkist had gedaan dan al die rijken, omdat ze alles gaf wat ze had. Zij had het begrepen toen Jezus zei: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Matteüs 6:19-21).

 

Vragen

Waar is jouw hart? Wil je God eren en liefhebben of ben je (onbewust) uit op eigen gewin? Waar zit jij aan vast? Oftewel: wat vind je moeilijk om los te laten en/of te delen met anderen? Op wat voor manier kun je vrijgeviger in het leven staan?

 

Tips

 • Onderzoek je hart en gedachten. Stel jezelf vragen waarin of in welke situaties je niet vrijgevig bent en/of juist heel hebberig en op jezelf gericht. Dit kan met geld te maken hebben, maar ook met het willen hebben van waardering en bevestiging van anderen of met angst om iets te verliezen.
 • Geef dit alles in gebed aan God. ‘Offer’ het aan Hem zogezegd. God wil je graag vrijmaken van alles wat je vasthoudt, want wat je vasthoudt is vaak je afgod. Waar ben je bang voor? God is een vrijgevig God. Je bent een geliefd kind van de Koning en een multimiljardair, dus waar maak jij je zorgen om?
 • Wat zou er gebeuren als je God inderdaad op de proef zou stellen? Bedenk wel dat, net als in het normale proces van zaaien en oogsten, het niet zo is dat als je vandaag iets zaait, je meteen morgen kunt oogsten. Soms werkt het bij God zo dat je het één zaait, en iets anders oogst. Bijvoorbeeld: je zaait door tijd te besteden aan iemand, je oogst dan niet méér tijd, maar je ontvangt er bijvoorbeeld vreugde voor in je hart. Hou eens bij wat je zaait en oogst, zodat je God expliciet kunt danken voor alles waarmee Hij je zegent!

 

Inspiratiebrief 15

Nieuw leven

 

‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ Johannes 3:3

 

Ik las het verhaal van Nikodemus uit de kinderbijbel met onze drie dochters op maandagavond. Ik wist toen nog niet dat ik de ochtend van dinsdag 15 juli jl. zou bevallen van ons vierde kind: een prachtige zoon, genaamd Philip Christiaan. Die eerste nacht, terwijl ik tijdens het voeden aandachtig ons kind aan het bestuderen was, kwam het verhaal weer bij mij boven: Jezus sprak met Nikodemus over het feit dat hij pas het koninkrijk van God binnen kon gaan, wanneer hij opnieuw geboren zou worden. Ik hield een kind in mijn armen dat net een paar uur geleden geboren was… wat zouden we van dit geboorteproces kunnen leren? Zouden er overlappingen zijn met het ‘opnieuw geboren worden’ waar Jezus het over had?

 

Nikodemus wilde heel graag dit koninkrijk binnengaan en hij vroeg dan ook heel terecht (in mijn woorden): ‘Hoe kan dit? Ik kan toch niet opnieuw geboren worden? Wat moet ik hiervoor doen?’ Hij zal er ook wel achteraan gedacht hebben: ‘Wat houdt dit in dan? Wat gebeurt er wanneer ik opnieuw geboren word?’

 

Op het ‘hoe kan ik opnieuw geboren worden?’ gaf Jezus als antwoord: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). Wij kunnen niets doen: Jezus zelf heeft het volmaakte offer al gebracht. Wij mogen geloven dat het zo is, waardoor we opnieuw geboren worden (lees ook 1 Petrus 1). Het gaat er niet om dat we fysiek opnieuw geboren worden, Jezus wil dat we geestelijk opnieuw geboren worden.

 

Terwijl ik ons net geboren kind bestudeerde en nadacht over dit onderwerp, viel mij een heel aantal overeenkomsten op tussen de geboorte van een baby en het geestelijk opnieuw geboren worden. Ik wil graag een paar van die gedachten met je delen:

 

Zoek God. Er zijn gemiddeld genomen negen maanden nodig voordat een kind geboren wordt. In het geval van een ‘geestelijke geboorte’, gaat er ook een (ruime) voorbereidingstijd aan vooraf. Je kunt het geloof niet erven van je (groot)ouders, jij zelf zal de Bijbel moeten bestuderen en bidden, zodat de heilige Geest je ogen kan openen voor de waarheid van het Woord.

 

‘Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen’ (Psalm 119:129,130).

 

Geef antwoord op Gods liefde. Bij de één is het een makkelijke, snelle bevalling, maar de ander heeft een zware bevalling. Zo werkt het ook geestelijk: de één kan makkelijk geloven en aannemen dat de Bijbel waar is, de ander zal daar veel meer tijd voor nodig hebben en zal meer vragen hebben waar hij of zij een antwoord op wil hebben, voordat hij of zij zich overgeeft aan Jezus. Laten we daarin respectvol met elkaar omgaan: je kunt het geloof niet door de strot duwen.

 

Ga gericht op zoek naar voeding. Na de eerste hap zuurstof, gaat (een gezonde) baby op zoek naar melk. Dit is precies wat we nodig hebben zodra we geestelijk geboren zijn: voedsel voor onze ziel. ‘Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt’ (1 Petrus 2:2).

 

Laat je reinigen. De eerste dagen na de geboorte komt de ontlasting eruit als meconium: dikke, bijna zwarte, kleverige ontlasting. Wanneer de baby een aantal dagen van de melk heeft gedronken wordt de ontlasting steeds geler, helderder van kleur. Als ik dat vergelijk met het geestelijke geboren worden, hebben we het allemaal nodig dat we gereinigd worden van onze eigen zondige natuur. Het is de heilige Geest die ons daarin wil leiden. Wanneer we meer en meer van Gods melk/woord drinken, dan zullen we steeds meer op Jezus gaan lijken.

 

‘Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede’ (Romeinen 8:5,6).

 

Richt je op het licht. Elke baby heeft een fascinatie voor licht. Hij of zij kijkt het liefst naar het licht van kaarsen of zelfs van TL-buizen, als het maar licht is. Zo mogen wij ons ook (blijven) richten op het Licht.

 

‘Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’’ (Johannes 8:12).

 

Vraag de heilige Geest om leiding. Soms kan het zijn dat de baby zich verslikt omdat het veel te gulzig drinkt. Op andere momenten moet er eerst een boer uit voordat het weer nieuwe melk kan drinken. Zo kunnen we ook het woord van God ervaren: we zijn gulzig, willen alles weten, maar als we het niet direct begrijpen haken we af. Of er zit ons iets dwars, waardoor we geen melk meer kunnen drinken, oftewel er zit iets tussen ons en God in waardoor we zijn woord niet meer kunnen ontvangen, zoals zonden of zorgen. Zoals Jezus sprak over de distels in zijn gelijkenis van de zaaier. Haal adem: God heeft alle tijd om ons zijn woord uit te leggen, wanneer we het in de rust en stilte tot ons nemen.

 

‘Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid’ (Psalm 131).

 

Leef in afhankelijkheid van Jezus. Een baby is totaal afhankelijk van zijn moeder (en andere verzorgers) voor voeding en liefde. Wij mogen ons compleet afhankelijk opstellen van God – alleen dan kan Hij ons voeden met datgene wat goed voor ons is. Een pas geboren baby kan zijn of haar hoofd nog niet voldoende optillen om de borst of fles te pakken, wij zullen moeten helpen. Zo wil God, onze liefdevolle Vader, ons helpen om Hem te zoeken en Hem te leren kennen. Een baby kan net zomin zonder melk, als wij christenen zonder het woord van God kunnen. Helaas is het vaak zo, dat zodra we groeien en zelfstandiger worden, we denken dat we het zelf wel kunnen allemaal. ‘Zelluf doen!’

 

Trap niet in die valkuil! Zonder God kun je niet leven, je hebt Hem en zijn woord en zijn liefde dagelijks nodig. Blijf zoals een kind is, of word weer zoals een kind (Mattheüs 18:1-4). Leef vanuit overgave en afhankelijkheid aan die Ene Ware God Almachtig, die jou opnieuw geboren kan laten worden. Als je dit wilt, ga dan (opnieuw) op je knieën. Belijd dat je het (wederom) zelf wilde doen, dat je Jezus nodig hebt om (verder) te groeien en het leven in nabijheid van Hem, zodat je elke dag meer op Hem mag gaan lijken. Jezus wil je graag een nieuw leven geven, een ‘leven in zijn volheid’ (Johannes 10:10).

 

‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen’ (Lucas 5:32).

 

Vragen:

 

Ben jij opnieuw geboren, zodat je van Jezus een nieuw leven kunt ontvangen? Of heb je het verlangen om je opnieuw te wijden aan een leven met Jezus in het zoeken en leren kennen van Hem? Hoe zou je je leven (opnieuw) met Jezus kunnen/willen vormgeven?

 

Carianne Ros

 

 

 

 

Inspiratiebrief 14

Vruchtbare grond

 

‘Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.’ Lucas 8:15

 

Lees Lucas 8:5-15.

 

Voordat we de gelijkenis lezen van Jezus, staat er: ‘Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen’ (Lucas 8:1). Jezus vond het belangrijk om het Goede Nieuws te vertellen en daarbij bleef Hij niet op één plek, maar hij zocht de mensen op – Hij ging naar hen toe. Net zoals God ons tegemoet komt.

Er is op een gegeven moment een hele menigte om Jezus heen verzameld en Hij wil hen iets meegeven. Zoals vaker spreekt Jezus in de vorm van een gelijkenis, omdat een gelijkenis mensen ertoe dwingt om zelf verder na te denken. Ze worden aangespoord om zelf op zoek te gaan naar de dieper liggende waarheden die in het verhaal verborgen zitten. Gelijkenissen prikkelen en maken nieuwsgierig en dat is juist wat Jezus wil: dat we over zijn woorden nadenken.

 

Jezus vertelt dat er een zaaier kwam om te zaaien en Hij vertelt hoe de zaadjes in verschillende soorten grond vallen en wat het effect daarvan is. Laten we eens kijken naar de verschillende mogelijkheden:

 

1.  ‘Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten’ (vers 5).

 

Uitleg Jezus: ‘Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven’ (vers 12).

Overdenking: Er zijn veel mensen die wel (even) willen luisteren naar het woord van Jezus, maar er niets mee doen. Ze zijn niet bereid om er verder over na te denken en te bidden, dus vervagen de woorden weer, alsof het stofjes zijn in de lucht. Geloof moet groeien. De duivel is gehaaid en graait weg wat hij graaien kan, zodat het geloof niet kan groeien. Zo zijn er veel mensen die misschien ooit wel over God hebben gehoord, maar de duivel probeert die woorden teniet te doen door er zijn leugens tegenover te zetten.

 

2. ‘Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water’ (vers 6).

Uitleg Jezus: ‘Het zaad op rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig’ (vers 13).

Overdenking:  Er zijn genoeg christenen die week in week uit naar de kerk gaan, maar die niet werkelijk luisteren naar het woord van Jezus – ze laten zich niet veranderen door de heilige Geest, ze worden lauw en mat. Zodra het even moeilijk wordt, leggen ze hun vertrouwen in Jezus aan de kant en doen ze wat ze zelf hebben bedacht. Daar ze vooral vanuit hun eigen kracht willen werken, wordt hun hart verhard en kunnen ze niet meer ontvangen wat de woorden van Jezus inhouden. Ze zien niet in dat ze vanuit de genade en kracht van Jezus mogen leven, maar vertrouwen liever op zichzelf.

 

3.  ‘Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het’ (vers 7).

Uitleg Jezus: ‘Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen’ (vers 14).

Overdenking: Verstikt raken in de genoegens van het leven, gebeurt nooit van de ene op de andere dag, maar gaandeweg. Alle keuzes die je maakt hebben effect op je toekomst. Waarmee voed je je gedachten? Wat lees je, wat kijk je, met wie praat je? Als jij je op God richt, zul je steeds belangrijker vinden wat Hij belangrijk vindt. Wanneer jij je op de wereld richt, zul je belangrijk vinden wat de wereld belangrijk vindt, met alle gevolgen van dien. In de wereld vieren angst, je zorgen maken en je schuldig voelen hoogtij en dat zal ook jouw hart beïnvloeden.

 

4.  ‘Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten’ (vers 8).

Uitleg Jezus: ‘Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen’ (vers 15).

Overdenking:  Als je vruchtbare grond wil zijn, dan is het essentieel dat je naar Jezus luistert. Hij wil een persoonlijke relatie met jou, zodat Hij zichzelf kan laten zien aan jou. Zoek zijn nabijheid en Hij zal zich laten vinden. Koester zijn woord, overdenk het, bid ervoor, wees standvastig en laat je niet ontmoedigen. Als jij je toch ontmoedigd voelt, ga dan naar Jezus, zodat Hij je kan beschermen tegen de aanvallen van de duivel en je opnieuw kan vullen met zijn kracht en waarheid in je leven!

 

Vragen:

Hoe staat het met jouw ‘grond’? Wat doet het met je wanneer je leest uit Gods Woord? Dringt het tot je door? Denk je erover na? Bid je ervoor dat God je ogen en je hart zal openen om te begrijpen wat Hij je wil zeggen?

 

Tips:

 • Onderzoek je hart. God zegt: ‘Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’ (Spreuken 4:23). Het is je hart die Gods Woord al dan niet ontvangt. Om te onderzoeken waar je hart naar uitgaat, kun je jezelf toetsen door te luisteren naar je eigen woorden. Waar spreek jij het liefst en het meest over? Het is zoals het spreekwoord zegt: ‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.’
 • Bid dat Jezus de rotsachtige grond in je hart zacht zal maken. Bid dat Hij je beschermt tegen de aanvallen van de duivel (de vogels) en bid dat je zorgen (de distels) uit je gedachten mogen verdwijnen. Vertrouwen op God moet groeien. Maar als je hem geen kans geeft om te laten zien dat Hij te vertrouwen is, doordat jij zelf alle touwtjes in handen blijft houden, zal je vertrouwen ook niet kunnen groeien. Schrijf op wat je vasthoudt en/of bezighoudt en geef het in gebed over aan je hemelse Vader.
 • Lees dagelijks uit Gods Woord. Lees niet alleen vluchtig een paar teksten, neem één of meerdere teksten en mediteer daarover. Mediteren is geen eng oosters woord, mediteren betekent dat je jezelf gunt dieper over een tekst na te denken. Doe dit, terwijl je God vraagt om je de tekst uit te leggen. Vraag hem om je de wijsheid te geven die Hij erin heeft gelegd.

 

 

Inspiratiebrief 13

Liefdevolle gezinnen

 

‘Heb elkaar vóór alles innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden.’

1 Petrus 4:8

 

Liefhebben geeft ieder mens zuurstof: we kunnen niet zonder de liefde leven. Toch happen veel mensen naar adem: ze voelen zich eenzaam, verdrietig of afgewezen en veroordeeld door anderen. Zeker in een huwelijk of een gezin voelt dit nog veel kouder aan dan in andere omgevingen, omdat ieder mens ernaar verlangt dat het thuis goed en harmonieus is. Vaak zijn het de mensen die het hardst schreeuwen en ruzie maken, die eigenlijk de meeste knuffels nodig hebben. Helaas beseffen we dat te weinig, waardoor al snel de neiging ontstaat om terug te schreeuwen.

 

Doorbreek dit patroon! Bid God dat Hij je geduld en zelfbeheersing geeft (vrucht van de Geest – Galaten 5:22,23), zodat je liefdevol kunt reageren en niet meegaat in de boosheid van de ander. Vraag wat de ander heeft gekwetst of waardoor hij of zij verdrietig of boos is. Luister zonder te oordelen en luister zonder je afgewezen te voelen. Bied je excuses aan als je niet liefdevol hebt gereageerd. Probeer je te verplaatsen in de pijn van de ander en let niet alleen op jouw pijn. De liefde zal tal van zonden bedekken, wanneer we bereid zijn om te vergeven. Heb jij alles vergeven wat de ander jou ooit heeft aangedaan? Of koester je nog steeds wrok of bitterheid over momenten uit het verleden? Waak voor bitterheid. Sommige dingen zijn menselijkerwijs niet te vergeven, maar Gods vergeving is veel groter en dieper dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Vraag Hem of Hij je vergeving wil schenken in je hart, zodat je los kunt laten en je hart vrij gemaakt wordt om (opnieuw) lief te hebben.

 

Geef niet op. Hoe donker je huwelijk of je gezin ook kan aanvoelen, Gods liefde is altijd sterker! Hij wil jou vullen met Zijn intense liefde, waardoor wij anderen weer lief kunnen hebben, zelfs wanneer die ander ons gekwetst heeft. Bid voor je gezinsleden. Niet: ‘God wilt u hen veranderen?’, maar ‘Wilt u ons allemaal vullen met uw liefde, zodat we elkaar kunnen liefhebben en vergeven?’ God kan harten veranderen, ben jij bereid om door Zijn liefde veranderd te worden?

 

De meeste huwelijken gaan kapot op: ‘Mannen heb uw vrouw lief en vrouwen heb respect voor uw man’ (naar Efeziërs 5:21-33). Veel mannen zijn druk met hun werk en eigen leven, ze zíen hun vrouw niet voldoende. Ze schenken te weinig aandacht aan haar en vinden alle andere afspraken belangrijker dan de afspraken die ze met hun vrouw (of kinderen!) maken. Ze voelt zich niet geliefd en gekoesterd door hem en het resultaat is: ze verliest respect voor haar man. Ze verwijt hem van alles (terecht en onterecht), wordt kritisch en negatief. Ze denkt: ‘Waar heb ik jou voor nodig? Ik regel toch alles zelf. Ik heb een eigen inkomen, ik regel de oppas voor de kinderen, het grootste deel van het huishouden…’ Dit ondermijnt huwelijken enorm! Mannen: vraag hoe jij jouw vrouw lief kan hebben en vertel haar hoe zij jou lief kan hebben. Doe samen de liefdestalentest (klik hier) als je het niet goed weet. Vrouwen: toon opnieuw respect voor je man. Ondersteun hem in de dingen waar hij mee bezig is, vraag wat hij belangrijk vindt, vertel hem hoe blij je van hem wordt en hoe trots je op hem bent. Mannen lijken het soms niet nodig te hebben om dit te horen, niets is minder waar: ze hebben die bevestiging juist nodig van hun eigen vrouw, zodat ze geen bevestiging buitenshuis gaan zoeken.

 

Het grootste gebod is: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Wanneer je God werkelijk boven alles liefhebt, dan mag Hij en zal Hij je leven en dus ook je gezinsleven gaan leiden. Wanneer Jezus het hoofd wordt van jullie gezin, zullen jullie keuzes maken die Hem zullen eren. Hij verandert je kijk op het leven. Ineens hoor je hoe boos of kritisch je reageert. Je krijgt door wanneer je niets zegt, maar wel non-verbaal een heleboel boosheid uit. Leef vanuit Gods woord – laat je spiegelen door Zijn waarheid en leef zoals Hij van ons vraagt. Het zal je eigen hart ruimte en liefde geven; en dát straal je weer uit naar je omgeving. Zo kan elke donkere omgeving verlicht worden!

 

Vragen:

Hoe zou jij je voelen wanneer je in een harmonieus gezin leeft? Wat kun jij er zelf aan doen om de sfeer in huis te verbeteren? Zou het goed zijn om iemand je excuses aan te bieden? Kun je er beter op letten dat je toon liefdevol is en niet verwijtend of kritisch?

 

Tips:

 • God wil ons Zijn Vaderliefde geven. Als we dat als mens ten diepste beseffen en Zijn liefde ook ontvangen, zullen we ons bevestigd weten door Hem en geborgen in Hem. Vanuit die compleet verzadigde liefde is het veel makkelijker om andere mensen lief te hebben. Je zult zelf ook niet zo snel reageren vanuit afwijzing. Bid dagelijks dat God je opnieuw zal vullen met Zijn liefde, dat je vanuit dat bewustzijn mag leven en reageren.
 • Communiceer liefdevol. De meeste mensen zijn zeer toongevoelig: zodra iemand een nare of boze toon gebruikt, zal de ander in bijna alle gevallen ook op eenzelfde manier terug reageren. Let op je toon. Zorg ervoor dat je niet cynisch, afwijzend, kritisch, oordelend, boos of verwijtend spreekt als je iets wil zeggen. Communiceer in de ik-boodschap, oftewel vertel de ander wat iets met jou zelf doet of heeft gedaan. ‘Ik vind dit een vervelende opmerking. Het doet me pijn als je dit zegt.’ In plaats van: ‘Jij bent vervelend.’
 • Zorg ervoor dat je liefdestijd doorbrengt met elkaar. We kunnen heel druk zijn en volledig langs elkaar heen leven. Dan lijkt het alsof ‘iedereen zichzelf wel vermaakt’, ten diepste echter komen alle gezinsleden liefde tekort wanneer jullie geen bewuste tijd met elkaar doorbrengen, waarin je aandacht hebt voor elkaars belevenissen, gevoelens en gedachten. Praat erover met elkaar. Plan tijd vrij om leuke dingen met elkaar te doen, waarbij ieder gezinslid om de beurt mag kiezen wat hij of zij graag zou willen doen.

 

 

 

 

 

Inspiratiebrief 12

Leven in vrede

 

‘Ik laat jullie mijn vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

Johannes 14:27

 

Het thema van deze maand is ‘leven in vrede’. Wat betekent dit dan en hoe doe je dat? De Dikke van Dale geeft als betekenis van vrede: 1. Afwezigheid van stoornis, rust. 2. Toestand dat er geen oorlog of strijd is. 3. Vredesverdrag; de bepalingen van de vrede. 4. Goede verstandhouding.

Wie wil dit nou niet? Het klinkt zo heerlijk: leven in vrede. Hoe kunnen we leven in die vrede die Jezus belooft, ondanks het feit dat we leven in een wereld waarin lijden en strijd de realiteit zijn?

 

Denk eerst eens na over het woord vrede, ook in samenhang met de Bijbeltekst uit Johannes 14. Wat betekent het voor jou dat Jezus je vrede wil geven? Wat houdt die vrede in? Op welke andere plekken in de Bijbel wordt er gesproken over vrede en wat betekent dat voor jouw leven?

 

Schrijf vervolgens op, op welke gebieden of met welke mensen in je omgeving je ervaart dat er geen vrede is. Wanneer ervaar jij onrust of strijd? Met wie heb je geen goede verstandhouding en wat doet dit met jou? Bewustwording is altijd de grootste stap in een proces naar verandering. Wees kritisch wanneer je dit opschrijft, want soms kun je denken dat alles goed is, terwijl je bijvoorbeeld wel snel geïrriteerd of kribbig bent. Schrijf in dat geval op waar je geïrriteerd of boos over bent. Is je toon liefdevol? Spreek jij vooral bemoedigende woorden uit of ben je ook wel extreem kritisch of negatief? Wat denk je dat dit doet met jou zelf en met je omgeving? Op welke momenten voel je onrust of strijd in je denken?

 

‘Ik laat jullie mijn vrede na, wees niet ongerust’, dat is wat Jezus ons mee wil geven: dat we niet ongerust hoeven zijn. Vrede en ook vreugde zijn een onderdeel van de vrucht van de Geest. En nauw verbonden aan elkaar. Wanneer we vrede in ons hart en in ons leven ervaren, is het zoveel makkelijker om ook vreugdevol te zijn. Vrede in je hart betekent dat het vrij is van onrust. Je hoeft niet bezig te zijn met wat andere mensen van je vinden of denken. Je maakt je niet druk over je werk of financiën. Uiteraard betekent dit niet dat je lui en laks wordt, maar wel dat jij je geen zorgen maakt, ook al kun je niet overzien hoe je toekomst eruit zal gaan zien.

God is nabij. Zoals het ook zo mooi staat in Filippenzen 4:4-7: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’

 

Geef je onrust aan Jezus en krijg in ruil daarvoor Zijn vrede, de vrede die alle verstand te boven gaat. Je hoeft het niet te beredeneren, je mag Hem gewoon danken voor alle grote en kleine zegeningen die Hij geeft. Het grootste cadeau van alles: Zichzelf!

 

Carianne Ros

 

Vragen:

Hoe zou jij je voelen als je dag in dag uit zou leven in Gods vrede? Hoe zou jij je werk of bezigheden (anders) doen? Wat zou je uitstralen naar je omgeving en wat voor effect zou dat op hen hebben?

 

Tips:

 • Schrijf op wat leven in Gods vrede voor jou betekent.
 • Schrijf op wanneer of met wie je geen vrede ervaart in je hart en in je leven en wat dit met jou en met je omgeving doet.
 • Ga op zoek naar de betekenis van vrede in de Bijbel en dan vooral de betekenis die Jezus aan dit woord gaf. Hij wil ons Zijn vrede geven. Wat zou Hij daarmee bedoelen? Wat betekent dit voor jou?
 • Bid Jezus om Zijn vrede en wees je er bewust van dat Hij het ook wil geven. Als je een cadeau krijgt, moet je het wel uitpakken. Heel vaak bidden we voor iets en vergeten we het vervolgens, maar Jezus wil écht dat je leeft in Zijn vrede.
 • Bid, wees je bewust en reageer anders dan normaal. Bijvoorbeeld: in een stresssituatie ga je eerst bidden voordat je gaat nadenken over oplossingen. Of: in een conflict zorg je ervoor dat jouw woorden en je toon liefdevol blijven, ook al moet je grenzen aangeven en duidelijk zijn. Pak het lijstje met mensen en situaties waarin je geen vrede ervaart en schrijf erachter hoe je denkt dat Jezus zou reageren. Wat is het effect op de ander wanneer jij ‘in Zijn vrede’ blijft en reageert?
 • Oefening baart kunst: iedere keer wanneer je onrust of strijd ervaart is een nieuwe kans om te leren dat je eerst naar Jezus gaat om Zijn vrede te mogen ontvangen, voordat je zelf actie gaat ondernemen. Haal diep adem en stel je voor dat Hij je voorziet van nieuwe zuurstof en nieuwe kracht, hoe je omstandigheden ook zijn.

 

Inspiratiebrief 11

De schoonheid van verandering

 

‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’

Romeinen 12:12

 

Het thema van deze maand is ‘verandering’. Al in de moederschoot veranderen een eicel en een zaadcel tot een klompje, wat na een week of acht al een hartje heeft en leeft! Wonderbaarlijk is het proces van vorming en verandering wat begint in de baarmoeder en waarschijnlijk nooit meer zal eindigen. Er is ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde belooft en velen van ons zien uit naar een wereld zonder pijn, lijden, oorlog, ziekte of dood.

 

‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld’, schrijft Paulus in de Romeinenbrief. Deze wereld is slechts een flauwe afspiegeling van hoe God de wereld ooit bedacht had. Waar God regeert zien we licht en liefde, waar de duivel regeert zien we duisternis en haat. Het verschil is ook duidelijk te lezen in Galaten 5:19-26. Wanneer we ons laten leiden door wat de wereld ons te bieden heeft, dan zal dit resulteren in: ‘ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen’, aldus Paulus. God heeft ons zoveel meer en zoveel heerlijks te bieden. Door de sluier van zwarte wolken in de wereld heen, zien we dat Gods Licht en majesteit veel sterker is en dat het God is die nog steeds de hele wereld in Zijn handen heeft en regeert.

 

Wat wil God dan? Wat voor moois heeft Hij voor ons klaarliggen? Wanneer we onze ogen op Jezus richten, dan zal Gods Geest ons veranderen naar Zijn evenbeeld. Elke dag een beetje meer. De vrucht van de Geest is: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hoe kunnen we op die manier vrucht gaan dragen? Door ons te laten leiden door de liefdevolle stem van God. Door niet te luisteren naar de tetterende stem van de duivel die wil dat we slecht over onszelf denken en liefdeloos zijn ten opzichte van onszelf en anderen, maar door te luisteren naar de zachte stem van God die altijd liefdevolle dingen in onze oren fluistert omdat Hij wil dat we Hem, onszelf en onze naasten liefhebben.

 

Wanneer wij beginnen onszelf te laten veranderen naar de gezindheid van Jezus, dan zal stukje voor beetje de wereld er beter uit gaan zien. Wij zijn het licht en het zout van de wereld, omdat Gods licht door ons heel mag stralen. Verlangend zien we uit naar de ultieme schoonheid van verandering: de terugkomst van Jezus; wanneer alles helemaal nieuw gemaakt zal worden, want dat heeft Hij belooft! (Openbaring 21:1-5).

 

Carianne Ros

 

Vragen:

 

 • Welke stem hoor jij vaak spreken in je gedachtes? Is dat een stem die negatief over jezelf en anderen praat of is het een stem die liefdevol en bemoedigend is? 
 • Welke stem geloof je vaker? 
 • Welke ‘vruchten van de geest’ zie jij (steeds meer) in je leven? Op wat voor manier zou je hier meer van kunnen (laten) ontwikkelen?

Tips:

 

 • Schrijf op welke vrucht van de Geest jij graag meer in jouw leven zou willen zien.
 • Richt je steeds op het goede, op God, bijvoorbeeld in gebed, zodat Hij Zijn gezindheid in jou kan geven. Bid hem om je te beschermen tegen de negatieve invloed van de wereld.
 • Ga oefenen met de verschillende vruchten van de Geest. Ontdek waar het aan ligt dat je ongeduldig of liefdeloos op iemand reageert en pak dat probleem aan. Misschien is het simpel op te lossen, door bijvoorbeeld meer te slapen, of door meer stiltetijd voor jezelf in te plannen, waardoor je een grotere buffer hebt om geduldig te reageren.
 • Dank God wanneer je merkt dat je inderdaad geduldiger of liefdevoller wordt! En geniet ervan hoe het anderen laat opbloeien wanneer jij het licht en zout van Jezus bent voor hen.

 

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media